Gwarancja – wszystko, co musi wiedzieć świadomy konsument
pixabay.com
Autor Agata Andrzejczak - 30 Listopada 2020

Gwarancja – wszystko, co musi wiedzieć świadomy konsument

Gwarancja i rękojmia dają możliwość zareklamowania zakupionego produktu, chronią więc konsumenta przed nieuczciwym postępowaniem producentów i sprzedawców.

Na czym polega gwarancja?

Gwarancja to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta. Treść gwarancji musi być sformułowana w taki sposób, aby był jasny i czytelny dla każdego konsumenta. Oznacza to, że musi być zredagowana prostym słownictwem w języku polskim. Gwarancja wskazuje, jakie są obowiązki gwaranta oraz prawa konsumenta w momencie, gdy zakupiony produkt nie spełni oczekiwań i warunków określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.

Gwarancja powinna zawierać takie informacje, jak:

  • nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce,
  • czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej,
  • uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady,
  • stwierdzenie: „Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej”.

Gwarant powinien pamiętać, że obietnice złożone w reklamie są traktowane na równi z tymi zawartymi w oświadczeniu gwarancyjnym.

Kim jest gwarant i jakie są jego obowiązki w razie gwarancji?

Gwarant to producent, importer, dystrybutor lub sprzedawca. Gwarantem może być zatem sprzedawca danego produktu, ale nie jest to reguła. To, kto jest gwarantem, powinno być wyraźnie opisane w oświadczeniu gwarancyjnym – jeżeli takiego zapisu nie ma, można wówczas uznać, że gwarantem jest przedsiębiorca piszący oświadczenie.

Zakres obowiązków gwaranta zostaje określony w złożonym przez niego oświadczeniu gwarancyjnym. Zwykle obejmuje on przede wszystkim zwrot zapłaconej kwoty, wymianę bądź naprawę rzeczy lub zapewnienie innych usług (np. bezpłatna naprawa telefonu komórkowego w razie awarii).

Należy jednak pamiętać, że gwarant dobrowolnie i samodzielnie określa swoje obowiązki. Oznacza to, że może ubezpieczyć się i przewidzieć pewne sytuacje, które nie będą podlegały gwarancji, a konsument nie będzie wtedy posiadał uprawnień do rekompensaty.

Jak wygląda okres gwarancyjny?

Okres ochrony gwarancyjnej uzależniony jest od dobrej woli gwaranta, dlatego może trwać rok, dwa, a nawet dożywotnio. Jeżeli jednak w oświadczeniu gwarancyjnym nie został określony konkretny okres ochrony gwarancyjnej, uznaje się wówczas, że trwa on przez 2 lata od momentu zakupu przedmiotu przez konsumenta.

Jeżeli gwarant zdecyduje się na wymianę wadliwego produktu na nowy lub naprawę starego, gwarancja będzie liczyła się od momentu wydania nowego produktu lub naprawy. Ta sama zasada dotyczy wymiany jakiejś części produktu.

W reszcie przypadków okres trwania gwarancji wydłuża się o czas, przez który konsument nie mógł korzystać z towaru w związku ze złożoną reklamacją.

Gwarant ma obowiązek wywiązać się z realizacji zapisów zawartych w gwarancji w określonym czasie, wskazanym w oświadczeniu. Jeżeli oświadczenie gwarancyjne nie zawiera takiego zapisu, przyjmuje się wówczas, że gwaranta obowiązuje wykonanie czynności w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu rzeczy przez konsumenta.

Czym różni się gwarancja od rękojmi?

Rękojmia to ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne sprzedanego towaru. Rękojmia przysługuje konsumentom na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Podstawą odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec konsumenta jest wada fizyczna lub prawna (art. 556 Kodeksu cywilnego).

Główne różnice między rękojmią a gwarancją:

  • rękojmia to możliwość reklamowania niezgodnego z umową produktu obowiązkowa dla każdego przedsiębiorcy, gwarancja jest dobrowolna,
  • w rękojmi podmiotem odpowiedzialnym za niezgodność towaru z umową jest sprzedawca, w gwarancji gwarant,
  • okres obowiązywania rękojmi wynosi 2 lata, okres obowiązywania gwarancji jest zależy od woli gwaranta,
  • konsument może skorzystać z rękojmi za wady fizyczne niezależnie od przyznanej gwarancji,
  • skorzystanie z uprawnień przysługujących na podstawie gwarancji nie ma wpływu na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News