Abolicja ZUS – kiedy dochodzi do umorzenia długów?
pixabay.com
Autor Agata Andrzejczak - 1 Lutego 2021

Abolicja ZUS – kiedy dochodzi do umorzenia długów?

Zdarza się, że podatnicy zadłużają się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ zalegają z opłatami składek. Istnieje sytuacja, kiedy następuje tak zwana abolicja ZUS, czyli umorzenie składek w wyjątkowych sytuacjach.

Kiedy należy płacić składki, czyli jak nie dopuścić do zadłużenia?

Płatnicy mają obowiązek opłacać składki ZUS w określonym terminie:

 • do 5. dnia następnego miesiąca: jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 10. dnia następnego miesiąca: osoby fizyczne opłacające składki za siebie,
 • do 15. dnia następnego miesiąca: pozostali płatnicy.

Jeżeli płatnik spóźni się z uiszczeniem opłaty, naliczane mu są wówczas odsetki. Istnieje jednak możliwość:

 • przesunięcia terminu płatności składek,
 • umorzenia składek konkretnego płatnika,
 • ustawowej abolicji składek ZUS.

Na czym polega abolicja ZUS?

Życie pisze różne scenariusze i właśnie dlatego istnieje możliwość wypracowania z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych indywidualnego planu, który jest rekomendowany przez samą instytucję. Aby to było możliwe, należy zgłosić się samodzielnie do ZUS-u. Można rozłożyć zaległe płatności na raty, aby spłata długu była łatwiejsza dla płatnika. Jeżeli jednak płatnik nie ma wystarczających środków oraz nie otrzymuje stałych przychodów, istnieje możliwość tak zwanej abolicji ZUS, czyli umorzenia zaległego długu.

Kogo dotyczy abolicja ZUS?

Wniosek o umorzenie zaległego długu może złożyć płatnik, który nie ma możliwości spłacenia należności oraz były płatnik składek: pełnomocnik dłużnika, jego współmałżonek lub inna osoba, na którą przeniesiona została odpowiedzialność finansowa dotycząca zaległych płatności (np. spadkobierca). Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczyna analizować sytuację wnioskującego. Jeżeli stwierdzi brak możliwości ściągnięcia należności lub określi sytuację materialną albo rodzinną dłużnika jako trudną, nastąpi abolicja składek ZUS.

Ostatnia abolicja ZUS miała miejsce w 2012 r. na podstawie Ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551). Umożliwiała ona umorzenie długu z okresu od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Wniosek o abolicję ZUS – co powinien zawierać?

Aby ubiegać się o abolicję, należy złożyć wniosek o umorzenie składek ZUS (RSU) w odpowiednim terminie. Dokument powinien zawierać informacje, takie jak:

 • dane płatnika składek,
 • okres należności oraz wysokość składek, które mają podlegać umorzeniu,
 • uzasadnienie wniosku – przyczyna nieopłacenia składki w ustawowym terminie oraz powód, dlaczego płatnik nie jest w stanie spłacić zadłużenia na moment składania wniosku,
 • rodzaj pomocy publicznej, z której przedsiębiorca chce skorzystać: pomoc de minimis lub pomoc indywidualna przeznaczona na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia.

Do wniosku należy załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające aktualną sytuację finansową. Może to być kserokopia zeznań podatkowych PIT, zaświadczenie z urzędu skarbowego o stanie opłacanych podatków czy oświadczenie o szacunkowej wartości zobowiązań firmowych.

Czym różni się abolicja ZUS od przedawnienia?

Zgodnie z ustawą o ZUS (art. 24 pkt. 4.): „Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne (...)”. Istnieje jednak lista wyjątków, których proces przedawnienia nie może objąć.

Przedawnienie obejmuje głównie:

 • zaległe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • odsetki za zwłokę,
 • koszty postępowania egzekucyjnego,
 • koszty stosowania upomnień.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News