Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Koszty komornicze
Maria Czekańska
Maria Czekańska 30.05.2021 02:00

Koszty komornicze

Marek Bazak/EAST NEWS
Marek Bazak/EAST NEWS

Kiedy spłacasz kredyt hipoteczny bądź pożyczkę, najważniejsze jest dokonywanie regularnych spłat. Nie trzymając się harmonogramu, możesz w rezultacie doprowadzić do postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel, chcąc ściągnąć należności, może skierować sprawę do sądu. Wtedy, oprócz posiadanych już długów, będziesz musiał spłacić koszty komornicze.

Postępowanie egzekucyjne – jak je ominąć

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, kiedy nie będzie w stanie spłacać zaciągniętego kredytu, pożyczki bądź innej należności. W tej sytuacji wierzyciel kieruje sprawę do działu windykacyjnego. Najgorszą z możliwych opcji jest brak reakcji ze strony dłużnika. Często wydaje nam się, że unikając jakiegoś problemu, unikniemy konsekwencji. Nie wpłacasz jakichkolwiek kwot na konto wierzyciela? Unikasz kontaktu telefonicznego? Nie podpisujesz żadnej ugody? Możesz skazać się na najgorsze, czyli postępowanie egzekucyjne.

Czym jest postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne polega na ściąganiu należności pieniężnych od dłużnika niezależnie od jego woli. Oznacza to, że osoba, która jest zadłużona, nie musi wyrazić zgody na to, aby spłacić swoje niespłacone kredyty czy pożyczki. Wierzyciel ma na tym etapie prawo, aby odebrać dług w efekcie przymusu. Według kodeksu postępowania cywilnego można wyróżnić trzy rodzaje egzekucji:

 • świadczeń pieniężnych;

 • świadczeń niepieniężnych;

 • w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej.

Wierzyciel może wszcząć postępowanie egzekucyjne w sądzie rejonowym w przypadku, kiedy:

 • jest w posiadaniu ważnego przedmiotu egzekucyjnego;

 • organ egzekucyjny nadał tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności;

 • złoży wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Koszty komornicze – czym są?

Jeśli sąd rejonowy wyrazi zgodę na postępowanie egzekucyjne, powierza on wykonanie czynności egzekucyjnych komornikowi. Oznacza to, że ściąga on należności finansowe od dłużnika. Czym są jednak koszty komornicze? Według ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, są nimi wydatki komornika sądowego związane z tokiem prowadzenia przez niego postępowania egzekucyjnego. Do tychże wydatków można wliczyć:

 • koszty ogłoszeń;

 • wydatki związane z transportem specjalistycznym;

 • pieniądze wydane na dokumenty bądź informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego;

 • należności biegłych i tłumaczy;

 • wydatki związane z pokryciem opłat sądowych należnych od wniosku o wpis w księdze wieczystej;

 • koszty wynikłe z przekazania środków pieniężnych przekazem pocztowym bądź przelewem bankowym;

 • zryczałtowane koszty utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisu obrazu i dźwięku, o ile wierzyciel domagał się utrwalenia czynności.

Oprócz tego komornikowi przysługuje opłata, która obejmuje:

 • opłaty egzekucyjne, związane z przeprowadzeniem postępowania egzekucyjnego, wykonania zabezpieczenia roszczenia należności bądź europejskim nakazem zabezpieczenia na rachunku bankowym lub też wykonaniem postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego bądź nakazującego wydanie środka dowodowego;

 • opłaty za przeprowadzenie innego postępowania bądź wykonanie innych czynności.

Ile wynoszą koszty komornicze?

Wysokość opłaty stosunkowej wynika z wartości świadczenia. Nie może ona być niższa niż 150 zł i wyższa od 50 000 złotych. W przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych, komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Może się jednak zdarzyć, że opłata będzie niższa. Dzieje się tak między innymi w przypadku, w którym dłużnik w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia o postępowaniu egzekucyjnym dostarczy komornikowi część bądź całość egzekwowanego świadczenia. W tym przypadku komornik ściągnie od dłużnika jedynie 3% wartości wyegzekwowanego świadczenia.