BiznesINFO.pl
Obowiązek podatkowy

https://pixabay.com/pl/photos/podatek-formularze-doch%C3%B3d-biznesu-468440/

Obowiązek podatkowy w podatku VAT, a moment jego powstania

9 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Maciej Blacha

Udostępnij:

Moment, w którym powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT należy za każdym razem rozpatrywać indywidualnie. Pomimo że w teorii zasady jego powstania są proste, istnieje cała masa wyjątków od reguły. W zależności od rodzaju usługi moment powstania może być zależny od daty wystawienia faktury, w innych z kolei będzie powstawał niezależnie od daty wystawienia dokumentu.

Obowiązek podatkowy w podatku VAT

Obowiązek podatkowy VAT jest ważny dla obu stron umowy, czyli zarówno dla nabywcy, jak i sprzedawcy. Kupującemu zależeć będzie na tym, by jak najszybciej odliczyć VAT od dokonanego zakupu. Sprzedawcy z kolei zależy na tym, by uniknąć powstania zaległości podatkowych.
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlegają:

 • Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

 • Eksport towarów;

 • Import towarów na terytorium kraju;

 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Ogólne zasady momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT

Ustawa o podatku VAT, a konkretnie artykuł 19a ust. 1 mówi, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania dostawy lub wykonania usługi.

Jeśli usługa jest dostarczana w częściach, uznaję się ją za wykonaną również w przypadku, gdy wykonana zostanie część usługi, dla której określono zapłatę. Usługą częściową mogą być np. usługi budowlane świadczone przez dłuższy czas, w których dla poszczególnych etapów realizacji usługi ustalono konkretne wynagrodzenia.

Inaczej sprawa się ma w przypadku usługi, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń. Taką usługę uznaję się za wykonaną w momencie upływu każdego okresu, za który ponoszona jest płatność lub rozliczenie, aż do zakończenia świadczenia danej usługi.

Jeszcze inaczej sprawa się ma, gdy usługa prowadzona jest w sposób ciągły przez czas dłuższy niż jeden rok, dla której w związku z jej świadczenie w danym roku nie upływają terminy płatności, lub rozliczeń. W tym przypadku usługę uznaję się za wykonaną z upływem każde roku podatkowego od chwili zakończenia świadczenia tej usługi.

Obowiązek podatkowy VAT a zapłata zaliczki

W przypadku, gdy z wykonaniem usługi lub dokonaniem dostawy towaru doszło do zapłaty całości lub części zapłaty, obowiązek podatkowy VAT powstaje w momencie jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty zapłaty.

Obowiązek podatkowy w podatku VAT – zasady szczególne

Co do większości sytuacji moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT opiera się na zasadach ogólnych. W pewnych przypadkach ustawa o podatku VAT przewiduje szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego. Przypadki te są zawarte w artykule 19a ust. 5 pkt. 1 ustawy o podatku VAT. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą:

1) otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu:

a) wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,

b) przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,

c) dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18,

d) świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług,

e) świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41.

Obowiązek podatkowy w podatku VAT a wystawienie faktury

Obowiązek podatkowy może również powstać w dniu wystawienia faktury. Ustawa o podatku VAT ustala ten termin dla:

 • świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych;

 • dostawy książek drukowanych (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych;

 • czynności polegających na drukowaniu książek (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów (z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług);

 • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego;

 • usług telekomunikacyjnych

 • usług wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51załącznika nr 3 do ustawy;

 • usługi najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze;

 • usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia;

 • usługi stałej obsługi prawnej i biurowej;

 • usługi dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego;

Jeśli faktura nie zostanie wystawiona terminowo, obowiązek podatkowy VAT powstanie w momencie upływu terminu, nie później niż w dacie upływu terminu płatności.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >