Czym jest kapitał własny? Jakie są jego rodzaje?
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 31 Grudnia 2020

Czym jest kapitał własny? Jakie są jego rodzaje?

Kapitał własny determinuje wielkość aktywów wniesionych przez właściciela w momencie utworzenia jednostki gospodarczej. W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej wysokość kapitału własnego jest równa wartości aktywów spółki, a także wartości jej zobowiązań. Zatem czym tak naprawdę jest kapitał własny dla jednostek gospodarczych? Jakie są rodzaje kapitału własnego?

Kapitał własny, od początku co określamy mianem kapitału?

Mianem kapitału lub funduszu, określamy wyrażone wartościowo część źródeł finansowania środków do celów gospodarczych danego przedsiębiorstwa o ścisłe określonym przeznaczeniu. Kapitał przedsiębiorstw zasadniczo dzielimy na kapitały własne i obce.

Kapitał własny, czym jest kapitał własny?

Mianem kapitału własnego określamy udziały własne inwestorów w jednostce gospodarczej. Jest to wysokość dostępnych środków do gospodarowania, wniesionych do działalności gospodarczej przez właścicieli a także środków wypracowanych przez działalność gospodarczą w trakcie prowadzenia działalności.

Kapitał własny, jakie zasadniczo wyróżniamy rodzaje kapitałów własnych?

Zasadniczo kapitał własny obejmuje:

· Kapitały powierzone – mianem kapitałów powierzonych określamy wkłady finansowe oraz rzeczowe (inaczej zwane aportami) właścicieli, wniesione w chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej, w późniejszej działalności mogą zostać one podwyższone

· Kapitały samofinansowania – tym mianem określamy kapitały powstające z osiąganych zysków zatrzymanych w jednostce gospodarczej lub innych źródeł charakterystycznych dla przedmiotu działalności

W procesie sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych, kapitał własny obejmuje następujące kapitały:

· Kapitał podstawowy

· Kapitał zapasowy

· Kapitał rezerwowy

· Kapitał z aktualizacji wyceny

· Niepodzielony zysk lub niepokrytą stratę z roku obrotowego lub lat ubiegłych

· Zysk lub stratę netto za bieżący okres

Kapitał własny, czy wyróżniamy różne kapitały własne w zależności od formy własności podmiotu?

Kapitały własne ze względu na formy własności podmiotu gospodarczego rozróżniane są w następujący sposób:

· Kapitał akcyjny – w spółkach akcyjnych

· Kapitał udziałowy zwany też zakładowym – w spółce z ograniczona odpowiedzialnością

· Kapitał wspólników zwany również właścicieli – w spółkach jawnych

· Suma komandytowa – w spółkach komandytowych

· Fundusz udziałowy, fundusz wkładów lub fundusz zasobowy – w spółdzielniach

· Fundusz założycielski - w państwowych jednostkach gospodarczych lub komunalnych

Kapitał własny, jakie rozróżniamy kapitały samofinansowania w zależności od formy działalności gospodarczej?

Kapitały własne samofinansowania są równowartością skapitalizowanej części wypracowanego zysku, który to został przeznaczony na kapitały własne danego przedsiębiorstwa. Ich nazwy uzależnione są od formy prowadzonej działalności gospodarczej i posiadają następujące nazwy:

· Kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy – w spółkach akcyjnych oraz spółkach z ograniczona odpowiedzialnością

· Fundusz zasobowy – w spółdzielniach

· Fundusz przedsiębiorstwa - w państwowych jednostkach gospodarczych lub komunalnych

Kapitał własny, czy przepisy prawa obligują do tworzenia jakiś kapitałów bądź rezerw?

Kapitały zapasowe oraz rezerwowe musza zostać obligatoryjne stworzone w spółkach akcyjnych a także w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kapitał zapasowy zasilają środki z wypracowanego zysku przez działalność gospodarczą a także z dopłat udziałowców oraz akcjonariuszy. Kapitał zapasowy tworzony jest przede wszystkim na pocztem pokrycia ewentualnej starty bilansowej i może zostać utworzony:

1. Obligatoryjnie w sytuacji gdy przepisy prawa zobowiązują do odprowadzania z zysku

2. Na zasadzie dobrowolności – tutaj decyzja pozostawiona jest organom zarządczym podmiotu

Kapitał rezerwowy tworzą różnice wynikające z aktualizacji wartości środków trwałych oraz przeszacowania innych składników majątku, jeśli różnice przeceny nie stanowią kosztów lub przychodów. Może zostać również utworzony z zysku. Kapitał rezerwowy ma charakter ogólny tj. zabezpiecza przed ryzykiem działalności w warunkach szczególnie obciążonym ryzykiem. Kapitały rezerwowe o charakterze specjalnym tworzone są z myślą zabezpieczenia wymienionym z nazwy ryzykiem w tytule – np. rezerwy na pokrycie należności, rezerwy na pokrycie niedoborów, rezerwy na pokrycie strat nadzwyczajnych itp.

Kapitał własny, czy istnieją fundusze o ściśle określonym celu?

Specyficznym rodzajem funduszy o charakterze własnym są fundusze o specjalnym przeznaczeniu. Jest to równowartość środków, które mogą zostać tylko i wyłącznie przeznaczone na wyznaczony cel. Do takich funduszy zaliczamy:

· Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – tworzony obowiązkowo, przede wszystkim z odpisów w koszty, może zostać powiększony o odpisy wynikające z zysku, darowizny przeznaczone na fundusz, odsetki od środków zgromadzonych w funduszu

· Inne fundusze o charakterze specjalnym – tworzone na zasadzie dobrowolności, głównym ich źródłem są odpisy z zysku.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News