środki trwałe
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 23 Listopada 2020

Środki trwałe. Czym tak naprawdę są? Kryteria, rodzaje, wartość

Określenie „środki trwałe” nie jest zbyt oczywistym i precyzyjnym terminem odnoszącym się do zasobów przedsiębiorstwa. Tak naprawdę środki trwałe stanowią nieodłączną część każdej firmy. Niezwykle rzadkim zjawiskiem jest sytuacja, w której to przedsiębiorca nie wykazałby w swojej ewidencji środków trwałych jakichkolwiek składników majątkowych. Jakimi przesłankami kierujemy się w definiowaniu omawianych środków trwałych?

Środki trwałe. Czym tak naprawdę są?

Środki trwałe w jednostce gospodarczej zasilają grupę rzeczowych aktywów trwałych. Środki trwałe:

 • wykazują postać rzeczową i przedmiotową,
 • cechują się przewidzianym okresem ekonomicznej użyteczności wynoszącej dłużej niż 1 rok,
 • charakteryzują się zdatnością oraz przeznaczeniem na potrzeby firmy.

Część z tych aktywów ujętych w formie wartościowej występuje w jednostce gospodarczej w formie rzeczowej i są to między innymi: środki trwałe, nieruchomości, materiały, wyroby gotowe, drugą część można ujmować tylko i wyłącznie w formie wartościowej i są to między innymi: środki pieniężne, należności, instrumenty finansowe itp.

Środki trwałe. Jakie są panujące kryteria dotyczące determinowania środków trwałych?

Aby składnik majątkowy przedsiębiorstwa mógł zostać zaliczony w poczet środków trwałych, musi spełniać określone kryteria wymienione poniżej:

 • okres przewidzianej użyteczności koniecznie musi być dłuższy niż 1 rok, jedynym kryterium odróżniającą aktywa trwałe od aktywów obrotowych jest okres użyteczności (dłużej niż rok – środek trwały, krócej niż rok – aktywa obrotowe),
 • musi zostać zakupiony w celu zaspokojenia potrzeb firmy – w bilansie zostają wykazane tylko te środki trwałe, które biorą aktywny udział w wypracowaniu korzyści ekonomicznych dla przedsiębiorstwa (przyczyniają się do zarobku),
 • w trakcie przyjęcia środka trwałego do jednostki gospodarczej, musi być on sprawny i kompletny, niekompletny lub niespełniający swojej funkcji nie może zostać uznany za środek trwały, gdyż nie jest on w stanie generować korzyści dla jednostki gospodarczej,
 • nie wykazuje zużycia podczas jednego cyklu produkcyjnego – środki trwałe należą do takiej części majątkowej firmy, którą jednostka wykorzystuje w dłuższym czasie. Wszystkie składniki majątkowe, które zostają wykorzystane podczas jednego cyklu produkcji (części do maszyn, półprodukty, części składowe produktów) traktowane są jako aktywa obrotowe.

Środki trwałe. Jakie wymieniamy rodzaje środków trwałych?

Biorąc pod uwagę funkcję, którą spełniają środki trwałe w przedsiębiorstwie ze względu na rolę, jaką środki trwałe odgrywają w procesie wytwórczym lub też w całym toku użytkowania nieprodukcyjnego, rozróżnia się zasadniczo następujące grupy:

 • maszyny, urządzenia techniczne oraz narzędzia – uwzględniają te środki trwałe, które oddziałują w istotny sposób na przedmiot działalności firmy, są to między innymi materiały lub surowce,
 • nieruchomości – obejmują grunty, prawa wieczystego użytkowania gruntów, spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu mieszkalnego, obiekty inżynierii wodnej, budynki, środki trwałe zaliczane do tego kryterium są gwarantem do prowadzenia dalszych procesów wytwórczych oraz działalności nie wytwórczej.
 • środki transportowe służące do transportu towarów lub przewozu osób,
 • ulepszenia w środkach trwałych o charakterze obcym,
 • żywy inwentarz.

Środki trwałe. Jaką wartość początkową przyjmują?

Za wartość pierwotną środków trwałych o użyteczności powyżej roku przyjmuje się w szczególności:

 • cenę nabycia wraz z wszelkimi kosztami, które są związane z zakupem środka trwałego, montażem czy też koszty związane z wprowadzeniem składnika trwałego do obiegu.
 • cenę nabycia zwiększoną o wartość przychodu z tytułu świadczenia w naturze – taki przypadek pojawia się w sytuacji częściowo nieodpłatnego nabycia.
 • koszt wytworzenia – w sytuacji gdy środek trwały jest wytwarzany we własnym zakresie.
 • wartość rynkową w dniu nabycia – w sytuacji nabycia środka trwałego na drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób.

Wyznaczona przez podatnika wartość pojedynczych środków trwałych jak i wartości niematerialnych i prawnych, z uwaga, że podana wartość nie może być wyższa niż pierwotna wartość rynkowa – otrzymując środki trwałe w związku z likwidacją jednostki gospodarczej.

Środki trwałe. Czym jest umorzenie środków trwałych ?

Każda rzecz o statusie materialnym i namacalnym ulega zniszczeniu bądź zużyciu, podobnie jest w przypadku środków trwałych. Zmniejszenie wartości pierwotnej majątku trwałego, która związana jest ze stopniem ich zużywania w czasie, nazywana jest umorzeniem środków trwałych. Wartość, którą środki trwałe tworzą, przenoszona jest na produkty gotowe lub usługi, które przez te składniki majątku powstają. Ten proces nazywamy amortyzacją środków trwałych. Wysokość odpisu amortyzacyjnego jest ściśle uzależniona od planowanego okresu korzystania ze środka trwałego, wartości pierwotnej oraz przyjętej metody amortyzacji. Należy pamiętać, że amortyzacja jest kosztem, zatem zmniejsza podstawę opodatkowania wyniku finansowego.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News