Założenie firmy krok po kroku
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 21 Stycznia 2021

Założenie firmy krok po kroku

Do niedawna założenie firmy wiązało się z mnóstwem formalności, które mogły przyprawiać o prawdziwy zawrót głowy. Obecnie zostało to znacznie uproszczone, a większość niezbędnych czynności można załatwić już przez Internet. Jak założyć firmę krok po kroku?

Wybór formy prawnej

Gdy pomysł na firmę jest już gotowy i czeka na wcielenie w życie, pierwszym krokiem załatwiania formalności będzie wybór formy prawnej. Ma to znaczący wpływ na koszty założenia firmy, a także na wysokość opodatkowania, składki ZUS oraz stopień odpowiedzialności majątkowej ponoszonej przez właścicieli.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

To forma działalności, która pozwala na najszybszą, najłatwiejszą i przede wszystkim darmową rejestrację. Jednoosobowa działalność to świetne rozwiązanie dla początkujących, małych przedsiębiorstw z jednym właścicielem. Jednoosobowa działalność gospodarcza nie wymaga kapitału zakładowego, a także prowadzenia pełnej księgowości, jeśli obroty nie przekraczają 1 200 000 euro. Ponadto istnieje duża szansa na uzyskanie ulg oraz dotacji. Założyciel działalności jednak odpowiada osobiście swoim majątkiem za długi firmy, a działalność nie podlega dziedziczeniu ani możliwości sprzedaży.

Ważną informacją jest jednak fakt, że po jakimś czasie istnieje możliwość zmiany formy działalności na nieco bardziej zaawansowaną.

Spółka cywilna

Powstaje na mocy pisemnej umowy zawieranej pomiędzy minimum dwoma wspólnikami. Rozpoczęcie tej działalności musi zostać zarejestrowane w urzędzie gminy lub urzędzie miasta poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1 przez każdego ze wspólników. W przypadku spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają solidarnie i bez ograniczeń za zobowiązania spółki, a gdy wyczerpie się majątek łączny, długi spłacane są ze środków własnych. Nie ma tu wymogu minimalnego kapitału założycielskiego, a koszty rejestracji spółki są niskie. Wspólnicy wnoszą wkład, którym mogą być nie tylko pieniądze, ale także wiedza czy usługi. Co ważne, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, wszystkie umowy są więc zawierane w imieniu wspólników, a nie spółki. Ponadto spółka ta musi być oznaczana nazwiskami wspólników, a nie oddzielną nazwą.

Spółki prawa handlowego

To spółki osobowe i kapitałowe. Spółka osoba we własnym imieniu może nabywać własność nieruchomości, prawa rzeczowe i inne prawa, a także zaciągać zobowiązania, ale nie ma osobowości prawnej. Odpowiedzialność za długi ponoszą solidarnie wspólnicy bez ograniczeń, całym swoim majątkiem, jeśli egzekucja z majątku spółki jest nieskuteczna. Wśród spółek osobowych wyróżnić możemy spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną,

Spółka kapitałowa ma kapitał zakładowy, osobowość prawną i własny majątek odrębny od majątku wspólników, a za swoje obowiązania spółka ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Wśród spółek kapitałowych wyróżnić możemy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną.

Rejestracja w CEIDG-1

Po wybraniu formy prawnej konieczne jest złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Złożenie wniosku to jednocześnie wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, czyli nadanie numeru REGON, a także zgłoszenie płatnika składek ubezpieczeń w ZUS, a także zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne osoby prowadzącej działalność gospodarczą do urzędu skarbowego. Rejestracja firmy w CEIDG jest bezpłatna.

Rejestracja firmy w urzędzie statystycznym

Po dokonaniu rejestracji w CEIDG-1 w ciągu 14 dni od wpisu do ewidencji konieczne jest uzyskanie numeru REGON. Wpis do rejestru REGON prowadzony jest przez prezesa GUS. Zgłoszenie celem nadania numeru następuje w oparciu o wniosek CEIDG-1. Numer REGON jest konieczny do prowadzenia firmy, przydaje się w trakcie zawierania umów czy rozliczania się z kontrahentami, a także w przypadku załatwiania spraw urzędowych.

Rejestracja firmy w urzędzie skarbowym

Kolejnym krokiem w założeniu firmy jest jej rejestracja dla celów podatków od towarów i usług. W tym celu należy zawiadomić właściwy urząd skarbowy o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej obliguje do posiadania numeru NIP. Zgłoszenie do urzędu skarbowego zawierające wybór formy opodatkowania odbywa się w oparciu o wniosek CEIDG-1. Jeśli przedsiębiorca chce być płatnikiem VAT, musi złożyć druk VAT-R.

Rejestracja firmy w ZUS

Tutaj także rejestracja następuje w oparciu o wniosek CEIDG-1, jednak konieczne jest osobiste dokonanie zgłoszenia pracowników i osób współpracujących celem ich ubezpieczenia. Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają działalność, mogą skorzystać z preferencyjnych składek ZUS, obowiązujących przez 24 miesiące lub ulgi na start obowiązującej przez 6 miesięcy.

Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy i do sanepidu

Gdy w firmie zatrudnieni są pracownicy, należy zgłosić to Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli natomiast prowadzona działalność związana będzie z żywnością, gastronomią, usługami hotelarskimi, prowadzeniem salonu kosmetycznego czy fryzjerskiego oraz gabinetu medycznego, niezbędna jest opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Sanitarno-Epidemiologicznej.

Założenie firmy a rachunek bankowy

Założenie firmy to także nierzadko konieczność otwarcia firmowego rachunku bankowego. Umożliwia on dokonywanie przelewów i ułatwia rozliczanie się z klientami i kontrahentami. Numer posiadanego konta bankowego powinniśmy zgłosić w ZUS oraz urzędzie skarbowym poprzez zaktualizowanie CEIDG-1.

Wyrobienie pieczątki firmowej

Nie istnieją regulacje prawne, określające konieczność posiadania pieczątki firmowej, bez wątpienia jednak jest bardzo przydatna i w niektórych sytuacjach wymagana. Wiele umów i druków posiada pole na podpis i pieczątkę firmową. Pieczątka ta również uwiarygadnia dokumenty wystawiana przez firmę i oszczędza czas na przepisywanie danych.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News