Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Zarzuty od nakazu zapłaty – sprzeciw w postępowaniu cywilnym
Małgorzata Młynarczyk
Małgorzata Młynarczyk 01.06.2021 02:00

Zarzuty od nakazu zapłaty – sprzeciw w postępowaniu cywilnym

right-4944546 1920
https://pixabay.com/photos/right-advocacy-lex-attorney-jura-4944546/

Zarzuty od nakazu zapłaty to środek odwoławczy wobec wydanego przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu cywilnym. Osoba obarczona nakazem, wnosząc zarzuty, może zaskarżyć decyzję sądu i wyrazić niechęć wobec konieczności uiszczenia odpowiedniej należności finansowej.

Kiedy mamy możliwość wniesienia zarzuty od nakazu zapłaty?

Gdy w postępowaniu cywilnym powód dochodzi roszczenia pieniężnego lub świadczenia rzeczy zamiennych, sąd może wydać nakaz zapłaty. Taka decyzja może być wydana po przedstawieniu przez powoda odpowiedniej dokumentacji, uzasadniającej chęć pociągnięcia pozwanego do odpowiedzialności finansowej. Podstawą do egzekwowania nakazu zapłaty może być:

  • dokument urzędowy,

  • faktura, rachunek zaakceptowany przez dłużnika,

  • żądanie zapłaty zaakceptowane przez dłużnika,

  • wezwanie dłużnika do zapłaty oraz jego pisemne oświadczenie uznające dług.

W momencie wydania nakazu zapłaty, zgodnie z Artykułem 491 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, sąd ustala dwutygodniowy termin od dnia doręczenia nakazu, w którym całość roszczeń wraz z kosztami musi być opłacona lub w tym okresie pozwany może wnieść zarzut od nakazu zapłaty. Zarzuty można złożyć od nieprawomocnego nakazu – zarzuty wstrzymują uprawomocnienie się decyzji, jednak nie likwidują samego nakazu. Jeżeli zarzuty nie zostaną wniesione w terminie 2 tygodni od wydania decyzji, nakaz zostaje uprawomocniony i staje się tytułem egzekucyjnym.

Jeśli pozwany nie zdążył wnieść zarzutów w wyznaczonym czasie, może ubiegać się o przywrócenie terminu, aby przedłużyć możliwość odwołania się od nakazu. Może to jednak nastąpić tylko przy odpowiednim uzasadnieniu nieterminowości. Powód, przez którego zarzuty nie zostały złożone w terminie, nie może być zależny od naszej woli, musiał być nagły i nieprzewidziany, np. klęska żywiołowa, choroba pozwanego czy pożar.

Prawidłowo wniesione zarzuty – co muszą zawierać?

Zarzuty muszą zostać wniesione w formie pisemnej do odpowiedniego sądu, który wcześniej wydał nakaz zapłaty. Ich forma jest zależna od sposobu wniesienia samego pozwu – jeżeli pozew został wniesiony na formularzu urzędowym, wówczas zarzuty także muszą zostać wniesione w tej formie. Powinna się w nich znaleźć informacja, czy pozwany zaskarża całość nakazu czy jedynie część roszczeń. We wnoszonym sprzeciwie powinny zostać zawarte wszystkie informacje, dowody, twierdzenia i okoliczności mogące doprowadzić do odrzucenia lub oddalenia pozwu. Najlepiej przytoczyć jak największą ilość okoliczności faktycznych i dowodów je potwierdzających, nie ograniczając się do jednego, ponieważ takie postępowanie może zmniejszyć szansę na pozytywne rozpatrzenie naszego sprzeciwu. Moment złożenia zarzutów jest równoznaczny z wkroczeniem w spór cywilny. Nie można wejść na drogę wzajemnego powództwa, o czym stanowi Artykuł 493 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego. Niedopuszczalne jest także składanie zarzutów, które są metodą grania na zwłokę przez stronę postępowania.

Artykuł 126 Kodeksu postępowania cywilnego określa wymogi procesowe, które musi spełniać wnoszone do sądu pismo. Składane zarzuty, w kolejności, muszą zawierać:

  1. Określenie odpowiedniego sądu, do którego składane jest pismo.

  2. Dane osobowe (imię i nazwisko, PESEL, adres i o ile występuje KRS lub NIP) obu stron, także imiona i nazwiska przedstawicieli ustawowych czy pełnomocników stron.

  3. Oznaczenie rodzaju pisma.

  4. Treść sprzeciwu oraz dowody potwierdzające słuszność złożonych zarzutów.

  5. Podpis strony lub jej pełnomocnika czy przedstawiciela ustawowego.

  6. Wymienione załączniki.

W przypadku zanotowania przez sąd braków formalnych, pozwany składający zarzuty zostanie wezwany do uzupełnienia braków w odpowiednim terminie. Jeśli w określonym czasie osoba wnosząca sprzeciw nie dopełni wskazanych braków – zarzuty zostaną oddalone.

Opłata za wniesienie zarzutów

Złożenie sprzeciwu do nakazu zapłaty poprzez wniesienie zarzutów nie jest bezpłatne - osoba pozwana musi opłacić pismo, w przeciwnym razie zarzuty zostaną odrzucone. Kwota, która powinna zostać uiszczona stanowi ¾ opłaty stosunkowej, czyli ¾ z 5% wartości przedmiotu sporu. Opłata musi zostać wpłacona na konto bankowe sądu, do którego wnosimy zarzuty. 

Jak obliczyć kwotę do zapłaty?

Wartość przedmiotu sporu: 1500 zł

Opłata od pozwu: 5%

Opłata od zarzutów: ¾ z 5%

5% z 1500 zł = 75 zł

¾ z 75 zł = 56,25 zł ≈ 57 zł (zaokrąglenie w górę)

Opłata za wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty w tym przypadku wynosi więc 57 zł.

Tagi: Opłata sąd