Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Wynagrodzenie członka zarządu – rozliczenie
Polak Olga
Polak Olga 10.06.2021 02:00

Wynagrodzenie członka zarządu – rozliczenie

woman-3083379 960 720
www.pixabay.com

Jednym ze sposobów na wypłatę pieniędzy ze spółki z o.o. jest wypłata wynagrodzenia wspólnika (z tytułu powołania go do pełnienia funkcji członka zarządu za wynagrodzeniem). Wynagrodzenie członka zarządu, jak każda inna wypłata pieniędzy ze spółki, wiąże się z konsekwencjami podatkowymi. W artykule wyjaśniamy, jak dokonać wypłaty wynagrodzenia dla członka zarządu na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. Podwójne opodatkowanie w spółce z o.o. Podwójne opodatkowanie w spółce z o.o. wynika z faktu, że spółka z o.o. posiada odrębną osobowość prawną. Opodatkowaniu w tym przypadku podlega zarówno dochód uzyskany przez spółkę, jak i dochód wspólników wypłacających pieniądze ze spółki. Jako, że wypracowany w spółce z o.o. dochód jest własnością spółki, wspólnicy nie mogą wypłacać pieniędzy ze spółki bezpodstawnie i w dowolnym momencie. Każda wypłata pieniędzy na rzecz wspólnika wymaga odpowiedniego udokumentowana i rozliczenia podatkowego. Odpłatne pełnienie funkcji członka zarządu w spółce na podstawie powołania na mocy uchwały zgromadzenia wspólników Wypłata pieniędzy ze spółki z o.o. dla członka zarządu może nastąpić z tytułu powołania do pełnienia funkcji członka zarządu za wynagrodzeniem. Aby było to możliwe, należy sporządzić uchwałę zgromadzenia wspólników. W zapisach Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037)) istnieje zapis mówiący o tym, że w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. W takiej uchwale albo w odrębnej uchwale ustalającej wysokość wynagrodzenia dla członka zarządu wspólnicy określają wysokość wynagrodzenia lub warunki jego naliczania lub mogą przyznać inne świadczenia dodatkowe mające związek z pełnioną funkcją. Nie ma potrzeby zawierać dodatkowej umowy pomiędzy członkiem zarządu a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała zgromadzenia wspólników może określać, w jakich okresach będzie wypłacane wynagrodzenie danemu członkowi zarządu (jednorazowo, co miesiąc, co kwartał). Można również w każdym momencie stworzyć odrębną uchwałę zgromadzenia wspólników, na podstawie której członek zarządu otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu. Taka uchwała może mu przyznać między innymi dodatkową premię. W tym miejscu należy wyjaśnić, iż wypłata wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce na podstawie powołania na mocy uchwały zgromadzenia wspólników nie zależna od zysku spółki. Oznacza, że pieniądze mogą być wypłacone nawet wtedy, gdy firma wykazuje stratę. Wynagrodzenie członka zarządu Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest uzależnione od udziałowców posiadających w tym zakresie sporą swobodę. Jeśli uchwała wspólników ustala zbyt wysokie wynagrodzenie może jej zostać postawiony zarzut sprzeczności z umową spółki, dobrymi obyczajami, godzenia w interesy spółki lub pokrzywdzenia wspólnika. Wynagrodzenie powinno być zatem adekwatne do zakresu wykonywanych obowiązków, oraz do kondycji finansowej spółki. Rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu Przychody z tytułu pełnienia funkcji w spółce na podstawie aktu powołania zaliczane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie aktu powołania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Zaliczka na podatek dochodowy powinna zostać pobrana w wysokości 17%. W przypadku powołania członek zarządu ma prawo do pomniejszenia przychodu o standardowe koszty jego uzyskania, dokładnie tak jak przy stosunku pracy. Przy ustalaniu wysokości zaliczki na podatek dochodowy nie należy jednak zmniejszać jej o kwotę wolną od podatku. W sytuacji kiedy wynagrodzenie członka zarządu nie przekracza 200 zł, płatnik pobiera zryczałtowany podatek według stawki 17%, bez pomniejszenia o koszty uzyskania przychodów. Zaliczka na podatek dochodowy misi być wpłacona do Urzędu Skarbowego w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca. Wynagrodzenie wypłacone członkowi zarządu na podstawie aktu powołania stanowi w spółce z o.o. koszt uzyskania przychodów. Składki ZUS a odpłatne pełnienie funkcji członka zarządu w spółce na podstawie powołania na mocy uchwały zgromadzenia wspólników Wypłata wynagrodzenia na podstawie uchwały powołującej członka zarządu lub prezesa do pełnienia funkcji członka zarządu za wynagrodzeniem nie wiąże się z koniecznością odprowadzenia składek do ZUS. Członka zarządu pobierającego wynagrodzenie na podstawie powołania na mocy uchwały zgromadzenia wspólników nie należy zatem zgłaszać do ubezpieczeń. Wynagrodzenie dla członka zarządu na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników jest jednym ze sposobów na wypłatę pieniędzy ze spółki z o.o. Ze względu na brak obciążeń z tytułu składek ZUS odpłatne pełnienie funkcji członka zarządu w spółce jest częstym rozwiązaniem. Trzeba jednak pamiętać, iż wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce jest opodatkowane podatkiem dochodowym.