BiznesINFO.pl
laptop-593673 640

www.pixabay.com

Refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy

3 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Aleksandra Czerwińska

Udostępnij:

Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa, której udziela PUP, czyli Powiatowy Urząd Pracy. Pomoc dotyczy zwrotu kosztów, które poniesie
przedsiębiorca na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Kto może otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia?

- podmiot prowadzący działalność gospodarczą;

- niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mówią przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

- osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniająca w okresie ostatnich 6 miesięcy, w
każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy;

- żłobek lub klub dziecięcy prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

- podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych;

- spółdzielnia socjalna.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Warunki określają przepisy Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz wewnętrzne regulaminy Urzędu Pracy.

Aby otrzymać refundację kosztów, należy zobowiązać się do zatrudnienia na stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej w pełnym wymiarze czasu pracy lub opiekuna osoby niepełnosprawnej w wymiarze 1/2 czasu pracy. W przypadku żłobka, klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne również obowiązuje wymiar 1/2 czasu pracy.

Wymagany okres zatrudnienia i utrzymania utworzonych stanowisk wynosi co najmniej 24 miesiące.

Co należy zrobić, żeby otrzymać refundację?

Należy złożyć odpowiedni wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na siedzibę firmy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego pracownika.

Ponadto przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków, by wniosek został pozytywnie rozpatrzony:

- przed złożeniem wniosku musi prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy;

- nie może być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie co najmniej 2 lat;

- nie może zalegać z wypłatą wynagrodzeń, opłatą składek ubezpieczeniowych;

- w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie może rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem oraz zmniejszyć wymiaru pracy pracownika (od 21.01.2021 obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, które znosi warunek niezmniejszania wymiaru czasu pracy pracowników przez podmiot ubiegający się o refundację, jeśli zmniejszenie wymiaru czasu pracy nastąpiło w związku z pandemią).

Jak wygląda proces uzyskania refundacji?

1. Złożenie wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy i jego pozytywne rozpatrzenie.

2. Podpisanie umowy z Urzędem Pracy z określonymi warunkami refundacji.

3. Dokonanie zakupów przewidzianych w umowie (należy zebrać faktury i umowy).

4. Dostarczenie do Urzędu dokumentów potwierdzających poniesione koszty.

5. Zatrudnienie skierowanego pracownika.

6. Uzyskanie refundacji.

7. Utrzymywanie utworzonego stanowiska przez 24 miesiące (po upływie 12, a następnie 24 miesięcy od zatrudnienia należy złożyć do Urzędu dokumenty potwierdzające zatrudnienie).

Czy wymagane jest poręczenie?

Szczegóły dotyczące poręczenia będzie zawierał wewnętrzny regulamin danego Urzędu. Poręczenie jest zabezpieczeniem zwrotu otrzymanej refundacji w przypadku, jeśli pracodawca nie wywiąże się z umowy zawartej z Urzędem. W tej sytuacji poręczyciel przedkłada zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach i wysokość miesięcznej spłaty zadłużenia.

Jaka jest wysokość kwoty refundacji?

Wysokość kwoty refundacji wyposażania lub doposażenia stanowiska pracy jest określana w umowie, jednak nie może przekroczyć:

- 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby bezrobotnej;

- 15-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby niepełnosprawnej.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2020 roku wynosiła 5457,98 zł brutto.

Co można kupić za refundowaną kwotę?

- środki trwałe, powyżej 10000 zł, których okres użytkowania jest dłuższy niż rok - urządzeń, maszyn, środków transportu, budynków, lokali;

- pozostałe środki poniżej 10000 zł, np. laptop, drukarka;

- oprogramowanie;

- wartości niematerialne i prawne, niezbędne do zapewnienia stanowiska pracy zgodnego z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czego nie można kupić za refundowaną kwotę?

- samochodu osobowego;

- towarów do odsprzedaży;

- surowców i materiałów do produkcji;

- klimatyzacji i alarmu;

Pieniędzy nie można również przeznaczyć na budowę lub remont pomieszczeń; na wynagrodzenia, świadczenia, kaucję, spłaty zadłużenia; leasing maszyn, pojazdów, urządzeń; marketing i utworzenie strony internetowej; pokrycie kosztów ubezpieczenia, opłat administracyjnych, skarbowych i kosztów transportu zakupionych rzeczy.

Refundacja środków, a podatek dochodowy?

Otrzymane środki pieniężne, które zostały poniesione na zakupy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, nie będą stanowić przychodu z działalności gospodarczej, a odpisy amortyzacyjne nie będą stanowić kosztów podatkowych. Wydatki z dotacji będą zwolnione z podatku dochodowego i nie ma potrzeby odnotowywać ich w księdze przychodów i rozchodów.

Refundacja środków, a podatek VAT?

Przedsiębiorca, ubiegając się o zwrot środków, jest zobowiązany do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki. Powinien w niej określić, czy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego do zapłaty. W przypadku doposażenia stanowiska pracy odliczony podatek VAT od zakupionych środków trzeba zwrócić do Urzędu pracy w terminie (wg Dz.U.2017.1380):

- określonym w umowie o refundację, nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu

- 30 dni od dnia dokonania przez Urząd Skarbowy zwrotu podatku na rzecz podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego.Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >