Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Czym jest kategoria obiektu budowlanego?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:36

Czym jest kategoria obiektu budowlanego?

Czym jest kategoria obiektu budowlanego?
Pixabay.com

Do czego są potrzebne kategorie obiektów budowlanych?

Kategorie obiektów budowlanych są kluczowe dla rozpoczęcia prac związanych z powstaniem nowego budynku. By móc wybudować budynek, inwestor musi wystąpić najpierw z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Koniecznie jest wpisanie w nim odpowiedniej kategorii obiektu budowlanego. Zanim zostanie wydana zgoda, organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza najpierw, czy kategoria wpisana przez inwestora zgadza się z klasyfikacją Prawa budowlanego.

Kategoria budynku ma znaczenie również na etapie projektowania, ponieważ do każdej kategorii przypisane są konkretne wymagania, które projektant zobowiązany jest uwzględnić.

Uwaga! W czasie pandemii wirusa COVID-19 na terenie Polski zawieszono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Jest to znaczne ułatwienie dla wszystkich, którzy kończą w tym okresie swoje inwestycje budowlane.

Kategorie obiektów budowlanych po zakończeniu budowy

Równie istotną rolę odgrywają kategorie obiektów budowlanych już po zakończeniu budowy. Jeśli dany budynek należy do kategorii niewymagającej pozwolenia na użytkowanie, właściciel zobowiązany jest jedynie złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy. Powinno zostać ono dostarczone do urzędu nadzoru budowlanego. W takim przypadku jest konieczne natomiast złożenie wniosku o wydanie decyzji na użytkowanie. Jeżeli do 14 dni od złożenia zawiadomienia inwestor nie otrzyma informacji o sprzeciwie, oznacza to, że nie ma przeciwwskazań do użytkowania budynku.

W pozostałych sytuacjach po zakończeniu budowy należy złożyć wniosek o wydanie zgody na użytkowanie lokalu.

Jakie są najważniejsze kategorie obiektów budowlanych?

Poniżej przedstawiamy dokładne określenie kategorii obiektów budowlanych:

Kategorie obiektów budowlanychWsp. kategorii obiektu (k)Współczynnik wielkości obiektu (w)Kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne2,01,0Kategoria II – budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-składowe1,01,0Kategoria III – inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie1,01,0Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy5,01,0Kategoria V – obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie10,01,0Kategoria VI – cmentarze8,01,0Kategoria VII – obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze7,01,0Kategoria VIII – inne budowle5,01,0Kategorie obiektów budowlanychWsp. kategorii obiektu (k)Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3)

<2.500>2.500-5.000>5.000-10.000>10.000Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych4,01,01,52,02,5Kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria6,01,01,52,02,5Kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, żłobki, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze4,01,01,52,02,5Kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych5,01,01,52,02,5Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne4,01,01,52,02,5Kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne15,01,01,52,02,5Kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny9,01,01,52,02,5Kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne12,01,01,52,02,5Kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe15,01,01,52,02,5Kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego10,01,01,52,02,5

Kategoria XIX – zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych10,01,01,52,02,5Kategorie obiektów budowlanychWsp. kategorii obiektu (k)Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w m2)<1.000>1.000-5.000>5.000-10.000>10.000Kategoria XX – stacje paliw15,01,01,52,02,5Kategoria XXI – obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie10,01,01,52,02,5Kategoria XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi8,01,01,52,02,5Kategorie obiektów budowlanychWsp. kategorii obiektu (k)Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w ha)

<1>1-10>10-20>20Kategoria XXIII – obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska10,01,01,52,02,5Kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne9,01,01,52,02,5Kategorie obiektów budowlanychWsp. kategorii obiektu (k)Współczynnik wielkości obiektu (w) (długość w km)

<1>1-10>10-20>20Kategoria XXV – drogi i kolejowe, drogi szynowe1,01,01,52,02,5Kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe8,01,01,52,02,5Kategorie obiektów budowlanychWsp. kategorii obiektu (k)Współczynnik wielkości obiektu (w) (długość w m)

<20>20-100>100>500Kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne9,01,01,52,02,5Kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele5,01,01,52,02,5Kategorie obiektów budowlanychWsp. kategorii obiektu (k)Współczynnik wielkości obiektu (w) (wysokość w m)

<20>20-50>50-100>100Kategoria XXIX – wolnostojące kominy i maszty10,01,01,52,02,5Kategorie obiektów budowlanychWsp. kategorii obiektu (k)Współczynnik wielkości obiektu (w) (wydajność w m3/h)

<50>50-100>100-500>500Kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków8,01,01,52,02

Tagi: