kuroniówka
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 23 Listopada 2020

Kuroniówka. Komu i kiedy się należy? Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych, czyli potocznie kuroniówka, nie przysługuje wszystkim bezrobotnym. Aby ją otrzymać , należy spełnić ściśle określone kryteria. Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać zasiłek dla bezrobotnych. Oto zasady i niezbędne formalności.

Kuroniówka. Jakie zasady? Komu przysługuje kuroniówka?

Bezrobotny ma prawo do zasiłku, czyli kuroniówki, jeśli zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy oraz:

  1. Urząd pracy aktualnie nie ma dla niego odpowiedniej propozycji pracy, stażu lub przygotowania zawodowego,
  2. Bezrobotny w okresie ostatnich 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, w sumie przez przynajmniej rok:
    • był zatrudniony i dostawał co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego była opłacana składka na Fundusz Pracy. Uwaga! Urlop bezpłatny dłuższy niż 30 dni nie jest uwzględniany.
    • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, a podstawą, z której opłacono składki była kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
    • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, a podstawą, z której opłacono składki, była kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Do czasu pracy wlicza się również okresy:

  • urlopu wychowawczego,
  • pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Kuroniówka. Jak długo można pobierać zasiłek?

Okres pobierania kuroniówki przez bezrobotnego jest uzależniony od wielu czynników, m.in. miejsca zamieszkania bezrobotnego, a także stopy bezrobocia w danym powiecie. Najczęściej kuroniówka przysługuje przez okres:

  1. 6 miesięcy – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania kuroniówki w powiecie, gdzie stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.
  2. 12 miesięcy - dla bezrobotnych:
    • zamieszkałych w okresie pobierania kuroniówki w powiecie, gdzie stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
    • powyżej 50 roku życia, posiadających co najmniej 20-letni okres uprawniający do kuroniówki,
    • wychowujących przynajmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, gdy małżonek bezrobotnego jest również bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upłynięcia czasu pobierania kuroniówki,
    • samotnie wychowujących przynajmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Uwaga! Czas pobierania kuroniówki będzie skrócony o okres zatrudnienia w charakterze osoby wykonującej prace interwencyjne, roboty publiczne, odbywającej staż, szkolenia lub przygotowania zawodowe w okresie, w którym bezrobotnemu przysługiwałaby kuroniówka.

Kuroniówka. Komu nie przysługuje kuroniówka?

Kuroniówka nie przysługuje bezrobotnej osobie, która:

  • po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dla dorosłych, stażu, pracy ani żadnej innej oferowanej formy pomocy,
  • odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • otrzymała odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy utraciła pracę bez wypowiedzenia, czyli doszło do zwolnienia dyscyplinarnego,
  • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązała stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron. Uwaga! Wyjątkiem jest sytuacja, w której porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji miejsca pracy lub redukcji zatrudnienia z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Kolejnym wyjątkiem jest rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków.

Kuroniówka. Wysokość kuroniówki. Ile pieniędzy z zasiłku dla bezrobotnego?

Na ten moment, czyli od 1 września 2020 r, kuroniówka wynosi 1200 zł przez pierwsze 3 miesiące prawa do zasiłku, a przez kolejne – 942,30 zł. Kuroniówka w tej kwocie przysługuje bezrobotnemu o stażu pracy od 5 do 20 lat. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych, czyli kuroniówki, ulega podwyższeniu lub obniżeniu w zależności od stażu pracy bezrobotnego:

  • kuroniówka obniżona – 80% kwoty bazowej czyli odpowiednio 905 zł i 753,84 zł dostają bezrobotni, którzy przepracowali mniej niż 5 lat,
  • kuroniówka podwyższona – 120% kwoty bazowej czyli 1 440 zł i 1130,76 zł, dostają bezrobotni, którzy przepracowali więcej niż 20 lat.

Kuroniówka. Potrzebne dokumenty. Jak dostać zasiłek dla bezrobotnego?

Aby dostać kuroniówkę, należy zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny. Potrzebne będą do tego następujące dokumenty:

  • dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości,
  • oświadczenie dotyczące miejsca zameldowania,
  • świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje albo zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
  • świadectwa pracy,
  • dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, o ile bezrobotny posiada powyższe dokumenty.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News