BiznesINFO.pl > Twój portfel > Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS. Jak je uzyskać? Ile trzeba czekać?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:39

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS. Jak je uzyskać? Ile trzeba czekać?

Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS
Pixabay.com

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS. Jak uzyskać kwit?

Urzędem wystawiającym zaświadczenie o niezaleganiu ZUS jest sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zaświadczenie wystawiane jest w sytuacji faktycznego niezalegania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Pracy. Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS wystawiane jest płatnikowi po złożeniu odpowiedniego wniosku. Wydanie tego zaświadczenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem braku zaległości w urzędzie na dzień wydania zaświadczenia o niezaleganiu ZUS. Stan rozrachunków ustalany jest na podstawie zaksięgowanych na koncie danych płatnika z wypełnionych oraz przekazanych deklaracji, jak i z dokonanych przez podatnika wpłat składek.

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS. Jaki wwniosek należy sporządzić?

Zaświadczenie wystawiane jest przez oddział ZUS (po wcześniejszym złożeniu wniosku przez zainteresowanego), odpowiedni dla miejsca zamieszkania płatnika. Formularz wniosku, który należy wypełnić (ZUS-EWN) dostępny jest w każdej placówce ZUS. Co więcej, formularz można pobrać również za pomocą strony internetowej. We wniosku o zaświadczenie o niezaleganiu ZUS należy uwzględnić poniższe informacje:

 1. oddział ZUS, w którym składane jest pismo;

 2. cel, w którym wydane ma być zaświadczenie o niezaleganiu ZUS – do czego będzie wykorzystywane;

 3. datę wydania poprzedniego zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie składek;

 4. informację dotyczącą formy odbioru;

 5. ilość potrzebnych egzemplarzy;

 6. dane osoby płacącej składki:

  • REGON, NIP,

  • PESEL,

  • nazwę skróconą oraz nazwę pełną,

  • imię i nazwisko a także datę urodzenia,

  • adres płatnika składek lub siedziby.

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS. Wniosek. Dodatkowe informacje

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu ZUS powinien zostać uzupełniony o miejscowość, datę, a także musi zostać podpisany przez osobę składającą wniosek w sposób czytelny. W sytuacji, gdy wniosek będzie odbierać inna osoba niż sam zainteresowany, warunkiem koniecznym do wydania zaświadczenia jest imienne upoważnienie. Istotnym jest, aby w momencie odbioru zaświadczenia osoba odbierająca posiadała dokument potwierdzający tożsamość, dotyczy to osoby odbierającej zaświadczenie w imieniu zainteresowanego jak i samej osoby płatnika. Wniosek dotyczący wydania zaświadczenia o niezaleganiu ZUS może zostać złożony w odpowiednim oddziale ZUS, może zostać wysłany pocztą (list polecony), a także istnieje możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej za pomocą konta płatnika na Platformie Usług Elektronicznych, która należy do ZUS. W sytuacji odbioru istnieje również możliwość wydania go w formie elektronicznej. Wystawione zaświadczenie w sposób elektroniczny opatrzone jest podpisem osoby uprawionej do jego wydania. Warunkiem do otrzymania zaświadczenia o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenia zdrowotne jest posiadanie konta na Platformie Usług Elektronicznych a także złożenie woli otrzymania dokumentu w formie elektronicznej na wniosku przekazanym do ZUS.

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS. Wniosek złożony – kiedy odbiór?

Rzadko kiedy w naszym kraju spotykamy się z sytuacją, kiedy to osoba zainteresowana miałaby szansę załatwić swoją sprawę urzędową od ręki, powyższa niepisana reguła dotyczy również zaświadczenia o niezaleganiu ZUS. Co do zasady Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien wydać zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w terminie 7 dni od daty wpływu oświadczenia woli do placówki. Uwaga! W sytuacji niemożności wystawienia zaświadczenia (np. ze względu na błędy popełnione w wypełnianiu wniosku), stosowna jednostka ZUS wyda płatnikowi decyzję o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu ZUS. W przypadku gdy osoba opłacająca składki nie zgadza się z taką decyzją, ma prawo odwołania się od decyzji do sądu.

Tagi:
Polecane