Kto może korzystać z funduszu socjalnego?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Kto może korzystać z funduszu socjalnego?

Fundusz socjalny, in. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, to środki gromadzone przez pracodawcę na wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników. Każdy pracodawca, który zatrudnia minimum 50 pracowników lub jest jednostką budżetową czy samorządową jest zobowiązany taki fundusz prowadzić. Kto może korzystać ze środków funduszu i na co można te środki wykorzystać?

Na co mona wykorzystać środki z funduszu socjalnego?

Pracodawca, jako dysponent środków funduszu socjalnego, decyduje, na co je wykorzysta. Jednak środki te powinny być spożytkowane przede wszystkim na pomoc socjalną lub świadczenia socjalne dla wszystkich pracowników, a szczególnie dla tych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub finansowej.

Środki z funduszu socjalnego można wykorzystać na:

 • dofinansowanie wypoczynku pracownika lub jego dzieci,
 • dofinansowanie świadczeń o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym czy rekreacyjnym,
 • dofinansowanie lub utworzenie przyzakładowego żłobka lub przedszkola,
 • paczki żywnościowe lub świąteczne dla dzieci,
 • zapomogi w związku ze zdarzeniami losowymi, chorobami przewlekłymi dla samotnych rodziców lub wielodzietnych rodzin.

Nie należy natomiast wykorzystywać tych środków na:

 • wynagrodzenia, premie i nagrody,
 • nagrody okolicznościowe (w tym kwiaty),
 • imprezy świąteczne, integracyjne i okolicznościowe,
 • finansowanie firmowej stołówki,
 • szkolenia pracowników,
 • finansowanie dojazdów do pracy,
 • prywatną opiekę medyczną, szczepienia profilaktyczne,
 • zakup środków trwałych.

Kto jest uprawniony do korzystania ze środków funduszu socjalnego?

Prawo do korzystania z funduszu socjalnego określa ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, natomiast szczegółowe regulacje dotyczące dysponowania środkami funduszu powinny być zawarte w wewnętrznym regulaminie zakładowego funduszu socjalnego. Do rozdysponowywania środków między pracowników zobowiązany jest pracodawca. Wysokość przyznanej pomocy powinna być uzależniona od sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej i zdrowotnej pracownika. Niedopuszczalne jest wypłacanie środków wszystkim pracownikom w równej wysokości i uzależnianie wypłat od rodzaju umowy, wymiaru etatu, stażu pracy czy oceny jakości pracy.

Korzystać z funduszu socjalnego mogą:

 • pracownicy i członkowie ich rodzin,
 • pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym,
 • emeryci, renciści i ich rodziny,
 • członkowie rodzin zmarłych pracowników i byłych pracowników, jeśli pozostawali na ich utrzymaniu,
 • pracownicy młodociani,
 • pracownicy wykonujący pracę nakładczą.

Jak uzyskać pomoc z funduszu socjalnego?

Aby móc skorzystać ze środków funduszu socjalnego, należy złożyć wniosek do odpowiedniej komórki w zakładzie pracy. Rodzaj dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia, powinien być określony w wewnętrznym regulaminie zakładowego funduszu socjalnego. Dokument ten powinien również regulować kwestie, takie jak: proces przyznawania środków, czas rozpatrywania wniosku oraz inne istotne informacje.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News