BiznesINFO.pl > Praca > Dodatek aktywizacyjny - kiedy, komu i w jakiej wysokości przysługuje?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 09:17

Dodatek aktywizacyjny - kiedy, komu i w jakiej wysokości przysługuje?

money-2696228 1280
Pixabay

Bezrobotny, któremu przysługuje prawo do zasiłku, a który podjął zatrudnienie, może skorzystać z dodatku aktywizacyjnego. Czym jest niniejszy dodatek? Jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać dodatek aktywizacyjny? Przez jaki okres może być wypłacany? Sprawdź już teraz i dowiedz się, jakie korzyści możesz zyskać po aktywizacji zawodowej!

Dodatek aktywizacyjny - kiedy, komu i w jakiej wysokości przysługuje, dla kogo?

Na dodatek aktywizacyjny mogą liczyć osoby bezrobotne, które nabyły prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Dotyczy to osób pozostających bez pracy, które spełniły poniższe kryteria:

·       Z własnej woli podjęli zatrudnienie bądź inną pracę o charakterze zarobkowym lub

·       W wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęli zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin pracy obowiązującym w konkretnym zawodzie bądź służbie oraz otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym

Dodatek aktywizacyjny - kiedy, komu i w jakiej wysokości przysługuje, w jakiej wysokości jest wypłacany?

Wypłacany dodatek aktywizacyjny dla osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku, które z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie wynosi 50% kwoty zasiłku dla osób bezrobotnych. Od dnia 1 czerwca 2019 roku wysokość zasiłku dla bezrobotnych uległa zmianie. Aktualnie zasiłek ten wynosi:

·       861,40 zł brutto w czasie pierwszych 90 dni posiadania prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych,

·       676,40 zł brutto w czasie kolejnych dni posiadania prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.,

Zatem możemy bez problemów wyliczyć, ile wynosi dodatek aktywizacyjny, ponieważ wynosi on 50% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Maksymalnie wynosić on będzie 430,70 zł brutto. Jeśli chodzi o wielkość dodatku, istotnym jest, że w przypadku wypłacenia tego świadczenia bezrobotnym, którzy podjęli pracę z własnej inicjatywy, konkretna kwota dodatku ustalana jest przez starostę powiatowego. Przepisy prawa mówią, iż dodatek wynosi DO połowy wysokości zasiłku dla bezrobotnych, zatem starosta posiada prawo do wyznaczenia niższej kwoty niż równa połowa zasiłku. Obliczanie wielkości świadczenia wygląda trochę inaczej w przypadku zatrudnienia osoby aktywizowanej w niepełnym wymiarze godzin, tzn. aktywizowany otrzymuje wynagrodzenie niższe niż płaca minimalna. Dodatek aktywizacyjny w tym przypadku posiada charakter rekompensaty, tj. wyrównania niskiego wynagrodzenia. W takim przypadku wysokość dodatku aktywizacyjnego wynosi różnicę między minimalnym wynagrodzeniem w danym roku kalendarzowym a otrzymywanym przez bezrobotnego wynagrodzeniem. Istotnym jest, że dodatek nie może być jednak wyższy niż 50% zasiłku pobieranego przez bezrobotnych.

Dodatek aktywizacyjny - kiedy, komu i w jakiej wysokości przysługuje, przez jaki okres może być wypłacany?

Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku dla bezrobotnych, którzy z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie, mogli uzyskać dodatek aktywizacyjny przez połowę okresu w którym normlanie otrzymywali by zasiłek dla bezrobotnych. Prawo to gwarantuje art. 48 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W sytuacji osób, które podjęły pracę, ale w niepełnym wymiarze godzin w wyniku skierowania przez urząd pracy oraz pensja, która otrzymują, jest niższa niż płaca minimalna w danym roku kalendarzowym, to dodatek aktywizacyjny będzie wypłacany w dłuższym horyzoncie czasowym. Osoby takie mogą liczyć na wypłacanie tego dodatku do końca terminu, w którym normalnie wypłacany byłby zasiłek dla bezrobotnych. Należy pamiętać, że wraz z ustaniem stosunku pracy zarobkowej, prawo do pobierania dodatku aktywizacyjnego również wygasa.

Dodatek aktywizacyjny - kiedy, komu i w jakiej wysokości przysługuje, kiedy zostaje wypłacony dodatek aktywizacyjny?

Przy wypłacaniu dodatku aktywizacyjnego osobom bezrobotnym, które podjęły zatrudnienie z własnej woli lub zostały skierowane przez urząd pracy, stosuje się następujące zasady:

·       Dodatek aktywizacyjny zostaje wypłacany z dołu, czyli po zakończeniu konkretnego miesiąca,

·       Dodatek aktywizacyjny wypłacany jest za okresy miesięczne,

·       Termin wypłaty dodatku aktywizacyjnego ustala urząd pracy z zastrzeżeniem ze termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni po zakończeniu konkretnego miesiąca,

·       Dodatek aktywizacyjny wypłacany za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę dodatku przez liczbę 30 a następnie mnoży się kwotę przez liczbę dni przypadających na okres, w którym świadczenie przysługuje,

·       Dodatek aktywizacyjny zostaje wypłacony od dnia, w którym wniosek o świadczenie został złożony.

Istotnym jest, aby pamiętać, że dodatek aktywizacyjny może zostać wypłacany, jeśli osoba bezrobotna złożyła w urzędzie adekwatny wniosek o przyznanie takiego dodatku. Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest kolejno po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania pracy zarobkowej, a także po udokumentowaniu wysokości osiąganego wynagrodzenia.

Tagi: