Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Handel > Czym jest WDT? Kiedy mowa o WDT? Jakie dowody świadczą o WDT?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 27.05.2021 02:00

Czym jest WDT? Kiedy mowa o WDT? Jakie dowody świadczą o WDT?

shaking-hands-3091906 1280
pixabay

Światowy handel ciągle się rozwija, a jego globalna wartość z roku na rok wzrasta. Podobnie jest z handlem zagranicznym naszego kraju. Polska otwiera się na handel za granicą, a także zaakceptowała pewne normy w tym zakresie narzucone przez Unię Europejską. W związku z zaistniałą sytuacją podatnik niejednokrotnie dokonuje sprzedaży towarów na rzecz zagranicznych partnerów, których siedziba i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej mieszczą się na terenie Unii Europejskiej. Wówczas taką transakcję określamy mianem Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów.

WDT. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby można było mówić o Wewnątrzwspólnotowej Dostawie Towarów?

Mianem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określamy dostawę dokonaną między przedsiębiorstwami pozostającymi w różnych niezależnych od siebie krajach będących częściami Unii Europejskiej. W sytuacji, gdy firma z Polski wykona dostawę na terytorium innego kraju należącego do UE, dostawa ta obłożona jest stawką podatku VAT wynosząca 0%, natomiast, aby było to możliwe, muszą zostać spełnione następujące warunki:

·       Dostawa została wykonana na korzyść podmiotu mającego status płatnika VAT w innym państwie UE – status podatnika VAT zarejestrowanego w innym kraju członkowskim UE można zweryfikować za pomocą krajowej administracji podatkowej, właściwej dla podatnika – a także

·       Przedmioty transakcji opuściły kraj wysyłki, a dostawca legitymuje się dokumentami poświadczającymi o opuszczeniu przez nie kraju członkowskiego Unii Europejskiej, z którego zostały nadane lub w którym rozpoczęto ich transport, a także

·       Dostawca posiada na dokumencie (fakturze) prawidłowy numer, za pomocą którego zarówno dostawca, jak i odbiorca są rozpoznawani na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w podatku VAT (w tego typu dostawach kontrahenci posługują się numerami identyfikacyjnymi VAT, identyfikacja odbywa się za pomocą prefiksu poprzedzającego numer, wskazuje on na państwo członkowskie)

Należy pamiętać, że do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zalicza się również sytuację, kiedy to przedsiębiorca dokonuje  przemieszczenia towarów z terytorium jednego kraju na terytorium drugiego kraju należącego do Unii Europejskiej, a towary mają być przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot zagraniczny.

WDT, jakie dokumenty poświadczają wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?

Do dowodów poświadczających dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zaliczamy:

·       Dokumenty przewozowe otrzymane od spedytora odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium państwa lub, w sytuacji, gdy dokonywany wywóz jest za pomocą własnego środka transportu, dokument ten potwierdza dane odbiorcy oraz nabywcy, adres docelowy dostawy, determinuje towary co do rodzaju i ilości, potwierdza ich przyjęcie przez nabywcę, a także potwierdza dane identyfikacyjne środka transportu;

·       Kopię faktury VAT;

·       Specyfikację poszczególnych ilości ładunku;

·       Korespondencję o charakterze handlowym, w tym potwierdzenie zamówienia;

·       Dokumenty poruszające kwestie ubezpieczenia ładunku bądź kosztów frachtu;

·       Dokumenty potwierdzające dokonaną zapłatę za ładunek, z wyjątkiem w przypadku, gdy dostawa dokonywana jest nieodpłatnie lub zobowiązanie realizowane jest w innej formie, w takim następstwie inny dokument, który stwierdza wygaśnięcie zobowiązania.

WDT, kiedy nie można mówić o wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?

Zdarzają się sytuacje, które mimo przemieszczania towarów wewnątrz Unii Europejskiej nie są traktowane jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, szczegółowo te kwestie zostały rozwiązane w ustawie o podatku od towarów i usług w art. 13 ust. 4. Należą do nich takie przypadki jak:

·       Sprzedaż o charakterze wysyłkowym, w sytuacji, gdy dostawa towaru odbyła się na korzyść podmiotu, który nie jest podatnikiem bądź nie rozlicza wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

·       Towary przemieszczane są na pokładzie statku, samolotu bądź pociągu w trakcie transportu pasażerskiego dokonywanego na terenie Unii Europejskiej z przeznaczeniem dokonania dostawy przez podatnika na pokład innych pojazdów;

·       Towary muszą być czasowo używane przez podatnika polskiego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju, jednak nie dłużej niż 24 miesiące, pod rygorem, iż import takich towarów z terytorium kraju państwa trzeciego z uwagi na ich przewóz czasowy byłby zwolniony z cła.

WDT, kiedy powstaje obowiązek podatku z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

W zgodzie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w sytuacji WDT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia dokumentu przez podatnika (faktury), natomiast nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostawy dokonano.

Tagi: