BiznesINFO.pl > Handel > Jakie prawa przysługują konsumentowi?
Magdalena Chajzler
Magdalena Chajzler 22.03.2022 08:38

Jakie prawa przysługują konsumentowi?

Jakie prawa przysługują konsumentowi?
pixabay.com

O czym należy pamiętać w relacjach z konsumentem?

Prawa konsumenta chroni Konstytucja, zgodnie z którą władze publiczne zabezpieczają konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Dlatego należy pamiętać o tym, że:

 • konsument jest traktowany w przepisach jako słabsza strona sporu,

 • konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, możliwości złożenia reklamacji wadliwego towaru na podstawie rękojmi lub gwarancji,

 • umowy z konsumentami mogą zawierać tylko ściśle określone klauzule,

 • w rozwiązywaniu sporów konsumenckich mogą pomóc specjalne instytucje.

Jakie prawa ma polski konsument?

Konsument w relacji z przedsiębiorcą jest jednostką słabszą ze względu na posiadanie niedostatecznej wiedzy specjalistycznej związanej z nabywanymi produktami lub usługami, dlatego chroni go Ustawa o prawach konsumenta. Konsument ma prawo do:

 • bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – towary i usługi powinny być odpowiednio oznaczone, a ich cechy doprecyzowane, konsument musi być również poinformowany o możliwości wystąpienia ryzyka,

 • rzetelnej informacji – klient nie może być wprowadzany w błąd przez niesolidne i nieuczciwe reklamy,

 • wyboru – konsument powinien osiągnąć całkowitą korzyść ekonomiczną,

 • wysłuchania głosu konsumenta – klient ma prawo do swobodnego wypowiadania się i wystawiania opinii, a także tworzenia w tym celu odpowiednich organizacji, których opinie będą brane pod uwagę przy podejmowaniu przez rząd decyzji dotyczących praw konsumentów,

 • pozytywnego załatwienia uzasadnionych reklamacji,

 • edukacji konsumenckiej – konsument powinien mieć łatwy dostęp do informacji o podstawowych cechach towarów i usług,

 • życia w zdrowym środowisku.

Instytucje chroniące konsumentów

Najważniejszym organem chroniącym interesy konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Do UOKiK można wnosić skargi i wnioski związane z naruszeniem interesu zbiorowego większej liczby konsumentów. Za naruszenia takie uważa się m.in. niewłaściwą obsługę konsumenta, błędne reklamy, informacje na opakowaniu niezgodne z prawdą.

UOKiK ma uprawnienia do działania na rzecz ochrony konsumenta poprzez prowadzenie postępowań w sprawach naruszających interesy konsumenta, postępowań antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, w sprawach o uznanie postanowień umowy sprzecznych z prawem, wykorzystywanie instytucji tzw. tajemniczego klienta, które pozwala na rzetelne sprawdzenie i zebranie dowodów w prowadzonym postępowaniu.

Kolejnym organem chroniącym konsumenta jest powiatowy lub miejski rzecznik konsumentów. Wykonuje on zadania należące do władz powiatu lub miasta w zakresie ochrony interesów konsumenta. Udziela również bezpłatnych informacji dotyczących praw konsumentów oraz reprezentuje interesy konsumentów. Rzecznik konsumentów jest zobowiązany do udzielania pomocy konsumentom indywidualnym oraz zachęcania do dochodzenia praw konsumenckich.

Tagi:
Polecane