Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Jak rozliczyć doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego
Maria Czekańska
Maria Czekańska 31.05.2021 02:00

Jak rozliczyć doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS N/Z Obliczanie domowego budzetu, miesieczne koszty utrzymania
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS N/Z Obliczanie domowego budzetu, miesieczne koszty utrzymania

O zwrot kosztów na doposażenie stanowiska pracy firmy mogą ubiegać się z Powiatowego Urzędu Pracy. Dzieje się tak w przypadkach, kiedy zatrudniamy osobę zarejestrowaną w PUP. Oczywiście będziesz musiał spełnić kilka niezbędnych wymogów. Koniec końców, pozostanie najważniejsza kwestia do uregulowania – jak rozliczyć doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego?

Czym jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?

Zwrot kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy to pomoc finansowa, której udzielają Powiatowe Urzędy Pracy. Można ją otrzymać w przypadku, kiedy postanawiamy zatrudnić osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie jest nigdzie zatrudniona, bądź opiekuna niepełnosprawnego, który nie wykonuje innej pracy zarobkowej. Kwestię tę art. 46 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2014 roku. Według niej przedsiębiorca może uzyskać refundację wynoszącą nawet 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Refundacja kosztów na doposażenie stanowiska pracy to kwestia przemawiająca za zatrudnieniem osoby z Powiatowego Urzędu Pracy. Każdy przedsiębiorca szuka w końcu sposobu na zmniejszenie wydatków swojej firmy, tym bardziej, jeśli prowadzi niewielką działalność gospodarczą. Oto kto może się starać o refundację kosztów:

  • podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą;

  • rolnik;

  • niepubliczne szkoły, żłobki, przedszkola i kluby dziecięce;

  • spółdzielnia socjalna;

  • podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu usług rehabilitacyjnych.

Warto przy tym mieć na uwadze, że utworzone stanowisko pracy musi obligatoryjnie zostać utrzymane przez okres dwóch lat. Zatrudniony bezrobotny musi również otrzymać umowę dotyczącą pełnego wymiaru godzin pracy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której zatrudniasz opiekuna osoby niepełnosprawnej – wtedy wymiar pracy możesz zmniejszyć o połowę.

Refundacja doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego – warunki

Aby móc cieszyć się pomocą finansową z Powiatowego Urzędu Pracy, musisz spełniać określone warunki. Są nimi:

  • brak zaległości w wypłacaniu wynagrodzeń swoim pracownikom oraz w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne;

  • prowadzenie działalności gospodarczej przez okres minimum sześciu miesięcy – wlicza się czas przed złożeniem wniosku, a nie wlicza momentów zawieszenia firmy;

  • właściciel firmy nie jest osobą skazaną za przestępstwa gospodarcze;

  • brak zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika przez okres sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku – należy przy tym pamiętać, że od 21 stycznia 2021 roku weszła nowa regulacja, która stworzyła wyjątek od tego warunku, jeśli zmniejszenie wymiaru czasu pracy nastąpiło w wyniku pandemii, na podstawie rozwiązań szczególnych, które regulują przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku;

  • brak zwolnień za sprawą wypowiedzenia lub na podstawie porozumienia stron, gdzie nie było winy pracownika – w tym przypadku również wlicza się okres sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

W przypadku rolnika, oprócz powyższych warunków, musisz oczywiście być w posiadaniu gospodarstwa rolnego przez sześć miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Oprócz tego musisz zatrudniać co minimum jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu na podstawie umowy o pracę.

Doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego – ile wynosi?

Wcześniej wspomnieliśmy, że możesz otrzymać refundację w wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Jednakże w sytuacji zatrudniania osoby niepełnosprawnej, otrzymasz 15-krotność zwrotu kosztu, które wypłaci Ci PFRON. Przeciętne wynagrodzenie w lutym 2021 roku wyniosło 5568,82 zł. Oznacza to, że w przypadku refundacji możesz otrzymać zwrot kosztów na doposażenie w wysokości aż do 33412,92 zł bądź 83 532,30 zł w przypadku osoby niepełnosprawnej.