Jak odstąpić od umowy zawartej na odległość?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Jak odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Jak skorzystać z tzw. prawa do namysłu w związku z zawieraną umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy? Jakie prawa w tej sytuacji ma konsument?

W jakim terminie można odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Konsument zawierający umowę na odległość może od niej odstąpić bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni. Moment, od którego należy zacząć liczyć czas na odstąpienie od umowy, zależy od charakteru transakcji.

W przypadku zakupu pojedynczej rzeczy termin należy zacząć liczyć od dnia jej otrzymania. Z kolei w przypadku umowy sprzedaży obejmującej wiele towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach termin odstąpienia od umowy należy liczyć od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części.

Inaczej rzecz ma się przy umowie sprzedaży polegającej na regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas. Wówczas rozpoczęcie biegu terminu liczy się od daty otrzymania pierwszej rzeczy.

W przypadku pozostałych umów, w tym zleceń i usług, termin odstąpienia od umowy należy liczyć od dnia jej zawarcia.

UWAGA! Jeśli konsument nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy przysługuje mu możliwość skorzystania z tego uprawnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeśli przed upływem tego terminu sprzedający poinformuje konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy, wówczas termin odstąpienia upływa po 14 dniach od momentu otrzymania tej informacji.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem. Bez znaczenia jest tu termin otrzymania oświadczenia przez sprzedawcę.

Jak skutecznie odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Aby skutecznie odstąpić od umowy zawartej na odległość, konsument musi złożyć stosowne oświadczenie. Forma, w jakiej to zrobi, jest dowolna, ale dla celów dowodowych najlepiej zrobić to w formie pisemnej. Oświadczenie takie można sporządzić samodzielnie lub skorzystać z gotowych wniosków.

Sprzedawca, który dopuszcza złożenie odstąpienia od umowy drogą elektroniczną, jest zobligowany do potwierdzenia jej otrzymania.

Obowiązki sprzedawcy

W przypadku, gdy konsument odstąpi od umowy zawartej na odległość, sprzedawca ma obowiązek niezwłocznego zwrotu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, wszystkich dokonanych przez konsumenta płatności oraz kosztów dostawy towaru.

Przedsiębiorcy przysługuje prawo do wstrzymania zwrotu pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania.

Obowiązki konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość konsument zobowiązany jest odesłać towar w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia. Tutaj, podobnie jak w przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, aby zachować 14-dniowy termin, wystarczy odesłać zakupiony towar przed jego upływem. Zwrot towaru po tym terminie nie wpływa na skuteczne rozwiązanie umowy, a konsument jedynie odpowiada za skutki swojej zwłoki przed przedsiębiorcą.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zobowiąże się do osobistego odebrania towaru, termin zwrotu nie obowiązuje. Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek odebrać towar we własnym zakresie, gdy zostaną spełnione następujące przesłanki:

 • umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa,
 • towar dostarczono do miejsca zamieszkania konsumenta,
 • charakter towaru nie pozwala na odesłanie go w zwykły sposób pocztą, np. sprzęt AGD o dużych gabarytach.

Kto ponosi koszty przy odstąpieniu od umowy zawartej na odległość?

Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu konsumentowi równowartości ceny towaru oraz kosztów doręczenia mu zamówionego towaru do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w dane ofercie, nawet w przypadku, w którym pierwotnie klient wybrał droższą opcję przesyłki.

Konsument natomiast pokrywa wszystkie kosztu związane ze zwrotem rzeczy – koszt opakowania, zabezpieczenia, nadania, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował klienta o konieczności ich poniesienia.

Ponadto konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości rzeczy wskutek korzystania z niej w sposób nieodpowiedni. Ma prawo do sprawdzenia zakupionej rzeczy w taki sam sposób, w jaki zrobiłby to w sklepie stacjonarnym. Nie może natomiast używać rzeczy w sposób nieograniczony. W takiej sytuacji przedsiębiorca ma prawo obciążyć konsumenta dodatkowymi kosztami za spowodowanie pogorszenia stanu zwracanej rzeczy.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość dotyczącej świadczenia usług dostarczania mediów lub treści cyfrowych

W przypadku niematerialnego charakteru świadczeń, jakim jest dostarczanie mediów – prądu, gazu, wody czy treści cyfrowych odstąpienie od umowy zawartej na odległość odbywa się w nieco inny sposób.

Po pierwsze, przed rozpoczęciem świadczenia usługi, przedsiębiorca powinien uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem 14 dni. Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni tego obowiązku, konsument nie będzie miał obowiązku poniesienia kosztów spełnionych już świadczeń.

Jeżeli konsument odstąpi od umowy zawartej na odległość dotyczącej świadczenia usług dostarczania mediów, zobowiązany jest do zapłaty za świadczenia otrzymane do chwili odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych forma odstąpienia zależy od sposobu przekazywania tych treści. Jeśli treści cyfrowe dostarczane są na nośniku trwałym, procedura odstąpienia od umowy jest taka sama jak w przypadku innych towarów. Jeżeli natomiast treści cyfrowe pobiera się np. bezpośrednio ze strony internetowej, to prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi pod warunkiem, że nie zaczął jej wykonywać, czyli np. nie pobrał treści z serwera.

W razie rozpoczęcia wykonania umowy konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia, jeżeli:

 • rozpoczęcie świadczenia nastąpiło za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,
 • przedsiębiorca poinformował o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

Jeżeli którakolwiek z dwóch wymienionych przesłanek nie zostanie spełniona, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy.

Jeżeli konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia w terminie umożliwiającym odstąpienie od umowy lub nie został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy albo przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zawarcia umowy na piśmie lub trwałym nośniku, konsument nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, w tym świadczeń już spełnionych przez przedsiębiorcę.

Kiedy nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość jest niedozwolone lub ograniczone w sytuacjach dotyczących następujących umów:

 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy – np. korepetycje udzielane przez Internet,
 • w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od przedsiębiorcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – np. sprzedaż walut obcych,
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zamówienie w e-sklepie koszulki z zaprojektowanym przez siebie nadrukiem,
 • w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia – np. artykuły spożywcze: owoce, warzywa, nabiał,
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu, np. soczewki kontaktowe,
 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – np. paliwo wlane do samochodu,
 • w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą przedsiębiorcy – np. wysokogatunkowe wina kolekcjonerskie lub whisky,
 • w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji – np. dostrojenie odbiornika telewizyjnego,
 • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu – np. zdjęto folię ochronną z fabrycznie nowej gry komputerowej,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • zawartych w drodze aukcji publicznej – np. zakup rzeźby w domu aukcyjnym,
 • o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi – np. zakup biletu na koncert.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News