Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Zmiana formy opodatkowania w nowym roku podatkowym. Jak wygląda?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 26.05.2021 02:00

Zmiana formy opodatkowania w nowym roku podatkowym. Jak wygląda?

calculator-385506 1280
Pixabay

Każda osoba chcąca prowadzić działalność gospodarczą w Polsce musi spełnić wszelkie formalności związane z rozpoczęciem działalności tego typu. Konieczne jest między innymi złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli wniosek CEIDG-1. Podczas składania wniosku osoba chcąca prowadzić działalność gospodarczą musi dokonać wyboru formy opodatkowania. Decyzja ta jest wiążąca w stosunku do osiąganych przez działalność gospodarcza dochodów w ramach prowadzonej działalności. Należy jednak pamiętać, że wybrana forma opodatkowania nie jest w żaden sposób wiążąca dla całego okresu prowadzenia działalności gospodarczej. W zgodzie z przepisami prawa możliwa jest zmiana formy opodatkowania w kolejnych latach.

Zmiana formy opodatkowania w nowym roku podatkowym – w jakim terminie można dokonać zmiany formy opodatkowania?

Zgodnie z przepisami prawa tj. art. 9a ust.1 ustawy o podatku PIT dochody uzyskiwane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowane są na zasadach ogólnych chyba, że zainteresowany złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek bądź oświadczenie woli o wyborze innej dostępnej formy opodatkowania, bądź złoży wniosek CEIDG-1 na podstawie przepisów dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Od dnia 1 stycznia 2019 roku podatnik ma możliwość do zmiany formy opodatkowania na:

·       Podatek liniowy bądź ryczałt w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik uzyskał pierwszy w roku podatkowym przychód bądź do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego

·       Kartę podatkową, w terminie do 20 stycznia bądź przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej

·       Na inne formy opodatkowania w terminie do 20 stycznia, jeśli w poprzednim roku podatnik był opodatkowany w formie karty podatkowej

Zmiana formy opodatkowania w nowym roku podatkowym – jak zmienić formę opodatkowania?

W sytuacji, gdy przedsiębiorca chciałby zmienić formę opodatkowania, wystarczające jest dokonanie aktualizacji formularza CEIDG-1. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy podatnik jako formę opodatkowania wybrał kartę podatkową. W zgodzie z przepisami prawa tj. art. 29 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wybór karty podatkowej jako formy opodatkowania, powinien być koniecznie zgłoszony odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego wedle ustalonego wzoru w przepisach. Przy wyborze karty podatkowej przedsiębiorca powinien złożyć odpowiedni wniosek naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia konkretnego roku podatkowego. W sytuacji, gdy podatnik kontynuuje działalność gospodarcza i nie ma zamiaru dokonywania zmiany formy opodatkowania nie musi składać żadnych oświadczeń bądź wniosków w urzędzie skarbowym z tego tytułu. Z zasady wybór ten ma zastosowanie również w latach kolejnych, chyba że, przekroczenie określonych w przepisach prawa limitów powoduje utratę do rozliczania się z podatku w określonej formie.

Zmiana formy opodatkowania w nowym roku podatkowym – ryczałt jako forma opodatkowania prywatnego najmu?

Co istotne w 2019 roku została wprowadzona norma, w zgodzie z którą w przypadku najmu prywatnego nie ma obowiązku zgłaszania wyboru formy opodatkowania. Wystarczy że zainteresowany zapłaci pierwszy ryczałt z tytułu najmu. Sytuacja taka traktowana jest przez urząd skarbowy tak jakby podatnik dokonał wyboru formy opodatkowania na konkretny rok podatkowy. Wynika to z art. 9 ust. 4 ustawy o podatku zryczałtowanym, który brzmi następująco:

W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ust. 1a za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego – złożenie zeznania, o którym mowa w art. 21 terminy płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zmiana formy opodatkowania w nowym roku podatkowym a terminowość – czy coś się zmieniło?

Do końca roku 2018 zmiana formy opodatkowania była możliwa wyłącznie w sytuacji złożenia odpowiedniego oświadczenia do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie do 20 stycznia. Termin ten został wydłużony, tzn. od roku 2019 podatnik może dokonać zmiany formy opodatkowania również w następnych miesiącach. Warunkiem jednak jest zaktualizowanie formularza CEIDG-1 najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującym po uzyskaniu pierwszego przychodu w konkretnym roku.

Tagi: