Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny?

Firma, w której pracujesz, została zlikwidowana na skutek niewypłacalności lub likwiduje Twoje stanowisko pracy, a Tobie pozostało kilka lat do emerytury? Jesteś osobą bezrobotną, która nie może znaleźć pracy ze względu na dojrzały wiek? Możesz ubiegać się o zasiłek przedemerytalny, który pomoże podreperować Twój budżet. Musisz tylko spełnić odpowiednie warunki.

Co to jest zasiłek przedemerytalny?

Zasiłek przedemerytalny to pomoc pieniężna, którą państwo wypłaca swoim obywatelom. Świadczenie przyznawane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po spełnieniu przez osobę
w wieku przedemerytalnym ubiegającą się o wsparcie kilku ważnych wymogów. Zasiłek otrzymuje się co miesiąc.

Warunki przyznania zasiłku przedemerytalnego

Nie każdy bezrobotny może ubiegać się o to świadczenie. Aby otrzymać prawo do zasiłku przedemerytalnego, trzeba spełnić dwa rodzaje warunków:

 • warunki wspólne dla wszystkich osób ubiegających się o zasiłek przedemerytalny,
 • warunki indywidualne.

Warunki wspólne dla wszystkich osób ubiegających się o zasiłek przedemerytalny

Zasiłek przedemerytalny przysługuje osobie w wieku przedemerytalnym, która:

 • pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez okres co najmniej 180 dni,
 • jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna,
 • nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Wszystkie powyższe wymagania należy potwierdzić odpowiednimi zaświadczeniami wydawanymi przez urząd pracy.

Ponadto w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy zaświadczenia potwierdzającego pobieranie przez daną osobę zasiłku dla bezrobotnych przez okres 180 dni należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.

Jeżeli osoba podczas pobierania zasiłku dla bezrobotnych była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych albo innej pracy zarobkowej, a wykonywanie tych prac zakończyło się po 180 dniach pobierania zasiłku dla bezrobotnych, wniosek o przyznanie zasiłku przedemerytalnego należy złożyć w ciągu 30 dni od ustania tego zatrudnienia.

Jeśli termin złożenia wniosku o zasiłek przedemerytalny zostanie przekroczony, ZUS wyda decyzję o odmowie świadczenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można zgłosić wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosku do ZUS. Lepiej jednak dopilnować terminu i złożyć wniosek o zasiłek przedemerytalny na czas.

Warunki indywidualne dla osób ubiegających się o zasiłek przedemerytalny

Oprócz warunków wspólnych należy spełnić wymagania uzależnione od przyczyn rozwiązania stosunku pracy, wieku oraz stażu pracy.

W przypadku kobiet prawo do zasiłku przedemerytalnego mają osoby, które:

 • najpóźniej do dnia utracenia pracy zarobkowej ukończyły 56 lat i wykazują 20 lat stażu pracy, a zatrudnienie straciły z powodu likwidacji zakładu pracy lub niewypłacalności pracodawcy,
 • najpóźniej do dnia utracenia pracy zarobkowej ukończyły 55 lat i wykazują 30 lat stażu pracy, a utrata zatrudnienia nastąpiła z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • do dnia utracenia pracy zarobkowej, jaką podejmowały od co najmniej 6 miesięcy, posiadały okres uprawniający do emerytury wynoszący 35 lat, a zatrudnienie straciły z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • do dnia ogłoszenia upadłości ukończyły 56 lat i nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą opłacając za ten okres składki na ubezpieczenie społeczne, a do tego wykazują staż pracy wynoszący 20 lat,
 • najpóźniej do dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, jaką pobierały nieprzerwanie przez minimum 5 lat, ukończyły 55 lat, zarejestrowały się w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty, a do tego osiągnęły okres uprawniający do emerytury, czyli 20 lat,
 • najpóźniej do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna (pobieranych nieprzerwanie przez co najmniej rok), ukończyły 55, zarejestrowały się w urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do jednego z ww. świadczeń, a do tego osiągnęły okres uprawniający do emerytury, tj. 20 lat,

Do 31. grudnia roku poprzedzającego utratę pracy z powodu likwidacji zakładu pracy lub niewypłacalności pracodawcy, u którego zatrudnieni byli przez co najmniej 6 miesięcy, posiadali okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata.

W przypadku mężczyzn prawo do zasiłku przedemerytalnego mają osoby, które:

 • najpóźniej do dnia utraty pracy zarobkowej ukończyły 61 lat i wykazują 25 lat stażu pracy, zatrudnienie straciły z powodu likwidacji zakładu pracy lub niewypłacalności pracodawcy,
 • najpóźniej do dnia utracenia pracy zarobkowej ukończyły 60 lat i wykazują 35 lat stażu pracy, a utrata zatrudnienia nastąpiła z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • do dnia utracenia pracy zarobkowej, jaką podejmowały od co najmniej 6 miesięcy, posiadały okres uprawniający do emerytury wynoszący 40 lat oraz utraciły miejsce zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • do dnia ogłoszenia upadłości ukończyły 61 lat i nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacając za ten okres składki na ubezpieczenie społeczne, a do tego wykazują staż pracy wynoszący 25 lat,
 • najpóźniej do dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, jaką pobierały nieprzerwanie przez minimum 5 lat, ukończyły 60 lat, zarejestrowały się w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty, a do tego osiągnęły okres uprawniający do emerytury, czyli 25 lat,
 • najpóźniej do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna (pobieranych nieprzerwanie przez co najmniej rok), ukończyły 60 lat, zarejestrowały się w urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do jednego z ww. świadczeń, a do tego osiągnęły okres uprawniający do emerytury, tj.25 lat,
 • do 31 grudnia roku poprzedzającego utratę pracy z powodu likwidacji zakładu pracy lub niewypłacalności pracodawcy, u którego zatrudnieni byli przez co najmniej 6 miesięcy, posiadali okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 39 lat.

Wysokość zasiłku przedemerytalnego w 2020 r.

Kwota zasiłku przedemerytalnego podlega okresowej waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach. Waloryzacja pochodzi t z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie przedemerytalne podlega corocznej aktualizacji od dnia 1 marca danego roku. Zmiana wysokości świadczenia w ramach waloryzacji następuje z urzędu. Do lutego 2020 r. wartość zasiłku przedemerytalnego wynosiła miesięcznie 1 140,99 zł brutto. Od marca 2020 r. wynosi 1 210,99 zł brutto. Stawka ta będzie obowiązywać do końca lutego 2021 r.

Czy można utracić prawo do zasiłku przedemerytalnego?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach przedemerytalnych prawo do otrzymywania zasiłku przedemerytalnego może ustać w przypadku:

 • złożenia wniosku przez osobę pobierającą świadczenie,
 • w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury ustalonej decyzją terenowej jednostki ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego,
 • z dniem osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę,
 • z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe,
 • śmierci osoby uprawnionej.

Natomiast zgodnie z ustawą o świadczeniach przedemerytalnych prawo do otrzymywania zasiłku przedemerytalnego może zostać zawieszone w przypadku:

 • nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • renty inwalidzkiej lub podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News