Świadczenie rehabilitacyjne – jak uzyskać? Ile wynosi?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 28 Listopada 2020

Świadczenie rehabilitacyjne – jak uzyskać? Ile wynosi?

Jeśli jesteś ubezpieczony i wyczerpałeś okres pobierania zasiłku chorobowego, a wciąż jesteś niezdolny do pracy, może Ci przysługiwać świadczenie rehabilitacyjne. Kto może starać się o świadczenie i ile wynosi – wszystkiego dowiesz się w poniższym artykule.

Świadczenie rehabilitacyjne – dla kogo?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje pracownikowi, który wyczerpał zasiłek chorobowy. Jednym z warunków uzyskania takiego świadczenia jest odprowadzanie składek na ubezpieczenie chorobowe. Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych na okres niezbędny dla przywrócenia zdolności do pracy, lecz nie dłużej niż na 12 miesięcy.

Wygląda to w sposób następujący – pracownik w pierwszej kolejności może ubiegać się o zasiłek chorobowy, który w zależności od wieku może trwać 14 lub 33 dni w wymiarze rocznym i jest wypłacany przez pracodawcę. Po przekroczeniu tego okresu, pracodawca składa stosowny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych, który to będzie wypłacał pracownikowi zasiłek chorobowy. Osoba niezdolna do pracy ma prawo pobierać zasiłek chorobowy przez 182 dni (w przypadku gruźlicy lub choroby w trakcie ciąży, zasiłek przysługuje przez 270 dni).

Jeśli zasiłek chorobowy dobiega końca, a dalsze leczenie lub rehabilitacja może przywrócić zdrowie, pracownik może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych przydziela świadczenie rehabilitacyjne najdłużej na 12 miesięcy. Jeśli po tym czasie, pracownik nadal nie będzie zdolny do pracy, będzie mógł ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne – kto nie może skorzystać?

Warto pamiętać, że nie wszyscy mogą starać się o świadczenie rehabilitacyjne. Dotyczy to osób, które uprawnione są do otrzymania emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz urlopu dla poratowania zdrowia. Świadczenia rehabilitacyjnego nie otrzymamy również:

 • w okresie, w którym ubezpieczony ma prawo do otrzymania wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych;
 • w okresie urlopu wychowawczego i bezpłatnego;
 • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności (wyjątkiem jest sytuacja, gdy prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osoby wykonującej odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania);
 • za miesiąc kalendarzowy, w którym stwierdzono wykonywanie pracy zarobkowej lub wykorzystanie okresu, na który przyznano świadczenie, niezgodnie z jego celem;
 • za cały okres świadczenia rehabilitacyjnego, jeśli niezdolność do pracy została spowodowana w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia.

Świadczenie rehabilitacyjne – ile wynosi?

Świadczenie rehabilitacyjne w 2020 roku wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (jest to średnie miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy) przez pierwsze 3 miesiące, a w kolejnych miesiącach – 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Wyjątkiem są kobiety w ciąży, które mogą pobierać 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, bez wyłączania dni ustawowo wolnych od pracy.

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

Pracownik może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne co najmniej na 6 tygodni przed zakończeniem pobierania zasiłku chorobowego, składając wniosek Znp-7 do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku należy dołączyć:

 • wypełnione przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia;
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy;
 • kartę wypadku przy pracy;
 • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, wydaną przez inspektora sanitarnego;
 • wywiad zawodowy z miejsca pracy (niekonieczne, jeśli niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, jeśli osoba niezdolna do pracy prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub jeśli składany jest wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego);
 • zaświadczenie płatnika składek (niekonieczne, jeśli zaświadczenie było składane przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego, a nie zmieniły się okoliczności wypływające na prawo do świadczenia i jego wysokość).

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News