Jak napisać upoważnienie – wzór, niezbędne elementy, zasady
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 3 Stycznia 2021

Jak napisać upoważnienie – wzór, niezbędne elementy, zasady

Zdarza się, że pewnych istotnych spraw nie możemy załatwić osobiście. Przydaje się wtedy upoważnienie dla zaufanej osoby, która wystąpi w naszym imieniu. Jak napisać upoważnienie i komu możemy go udzielić?

Czym jest upoważnienie?

Upoważnienie jest pisemnym oddelegowaniem innej osoby do wykonywania czynności opisanych w upoważnieniu w imieniu osoby, która takiego upoważnienia udziela. Upoważnienie musi wyrażać wolę osoby udzielającej go i na tym polu podobny jest do pełnomocnictwa, które również wystosowuje osoba udzielająca go z własnej woli. Różnica między tymi dwiema formami polega jednak na tym, że upoważnienie pozwala na wykonywanie czynności powierzonych przez upoważniającego, natomiast pełnomocnictwo pozwala na wyrażanie woli przez osobę, której pełnomocnictwo zostało udzielone w określonym przez mocodawcę zakresie. Z tego też powodu do zawierania umów w naszym imieniu niezbędne będzie zawarcie pełnomocnictwa, natomiast np. w celu odbioru naszych dokumentów wystarczy udzielenie wybranej osobie upoważnienia.

Niezbędne elementy upoważnienia

By wystosowane przez nas upoważnienie było ważne, przede wszystkim powinno zostać przekazane na piśmie. Ponadto powinno zawierać w swojej treści:

  • miejscowość i datę,
  • adres do korespondencji,
  • tytuł pisma, tj. upoważnienie,
  • dane osoby udzielającej upoważnienia, tj. imię, nazwisko, PESEL lub numer dokumentu tożsamości; w przypadku firmy: jej nazwa i dane,
  • dane osoby upoważnionej, jej imię i nazwisko, PESEL oraz seria i numer dokumentu tożsamości. Osoba, której udzielane jest upoważnienie, musi pamiętać o posiadaniu przy sobie w momencie czynnego korzystania z upoważnienia dokumentu, którym może potwierdzić swoją tożsamość,
  • oświadczenie woli o dokładne opisanie celu wystawienia upoważnienia,
  • czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia, w przypadku gdy upoważnienia udziela firma, jest to podpis osoby upoważnionej oraz pieczątka firmy.

Przykładowe upoważnienie

Ja, niżej podpisany Jan Nowak, legitymujący się dowodem tożsamości o numerze ……………, wydanym przez ………………… dnia…………….., upoważniam Panią/Pana …………………………….. zamieszkałą/ego w ………………………legitymującą/ego się dowodem osobistym o numerze ………………………….. wydanym przez ………………………… dnia ………………………….. i nr PESEL…………………………………. do………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….

Czytelny podpis

Komu można udzielić upoważnienia?

Upoważnienia można udzielić każdej osobie. W tym przypadku, inaczej niż przy udzielaniu pełnomocnictwa, nie istnieją żadne regulacje prawne ani ograniczenia. Ważne, żeby była to osoba, którą darzymy zaufaniem i co do której jesteśmy pewni, że spełni powierzone przez nas obowiązki. Może to być członek naszej rodziny, znajomy czy pracownik. Najistotniejszy jest fakt, że w przypadku niewłaściwego wypełnienia zadań osoba upoważniona nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Wyłączna wina należy do udzielającego upoważnienia.

Na jaki termin obowiązuje upoważnienie?

Udzielając upoważnienia, należy podjąć decyzję o tym, czy będzie to stale obowiązujące zezwolenie do wykonywania czynności w naszym imieniu, czy jest to upoważnienie jednorazowe. Ma to wpływ na konstruowanie takiego dokumentu. Jeśli upoważniony bowiem otrzyma zbyt duże uprawnienia, istnieje ryzyko, że przekroczy zakres czynności, do których został upoważniony, jeśli natomiast zakres upoważnienia będzie zbyt wąski, może okazać się, że w znaczący sposób wpłynie to na możliwość realizacji powierzonych zadań.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News