składki ZUS
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 29 Listopada 2020

Płatnik ZUS. Kto jest płatnikiem ZUS? Składki, terminy i obowiązki

Prowadzanie działalności gospodarczej w Polsce bezpośrednio wiąże się z ponoszeniem kosztów jak i osiąganiem przychodów. Mierząc się z trudem prowadzenia działalności gospodarczej, ponosimy koszty na które mamy wpływ oraz takie, na które nie mamy wpływu. Każdy przedsiębiorca jest zarejestrowany jako płatnik ZUS. Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy będącym płatnikiem ZUS?

Płatnik ZUS. Kim jest? Jak go zdefiniować?

Mianem płatnika ZUS określamy osoby lub przedsiębiorstwa zobligowane do obliczenia, pobrania, a następnie odprowadzenia należnych składek do ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych). Osoby lub organizacje będące płatnikami ZUS zobowiązane są do wpłaty należności z tytułu składek za poszczególny miesiąc poprzez przelew na adekwatny rachunek ZUS w Narodowym Banku Polskim.

Płatnik ZUS. Zawody, stanowiska i funkcje

W Polskim systemie według prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, płatnikami składem na ubezpieczenia społeczne są:

 • pracodawcy,
 • ubezpieczeni zobligowani do płacenia składek we własnym imieniu,
 • jednostki organizacyjne wypłacające zasiłki socjalne i świadczenia jak i wynagrodzenia za okres korzystania ze świadcze,nia górniczego lub stypendia na przekwalifikowanie,
 • podmioty dla których wykonywana jest odpłatna praca podczas odbywania kary więzienia lub aresztu tymczasowego
 • kancelaria Sejmu – uiszcza należność za posłów oraz posłów do Parlamentu Europejskiego,
 • kancelaria Senatu – uiszcza należność za senatorów RP,
 • osoby duchowne, które nie są członkami zakonów lub przełożonymi domów zakonnych czy klasztorów,
 • organizacje podległe Ministrowi Obrony Narodowej,
 • ośrodki pomocy społecznej – w stosunku do osób rezygnujących z zatrudnienia w celu opieki na ciężko lub długotrwała osobą,
 • powiatowe urzędy pracy – w stosunku do bezrobotnych czy stypendia,
 • Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych – w stosunku do osób, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym ze względu na pobierany rodzaj zasiłku macierzyńskiego lub innego zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego jeśli zasiłki te wypłaca ZUS,
 • Krajowa Szkoła Administracji im. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego – odprowadza za słuchaczy, którzy są beneficjentami stypendium,
 • podmioty, które prowadzą szkołę doktorską w stosunku do edukujących się tam doktorów lub beneficjentów stypendium doktoranckiego,
 • wojewódzkie urzędy pracy,
 • jednostki organizacyjne obsługi ekonomiczno-administracyjnej,
 • podmioty w których jest pełniona służba,
 • wójt, burmistrz, prezydent miasta,
 • podmioty wypłacające świadczenia w zakresie szkoleniowym po zaprzestaniu zatrudnienia,
 • podmioty inne niż urząd pracy wypłacające: szkolenia, staże przygotowanie do pełnionego zawodu itp.,
 • podmioty w których to występuje rada nadzorcza – składki są odprowadzane za członków rady.

Płatnik ZUS. Zasady. Jak ustalić wysokość składek ZUS?

Wysokość płaconych składek dla wszystkich płatników ZUS uiszczających opłaty za ubezpieczenie są jednakowe. Kwoty ponoszone przez płatnika ZUS są wyrażone w formie stopy procentowej, podobnie jak składka na ubezpieczenie wypadkowe, jednakże wysokość tej składki uzależniona jest od poziomu zagrożenia zawodowego oraz skutków związanymi z wykonywanym przez płatnika ZUS zawodem.

Płatnik ZUS. Niezapłacone składki. Jakie konsekwencje?

W sytuacji, gdy płatnik ZUS nie spełni obowiązku i nie ureguluje należności na ubezpieczenia społeczne lub opłaci ją, ale w niepełnej kwocie, w pierwszej kolejności wprowadzana jest egzekucja własna, podczas której Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych zyskuje prawo do egzekucji z wynagrodzenia o pracę, świadczeń uzyskanych z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, renty o charakterze socjalnym, wierzytelności pieniężnych czy rachunku bankowego. Gdy egzekucja własna nie wykaże efektu lub nie ma możliwości jej zastosowania, ZUS skieruje sprawę do naczelnika urzędu skarbowego, który od tej pory przejmuje postępowanie w zakresie egzekucji należności od płatnika. Naczelnik urzędu skarbowego ma prawo zastosować wszelkie dozwolone i dedykowane środki w postępowaniu administracyjnym w celu uzyskania należności. Naczelnik może prowadzić egzekucje z: wynagrodzenia o pracę, weksla, rachunku bankowego, pieniędzy czy innych wierzytelności pieniężnych. Uwaga! Płatnik powinien ponadto pamiętać, że ZUS ma możliwość nałożenia opłaty dodatkowej w postaci wartości 100% nieopłaconych składek ZUS. Nieopłacenie składek ZUS wiąże się również z brakiem ubezpieczenia chorobowego, które ustaje od pierwszego miesiąca, za który składki nie opłacono. Dlatego też niezwykle istotne jest terminowe opłacanie składek przez płatnika ZUS.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News