BiznesINFO.pl
sprawozdanie

https://pixabay.com/pl/photos/przedsi%C4%99biorca-pomys%C5%82-kompetencji-1340649/

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?

24 Maja 2021

Autor tekstu:

Maciej Blacha

Udostępnij:

Sprawozdanie finansowe obejmujące swoim zakresem cały rok obrotowy jest jednym z najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy. Aby sprawozdanie finansowe wyglądało wiarygodnie, elementy, z których jest skonstruowane, powinny być sporządzone prawidłowo. Z tego artykułu dowiesz się, jak sporządzić sprawozdanie finansowe, jakie są najważniejsze terminy, a także jaki jest zakres regulacji.

Czym jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to dokument sporządzany na koniec roku obrotowego, w którym przedsiębiorstwo przedstawia sytuację finansową firmy. Sprawozdanie dotyczy całego roku obrotowego i sporządzane jest na dzień bilansowy dla jednostki gospodarczej. W przypadku, gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to dzień bilansowy wypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Jakie podmioty muszą sporządzić sprawozdanie finansowe?

Zobowiązanie do złożenia sprawozdania są podmioty określone w ustawie o rachunkowości oraz te, które samodzielnie wybrały pełne księgi rachunkowe jako sposób ewidencjonowania. W związku z tym obowiązek sporządzenia sprawozdania może dotyczyć zarówno spółki z osobowością prawną, jak i jednoosobowe firmy oraz spółki osób fizycznych.

Zobowiązanym do sporządzenia sprawozdania finansowego jest osoba prowadząca sprawy danego przedsiębiorstwa, dotyczy to przede wszystkim:

 • wspólników w spółce cywilnej, jawnej i partnerskiej;

 • komplementariusza w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej;

 • członków zarządu spółek kapitałowych;

 • likwidatorów, syndyków lub zarządców w postępowaniu upadłościowym;

 • członków organów jednostki, do których zastosowanie mają przepisu ustawy o
  rachunkowości;

Elementy sprawozdania finansowego

Zgodnie z artykułem 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości, poprawnie sporządzone
sprawozdanie finansowe musi zawierać:

Bilans, czyli zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Sporządza się go na początek
okresu sprawozdawczego (bilans otwarcia), a także na koniec okresu sprawozdawczego (bilans zamknięcia). Bilans określa składniki majątkowe przedsiębiorstwa, a także źródła ich finansowania w danym momencie. Informuje więc o wszystkich zasobach wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa, a także o sposobach ich pozyskiwania. Bilans, aby być sporządzonym prawidłowo, musi być:

 • rzetelny – majątek firmy musi być zaprezentowany zgodnie ze stanem rzeczywistym,

 • zupełny– musi obejmować wszystkie dane dotyczące danego okresu

 • ciągły– zamknięcie jednego okresu jest otwarciem następnego

 • sprawdzalny– pozycje w bilansie można porównać ze źródłami, z których pochodzą

 • przejrzysty– forma musi być czytelna i umożliwiać analizę stanu środków i finansowania.

Rachunek zysków i strat

Kolejnym obowiązkowym składnikiem sprawozdania finansowego jest rachunek zysków
i strat. Jest to informacja o poszczególnych rodzajach działalności i ich ogólnym wyniku ekonomicznym dla firmy. Zawiera informacje o przychodach, kosztach, zyskach, stratach
i o obciążeniach wyniku finansowego za poprzedni i bieżący rok kalendarzowy.

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa ukazuje ogólną sytuację finansową firmy. Powinna zawierać takie elementy jak:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, czyli opis przyjętych zasad rachunkowości, przede wszystkim metod wyceny aktywów oraz zmiany w stosunku do ubiegłego roku,

- dodatkowe informacje i objaśnienia, czyli opis pozycji bilansu, objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat, proponowany podział w zysku przedsiębiorstwa, a także inne informacje ważne dla zrozumienia sprawozdania finansowego.


W odniesieniu do niektórych podmiotów, ze względu na charakter ich działalności (np. banki, fundusze inwestycyjne), prawo może wymagać dołączenia do sprawozdania dodatkowych elementów np. rachunku przepływów pieniężnych lub zmian w kapitale własnym.

Termin, w jakim należy przedstawić sprawozdanie finansowe

Spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), czyli spółki osobowe i kapitałowe mają 3 miesiące na sporządzenie gotowego sprawozdania finansowego. Czas ten liczony jest od dnia bilansowego. Jeśli rok bilansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, nieprzekraczalny termin złożenia sprawozdania mija 31 marca. Sprawozdanie należy również przedstawić do zatwierdzenia odpowiednim organom w spółce (jeśli istnieją):

 • wszystkim wspólnikom;

 • walnemu zgromadzeniu;

 • właścicielowi firmy jednoosobowej;

Zatwierdzenie sprawozdania powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Najczęściej termin ten wypada 30 czerwca. Od dnia zatwierdzenia, w ciągu 15 dni, należy złożyć je wraz z uchwałą o jego zatwierdzeniu do właściwego sądu rejonowego.

Jednostki niewpisane do KRS zobowiązani są przekazać sprawozdanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Mają na to 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania.

Odpowiedzialność za niezłożenia sprawozdania finansowego

Za nie złożenie sprawozdania finansowego, ustawodawca przewidział kary. Stosowane są one w stosunku do samej firmy, jak i do jej kierownictwa.

Za niezłożenie sprawozdania może grozić:

• grzywna nałożona na kierownika jednostki — na przykład członka zarządu, prezesa — od 10 do 540 stawek dziennych;

• kara ograniczenia wolności kierownika jednostki — od miesiąca do 2 lat;

• postępowanie przymuszające;

• rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS;

• ustanowienie kuratora.

Jednostki, które nie złożyły sprawozdania w odpowiednim terminie, powiadamiane są przez KRS o obowiązku złożenia kompletnego sprawozdania w terminie 7 dni. Niezastosowanie się do polecania grozi karą lub rozwiązaniem spółki.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >