Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Darowizna nieruchomości w świetle prawa podatkowego, darowizna nieruchomości a podatek od spadku i darowizn
Tomasz Majta
Tomasz Majta 26.05.2021 02:00

Darowizna nieruchomości w świetle prawa podatkowego, darowizna nieruchomości a podatek od spadku i darowizn

house-1836070 1280
Pixabay

W zależności od przedmiotu darowizny mamy do czynienia z różnymi zwolnieniami podatkowymi, również w związku z koniecznością spełnienia określonych wymogów. Aby darowizna nieruchomości była ważna dla przedmiotu sprawy, należy koniecznie sporządzić umowę darowizny w formie aktu poświadczonego przez notariusza, a także należy dokonać wpisu do księgi wieczystej, jeśli takowa jest prowadzona.

Uwaga! Należy pamiętać, że zarówno darczyńca, jak i osoba obdarowana w momencie przekazania darowizny powinny mieć dokumenty potwierdzające tożsamość (dowód osobisty) oraz odpis księgi wieczystej. Jakich jeszcze formalności należy dopełnić? Wyjaśniamy poniżej.

Darowizna nieruchomości w świetle prawa podatkowego – co z podatkiem od darowizn i spadków?

Przepisy prawda dotyczące podatku od darowizn i spadków reguluje art. 14 ustawy o tej samej nazwie. Przepisy prawa zawarte w ustawie determinują 3 grupy podatkowe:

·       Grupa I – małżonek, zstępni, wstępni, zięć, pasierb, synowa, rodzeństwo, macocha, ojczym, teściowie.

·       Grupa II – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, rodzeństwa, małżonkowie rodzeństwa, małżonkowie innych zstępnych.

·     Grupa III – inni nabywcy..

Darowizna nieruchomość zwolniona jest całkowicie z podatku od darowizn i spadków na mocy art. 4a ustawy o podatku od darowizn i spadków:

Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4,

2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Wspominany przepis prawa rozróżnia jeszcze „grupę zerową”, w której nie pojawiają się teściowe, zięć oraz synowa w przeciwieństwie do wspomnianej wcześniej grupy I. Dodatkowo darowizna nieruchomości musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Wobec czego obdarowany zwolniony jest z przymusu zgłoszenia tego faktu to odpowiedniego organu. Obowiązek ten został przeniesiony na sporządzającego akt tj. na notariusza, zatem podatek obliczany jest i odprowadzony przez notariusza.

Darowizna nieruchomości w świetle prawa podatkowego – kiedy osoba będąca w grupie zerowej nie będzie musiała zapłacić podatku?

Istnieje sytuacja, kiedy osoba znajdująca się w grupie zerowej podatkowej nie będzie musiała odprowadzić podatku od spadku i darowizn. Przepisy prawa tj. art. 16 ust. 1 ustawy dotyczącej podatku od spadków i darowizn wprowadza tzw. uprawnienie do skorzystania z ulgi mieszkaniowej.  Przepisy prawa stanowią, co następuje:

W przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie, w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej, nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału” – art. 16 ust. 1 pkt. 1 ustawy dotyczącej podatku od spadku i darowizn.

Darowizna nieruchomości w świetle prawa podatkowego – czy darowizna spowoduje konieczność zapłacenia PCC?

Sporządzona umowa darowizny, będzie podlegać opodatkowaniu PCC tylko i wyłącznie w przypadku, gdy ofiarowana nieruchomość jest obciążona długami lub zobowiązaniami osoby przekazującej, np.  zobowiązanie z tytułu świadczenia usług z tytułu dzierżawy, wynajęcia, ubezpieczenia, zaciągnięcia kredytu lub innych umów itp.

Tagi: