BiznesINFO.pl > Handel > Jak odstąpić od umowy zakupu przez Internet lub poza sklepem?
Iga Marciniszyn
Iga Marciniszyn 22.03.2022 08:38

Jak odstąpić od umowy zakupu przez Internet lub poza sklepem?

Jak odstąpić od umowy zakupu przez Internet lub poza sklepem?
pixabay.com

Obowiązki przedsiębiorcy w umowach poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Istnieje szereg obowiązków, które muszą być zrealizowane przed przedsiębiorcę, który zawiera z konsumentem umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Najpóźniej w momencie, gdy konsument wyrazi chęć związania się taką umową, przedsiębiorca ma obowiązek poinformować go w sposób zrozumiały o głównych celach świadczenia oraz swoich danych identyfikacyjnych, a w szczególności o nazwie firmy, jej adresie i danych do reklamacji. Konieczne jest też poinformowanie o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie razem z podatkami i pozostałymi kosztami, np. dostawą. Konsument musi zostać też powiadomiony o sposobie i terminie zapłaty oraz o sposobie i terminie realizacji świadczenia, jak również o procedurze rozpatrywania reklamacji. Poza tym kupujący musi dowiedzieć się o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy i formularzu do odstąpienia od umowy. Jeśli w przypadku odstąpienia od umowy, przedmioty nie mogą zostać odesłane pocztą, konsument musi mieć świadomość kosztów, które poniesie w chwili zwrotu rzeczy. Należy również przekazać mu informację o istnieniu i treści gwarancji, a także czasie trwania umowy lub przesłankach do jej wypowiedzenia oraz minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta. Musi mieć on również świadomość wysokości obowiązującej kaucji, funkcjonalności treści cyfrowych i ich operacyjności ze sprzętem i oprogramowaniem. 

Kiedy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy

Ustawa mówi, że konsument, który zawarł umowę na odległość lub też poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny takiego działania i bez ponoszenia kosztów. Czym jednak jest ta umowa? Może to być przykładowo zakup przedmiotu od przedstawiciela lub przez Internet. Konsument jako słabsza jednostka w tej relacji musi mieć możliwość podjęcia decyzji w pełni swobodnie w warunkach posiadania pełnych informacji, stąd też przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy. Gdy konsument po zakupie rzeczy przez Internet widzi ją na żywo, ma prawo ocenić ją inaczej niż w przypadku, gdy widział tylko jej zdjęcie. Podobnie w przypadku przedmiotu zakupionego od przedstawiciela. Po znalezieniu się poza jego wpływem i narracji determinowanej technikami sprzedażowymi, konsument może zupełnie inaczej ocenić użyteczność przedmiotu. Do skutecznego odstąpienia od umowy nie jest wymagana zgoda drugiej strony, gdy konsument odstąpi od umowy, uznaje się ją za niezawartą. Ważną informacją jest też fakt, że w przypadku umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko w przypadku, gdy kwota, którą miał zapłacić konsument, była wyższa niż 50 zł.

Jaki jest termin na odstąpienie od umowy?

Konsument ma 14 dni na wykorzystanie swojego prawa do odstąpienia od umowy. By zmieścić się w terminie, wystarczy w tym czasie wysłać oświadczenie o odstąpieniu. Ważne przy tym jest, że o zachowaniu tego terminu decyduje nie data wpływu oświadczenia do sprzedawcy, a wysłanie go przez kupującego. Bardzo istotnym jest fakt, że jeśli konsument nie zostanie poinformowany o swoim prawie do odstąpienia od umowy, czas, w którym ma do tego prawo automatycznie przedłuża się do 12 miesięcy, liczonych po podstawowym czternastodniowym okresie. Jeśli jednak przedsiębiorca zorientuje się, że nie poinformował konsumenta o jego prawie, może to zrobić i dzięki temu doprowadzić do sytuacji, w której prawo do odstąpienia od umowy przysługiwać będzie konsumentowi jeszcze tylko przez okres 14 dni od udzielenia mu tej informacji.

Jak obliczyć termin odstąpienia od umowy?

W przypadku umowy sprzedaży termin odstąpienia od umowy zaczyna być naliczany od objęcia w posiadanie zakupionego przedmiotu. Gdy jednak umowa sprzedaży dotyczy rzeczy dostarczanych partiami, termin zaczyna być naliczany od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy. Jeśli natomiast umowa sprzedaży związana jest z regularnym dostarczaniem rzeczy przez określony czas, termin zaczyna być naliczany od objęcia w posiadanie pierwszej z tych rzeczy. Dla innych umów, np. o świadczeniu usług, termin będzie naliczany według daty zawarcia umowy, jednak w świetle prawa nie powinien to być sam dzień wystąpienia zdarzenia, ale dzień następny.

Tagi:
Polecane