BiznesINFO.pl > Handel > Stawka 0% VAT w eksporcie – kiedy można zastosować?
Maciej Blacha
Maciej Blacha 22.03.2022 08:50

Stawka 0% VAT w eksporcie – kiedy można zastosować?

Stawka 0% vat
https://pixabay.com/pl/photos/kasa-fiskalna-drukarka-paragon-5610295/

Przepisy podatkowe bywają bardzo skomplikowane. Szczególnie problematycznie zaczyna się robić, gdy nasze przedsiębiorstwo rośnie i rozpoczyna ekspansję międzynarodową. Według prawa podatkowego przedsiębiorca eksportujący swoje towary za granicę, może skorzystać z obniżonej stawki VAT w wysokości 0%. W ostateczności jednak, aby móc zastosować 0% stawkę VAT w eksporcie, trzeba spełnić kilka warunków.

Eksport towarów – obowiązek podatkowy

Zasady opodatkowania eksportu podatkiem VAT zawarte są w ustawie o VAT. Zgodnie z artykułem 2 pkt 8: eksportem nazywamy dostawę towarów wysłanych lub przetransportowanych z terytorium Polski poza terytorium Unii Europejskiej. W zależności, przez jaki podmiot towar jest wysyłany, eksport dzielimy na:

Eksport bezpośredni – gdy towar wysyłany lub transportowany jest przez dostawcę lub na jego rzecz Eksport pośredni – gdy towar wysyłany jest przez nabywcę, który posiada siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz, oraz gdy wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny w postaci wystawionych przez niego dokumentów celnych.

Eksportem nie będzie wywóz towarów przez nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych, lub innych prywatnych środków transportu.

Zgodnie z ustawą obowiązek podatkowy VAT powstaje, co do zasady w miesiącu dokonania zapłaty. Odmiennie rzecz się ma, gdy przed dokonaniem dostawy towaru, podatnik otrzymał całość lub część zapłaty, wtedy obowiązek podatkowy powstanie w miesiącu jej otrzymania.

Stawka 0% VAT w eksporcie – kiedy można stosować?

Zerowa stawka VAT w eksporcie dotyczy wyłącznie eksportu bezpośredniego, czyli wywozu towarów dokonywanych przez dostawę lub na jego rzecz. Warunkiem, jaki musi spełnić przedsiębiorca, żeby została zastosowana stawka 0% w eksporcie, jest otrzymanie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej, przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy. Takim dokumentem potwierdzającym wywóz być:

  • dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;

  • dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;

  • zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.

Podatnicy, którym przysługuje stawka 0% VAT, najczęściej potwierdzają wywóz towaru za pomocą elektronicznego komunikatu IE599, który urząd celny wysyła eksporterowi jako dokument potwierdzający wywóz towarów poza Unie Europejską. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od podatnika, nie otrzymałby on komunikatu z urzędu celnego, może wówczas udokumentować wywóz innym dokumentem, np. wywozowym dokumentem przewozowym (EAD) z pieczęcią urzędu celnego.

Transakcje Łańcuchowe

Ogólne zasada zastosowania zerowej składki VAT komplikuje się, gdy mamy do czynienia z tzw. transakcjami łańcuchowymi. W takich sytuacjach towar transportowany jest przez kilka podmiotów. Każdy z nich wydaje towar bezpośrednio następnemu nabywcy, przy czym faktura przechodzi przez każdy z podmiotów w łańcuchu. Ustawa o VAT uznaję, za dostawce każdego przedsiębiorcę, przez którego ręce przeszedł towar. Co ważne, stawka 0% VAT będzie stosowana wyłącznie do transakcji wysyłki lub transportu towaru, jest to tzw. transakcja ruchoma (międzynarodowa). Reszta transakcji będzie opodatkowana według stawki właściwej dla dostawy towaru w danym kraju. To, która transakcja będzie uznana za ruchomą, zależy o tego, który podmiot wykonuje lub zleca transport towaru.

Otrzymanie dokumentów wywozu po terminie

W sytuacji, gdyby podatnik nie otrzymał dokumentu potwierdzającego wywóz poza Unię w terminie przed złożeniem deklaracji z podatkowej za dany okres i otrzymał je w późniejszym, to będzie uprawniony do złożenia korekty podatku VAT, który wcześniej był zmuszony doliczyć. Korekta będzie dotyczyła okresu rozliczenia, w którym podatnik tę dokumenty otrzymał.

Polecane