BiznesINFO.pl
doctor-5710150 640

https://pixabay.com/photos/doctor-patient-consultation-5710150/

Zasiłek chorobowy a niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia

31 Maja 2021

Autor tekstu:

Dominik Moliński

Udostępnij:

Pracownik objęty ubezpieczeniem chorobowym może pobierać zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy. Jednak czy świadczenie przysługuje również wtedy, gdy niezdolność do pracy powstanie po ustaniu zatrudnienia?

Zasiłek chorobowy - komu przysługuje?

Zasiłek chorobowy przysługuje za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika. Świadczenie jest wypłacane przez ZUS. Aby móc je pobierać, pracownik musi otrzymać zwolnienie lekarskie i być ubezpieczony, przy czym nieistotne jest, czy pracownik podlega ubezpieczeniu obowiązkowemu czy też dobrowolnemu. Liczy się sam fakt odprowadzania składek na ubezpieczenie chorobowe.

Ubezpieczeniem obowiązkowym objęci są m.in. pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. Pracodawca ma obowiązek opłacać za nich składki. Natomiast przedsiębiorcy oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie mogą przystąpić do ubezpieczenia, ale nie muszą. Jeśli jednak nie skorzystają z tej możliwości, to za czas niezdolności do pracy nie otrzymają zasiłku chorobowego.

Zasiłek chorobowy a okres wyczekiwania

Jak wspomnieliśmy wyżej, pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego bez względu na to, czy składki opłacane są obowiązkowo czy dobrowolnie. Jednak charakter ubezpieczenia wpływa na tzw. okres wyczekiwania. Jeśli pracownik podlega ubezpieczeniu chorobowemu:

 • obowiązkowo - wtedy prawo do zasiłku chorobowego nabywa po upływie 30 dni
  nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego,

 • dobrowolnie - wtedy prawo do zasiłku nabywa po upływie 90 dni nieprzerwanego
  ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek chorobowy a wynagrodzenie chorobowe - czym się różnią?

Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie chorobowe spełniają tę samą funkcję - pracownik otrzymuje pieniądze za czas niezdolności do pracy. Różnica polega przede wszystkim na tym, kto te pieniądze wypłaca.

W przypadku niezdolności do pracy trwającej do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (łącznie do 14 w przypadku osób w wieku powyżej 50 lat), pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe, które wypłaca pracodawca ze swoich środków. Jednak jeśli
niezdolność do pracy trwa dłużej to od 34 dnia (lub 15 dnia w przypadku osób w wieku powyżej 50 lat) pieniądze wypłaca ZUS i właśnie to świadczenie nazywamy zasiłkiem chorobowym.

Zasiłek chorobowy - jaka jest wysokość świadczenia?

Wysokość zasiłku chorobowego oblicza się za pomocą podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa to średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy pracy. W przypadku pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa niż pensja
minimalna pomniejszona o składki ZUS. W 2021 roku płaca minimalna wynosi 2800 zł brutto, co daje 2416,12 zł netto.

Zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru. W przypadku pracownika, który
ukończył 50 rok życia, począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku ukończenia 50 roku życia, wysokość zasiłku chorobowego również wynosi 80% podstawy wymiaru. Ta sama zasada dotyczy pracowników wykonujących pracę nakładczą lub służbę zastępczą.

Za okres pobytu w szpitalu przysługuje świadczenie w wysokości 70% podstawy wymiaru. Natomiast jeśli niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów lub w czasie ciąży, to przysługuje 100% podstawy wymiaru.

Zasiłek chorobowy - okres przysługiwania

Pracownik może pobierać zasiłek chorobowy z ZUS przez okres trwania niezdolności do pracy, jednak nie dłużej niż przez 182 dni. Jeśli niezdolność ta jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży, to świadczenie można pobierać przez 270 dni. Po przekroczeniu tego okresu pracownik może starać się o świadczenie rehabilitacyjne - pod warunkiem, że nadal jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Zasiłek chorobowy a niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia

Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

 • nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,

 • nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby,
  której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Zasiłek chorobowy w przypadku niezdolności do pracy powstałej po ustaniu zatrudnienia nie przysługuje osobie, która:

 • ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,

 • kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,

 • nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia z powodu nieprzepracowania wymaganego okresu (w przypadku pracowników 30 dni),

 • jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

 • podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >
Pexels/Jeremy Wong

Praca

Kodeks pracy do rewolucyjnej zmiany. Małżeństwo uratuje przed zwolnieniem

Czytaj więcej >