BiznesINFO.pl
calculator-385506 1280

Pixabay

Zmiana formy opodatkowania w nowym roku podatkowym. Jak wygląda?

26 Maja 2021

Autor tekstu:

Tomasz Majta

Udostępnij:

Każda osoba chcąca prowadzić działalność gospodarczą w Polsce musi spełnić wszelkie formalności związane z rozpoczęciem działalności tego typu. Konieczne jest między innymi złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli wniosek CEIDG-1. Podczas składania wniosku osoba chcąca prowadzić działalność gospodarczą musi dokonać wyboru formy opodatkowania. Decyzja ta jest wiążąca w stosunku do osiąganych przez działalność gospodarcza dochodów w ramach prowadzonej działalności. Należy jednak pamiętać, że wybrana forma opodatkowania nie jest w żaden sposób wiążąca dla całego okresu prowadzenia działalności gospodarczej. W zgodzie z
przepisami prawa możliwa jest zmiana formy opodatkowania w kolejnych latach.

Zmiana formy opodatkowania w nowym roku podatkowym w jakim terminie można dokonać zmiany formy opodatkowania?

Zgodnie z przepisami prawa tj. art. 9a ust.1 ustawy o podatku PIT dochody uzyskiwane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowane są na zasadach ogólnych chyba,
że zainteresowany złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny
wniosek bądź oświadczenie woli o wyborze innej dostępnej formy opodatkowania, bądź złoży wniosek CEIDG-1 na podstawie przepisów dotyczących Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej. Od dnia 1 stycznia 2019 roku podatnik
ma możliwość do zmiany formy opodatkowania na:

·       Podatek liniowy bądź ryczałt w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym podatnik uzyskał pierwszy w roku podatkowym przychód bądź do końca
roku podatkowego, jeśli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku
podatkowego

·       Kartę podatkową, w terminie do 20 stycznia bądź przed rozpoczęciem wykonywania
działalności gospodarczej


·       Na inne formy opodatkowania w terminie do 20 stycznia, jeśli w poprzednim roku podatnik był opodatkowany w formie karty podatkowej

Zmiana formy opodatkowania w nowym roku podatkowym – jak zmienić formę opodatkowania?

W sytuacji, gdy przedsiębiorca chciałby zmienić formę opodatkowania, wystarczające jest
dokonanie aktualizacji formularza CEIDG-1. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy
podatnik jako formę opodatkowania wybrał kartę podatkową. W zgodzie z
przepisami prawa tj. art. 29 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wybór karty podatkowej
jako formy opodatkowania, powinien być koniecznie zgłoszony odpowiedniemu
naczelnikowi urzędu skarbowego wedle ustalonego wzoru w przepisach. Przy
wyborze karty podatkowej przedsiębiorca powinien złożyć odpowiedni wniosek
naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia konkretnego roku
podatkowego. W sytuacji, gdy podatnik kontynuuje działalność gospodarcza i nie
ma zamiaru dokonywania zmiany formy opodatkowania nie musi składać żadnych
oświadczeń bądź wniosków w urzędzie skarbowym z tego tytułu. Z zasady wybór ten
ma zastosowanie również w latach kolejnych, chyba że, przekroczenie określonych
w przepisach prawa limitów powoduje utratę do rozliczania się z podatku w
określonej formie.

Zmiana formy opodatkowania w nowym roku podatkowym ryczałt jako forma opodatkowania prywatnego najmu?

Co istotne w 2019 roku została wprowadzona norma, w zgodzie z którą w przypadku najmu prywatnego nie ma obowiązku zgłaszania wyboru formy opodatkowania. Wystarczy że
zainteresowany zapłaci pierwszy ryczałt z tytułu najmu. Sytuacja taka traktowana jest przez urząd skarbowy tak jakby podatnik dokonał wyboru formy opodatkowania na konkretny rok podatkowy. Wynika to z art. 9 ust. 4 ustawy o podatku zryczałtowanym, który brzmi następująco:

W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ust. 1a za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego – złożenie zeznania, o którym mowa w art. 21 terminy płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zmiana formy opodatkowania w nowym roku podatkowym a terminowość czy coś się zmieniło?

Do końca roku 2018 zmiana formy opodatkowania była możliwa wyłącznie w sytuacji złożenia odpowiedniego oświadczenia do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie do 20 stycznia. Termin ten został wydłużony, tzn. od roku 2019 podatnik może dokonać zmiany formy opodatkowania również w następnych miesiącach. Warunkiem jednak jest zaktualizowanie formularza CEIDG-1 najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującym po uzyskaniu pierwszego przychodu w konkretnym roku.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >