Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy
Aleksandra Czerwińska
Aleksandra Czerwińska 03.06.2021 02:00

Refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy

laptop-593673 640
www.pixabay.com

Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa, której udziela PUP, czyli Powiatowy Urząd Pracy. Pomoc dotyczy zwrotu kosztów, które poniesie przedsiębiorca na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Kto może otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia?

- podmiot prowadzący działalność gospodarczą;

- niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mówią przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

- osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniająca w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy;

- żłobek lub klub dziecięcy prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

- podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych;

- spółdzielnia socjalna.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Warunki określają przepisy Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz wewnętrzne regulaminy Urzędu Pracy.

Aby otrzymać refundację kosztów, należy zobowiązać się do zatrudnienia na stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej w pełnym wymiarze czasu pracy lub opiekuna osoby niepełnosprawnej w wymiarze 1/2 czasu pracy. W przypadku żłobka, klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne również obowiązuje wymiar 1/2 czasu pracy.

Wymagany okres zatrudnienia i utrzymania utworzonych stanowisk wynosi co najmniej 24 miesiące.

Co należy zrobić, żeby otrzymać refundację?

Należy złożyć odpowiedni wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na siedzibę firmy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego pracownika.

Ponadto przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków, by wniosek został pozytywnie rozpatrzony:

- przed złożeniem wniosku musi prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy;

- nie może być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie co najmniej 2 lat;

- nie może zalegać z wypłatą wynagrodzeń, opłatą składek ubezpieczeniowych;

- w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie może rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem oraz zmniejszyć wymiaru pracy pracownika (od 21.01.2021 obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, które znosi warunek niezmniejszania wymiaru czasu pracy pracowników przez podmiot ubiegający się o refundację, jeśli zmniejszenie wymiaru czasu pracy nastąpiło w związku z pandemią).

Jak wygląda proces uzyskania refundacji?

1. Złożenie wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy i jego pozytywne rozpatrzenie.

2. Podpisanie umowy z Urzędem Pracy z określonymi warunkami refundacji.

3. Dokonanie zakupów przewidzianych w umowie (należy zebrać faktury i umowy).

4. Dostarczenie do Urzędu dokumentów potwierdzających poniesione koszty.

5. Zatrudnienie skierowanego pracownika.

6. Uzyskanie refundacji.

7. Utrzymywanie utworzonego stanowiska przez 24 miesiące (po upływie 12, a następnie 24 miesięcy od zatrudnienia należy złożyć do Urzędu dokumenty potwierdzające zatrudnienie).