BiznesINFO.pl
Kiedy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

pixabay.com

Kiedy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

2 Grudnia 2020

Autor tekstu:

Iga Marciniszyn

Udostępnij:

Zdarzają się w pracy takie wypadki lub choroby zawodowe, które na długo wykluczają z możliwości powrotu do firmy. Osoby pobierające zasiłek chorobowy, którego okres wkrótce dobiegnie końca, mogą skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego. O czym warto tu

Czym jest świadczenie rehabilitacyjne?

W przypadku choroby pracownik początkowo może otrzymywać wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy, które ten, w zależności od wieku pracownika, może wypłacać przez 14 lub 33 dni (w wymiarze roku). Po upływie tych dni pracodawca składa druk Z-3 i od tej pory zasiłek chorobowy wypłacany jest pracownikowi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czas pobierania zasiłku chorobowego jest jednak ograniczony. Osoba, która jest niezdolna do pracy, może pobierać go przez 182 dni, a w przypadku osób chorych na gruźlicę 270 dni. Jeśli jednak i po takim czasie pracownik nie jest zdolny do pracy, dalsze leczenie natomiast i rehabilitacja dają perspektywę na powrót do pracy, możliwe jest wnioskowanie przez pracownika o świadczenie rehabilitacyjne, które można pobierać nawet przez 12 miesięcy.

Jakie wymogi należy spełnić, żeby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne?

Istnieje kilka wymogów, by otrzymać świadczenie rehabilitacyjne. Konieczne jest spełnienie każdego z nich, by wniosek o świadczenie został rozpatrzony pozytywnie. Przede wszystkim osoba, która stara się o świadczenie rehabilitacyjne, musiała mieć wcześniej przyznany zasiłek choroby z powodu choroby zawodowej lub wypadku w pracy. Po drugie zachodzić musi dalsza niezdolność do wykonywania pracy, mimo trwania leczenia. Po trzecie trwanie dalszego leczenia daje szanse na powrót do pracy. Oprócz tego należy spełniać jeden z poniższych warunków:

  • zatrudnienie na umowę o pracę, umowę agencyjną, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług,

  • współpraca ze zleceniobiorcą,

  • wykonywanie pracy nakładczej na podstawie umowy nakładczej,

  • prowadzenie działalności pozarolniczej lub współpraca z osobą, która taką prowadzi,

  • bycie członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,

  • odbywanie kary pozbawienia wolności lub bycie osobą tymczasowo aresztowaną ze skierowaniem do pracy,

  • bycie osobą duchowną,

  • pobieranie zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia podczas dalszej choroby.

Niestety, ustawa zawiera również przepisy dyskwalifikujące osoby do podjęcia świadczenia rehabilitacyjnego. Chodzi tu o „uprawnionych do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, osoby uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia udzielonego na podstawie odrębnych przepisów”.

Jakie dokumenty należy złożyć, by starać się o świadczenie rehabilitacyjne?

Istnieje szereg dokumentów, które należy przygotować, starając się o otrzymanie świadczenia. Dokładne informacje co do dokumentów, ich wzory i wskazówki co do wypełniania dostępne są na stronie ZUS. Możesz zostać poproszony o przygotowanie m.in.: wniosku o świadczenie ZNp-7, zaświadczenia o stanie zdrowia OL-9, wywiadu zawodowego z miejsca pracy OL-10, oświadczenie Z-10, dokumentu potwierdzającego brak możliwości do wykonywania pracy z powodu wypadku w pracy czy zaświadczenie płatnika składek.

Wniosek zaleca się złożyć w terminie maksymalnie 6 tygodniu przed końcem pobierania zasiłku chorobowego. Sprawi to, że jedno świadczenie automatycznie przejdzie w drugie. Mimo tych zaleceń wniosek o świadczenie można złożyć w terminie do 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który takie świadczenie może zostać przyznane.

Jaka jest wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące jego pobierania wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, natomiast za pozostały okres 75% tej podstawy. Jeśli zachodzi niezdolność do pracy w trakcie ciąży, wówczas kobiecie przysługuje 100% podstawy zasiłku chorobowego.

Kto decyduje o przyznaniu świadczenia i jak odwołać się od orzeczenia?

Decyzję o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego podejmuje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli osoba wnioskująca nie zgadza się z orzeczeniem, istnieje możliwość złożenia sprzeciwu do oddziału ZUS właściwego dla miejsca zamieszkania w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia. Taki sprzeciw wiąże się z koniecznością stawienia się na komisji lekarskiej po otrzymaniu wezwania z dokładnym terminem. Od decyzji można odwołać się do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji.

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >
Pexels/Jeremy Wong

Praca

Kodeks pracy do rewolucyjnej zmiany. Małżeństwo uratuje przed zwolnieniem

Czytaj więcej >