BiznesINFO.pl > Finanse > Czym jest kapitał własny? Jakie są jego rodzaje?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:36

Czym jest kapitał własny? Jakie są jego rodzaje?

Czym jest kapitał własny? Jakie są jego rodzaje?
Pixabay.com

Kapitał własny, od początku co określamy mianem kapitału?

Mianem kapitału lub funduszu, określamy wyrażone wartościowo część źródeł finansowania środków do celów gospodarczych danego przedsiębiorstwa o ścisłe określonym przeznaczeniu. Kapitał przedsiębiorstw zasadniczo dzielimy na kapitały własne i obce.

Kapitał własny, czym jest kapitał własny?

Mianem kapitału własnego określamy udziały własne inwestorów w jednostce gospodarczej. Jest to wysokość dostępnych środków do gospodarowania, wniesionych do działalności gospodarczej przez właścicieli a także środków wypracowanych przez działalność gospodarczą w trakcie prowadzenia działalności.

Kapitał własny, jakie zasadniczo wyróżniamy rodzaje kapitałów własnych?

Zasadniczo kapitał własny obejmuje:

·        Kapitały powierzone – mianem kapitałów powierzonych określamy wkłady finansowe oraz rzeczowe (inaczej zwane aportami) właścicieli, wniesione w chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej, w późniejszej działalności mogą zostać one podwyższone

·        Kapitały samofinansowania – tym mianem określamy kapitały powstające z osiąganych zysków zatrzymanych w jednostce gospodarczej lub innych źródeł charakterystycznych dla przedmiotu działalności

W procesie sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych, kapitał własny obejmuje następujące kapitały:

·        Kapitał podstawowy

·        Kapitał zapasowy

·        Kapitał rezerwowy

·        Kapitał z aktualizacji wyceny

·        Niepodzielony zysk lub niepokrytą stratę z roku obrotowego lub lat ubiegłych

·        Zysk lub stratę netto za bieżący okres

Kapitał własny, czy wyróżniamy różne kapitały własne w zależności od formy własności podmiotu?

Kapitały własne ze względu na formy własności podmiotu gospodarczego rozróżniane są w następujący sposób:

·        Kapitał akcyjny – w spółkach akcyjnych

·        Kapitał udziałowy zwany też zakładowym – w spółce z ograniczona odpowiedzialnością

·        Kapitał wspólników zwany również właścicieli – w spółkach jawnych

·        Suma komandytowa – w spółkach komandytowych

·        Fundusz udziałowy, fundusz wkładów lub fundusz zasobowy – w spółdzielniach

·        Fundusz założycielski -    w państwowych jednostkach gospodarczych lub komunalnych

Kapitał własny, jakie rozróżniamy kapitały samofinansowania w zależności od formy działalności gospodarczej?

Kapitały własne samofinansowania są równowartością skapitalizowanej części wypracowanego zysku, który to został przeznaczony na kapitały własne danego przedsiębiorstwa. Ich nazwy uzależnione są od formy prowadzonej działalności gospodarczej i posiadają następujące nazwy:

·        Kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy – w spółkach akcyjnych oraz spółkach z ograniczona odpowiedzialnością

·        Fundusz zasobowy – w spółdzielniach

·        Fundusz przedsiębiorstwa  - w państwowych jednostkach gospodarczych lub komunalnych

Tagi:
Polecane