BiznesINFO.pl
calculator-385506 1280 (1)

Pixabay

PIT-11 w 2021 roku - terminy i sposoby przesyłania formularzy, do kiedy płatnik zobowiązany jest przekazać formularze?

27 Maja 2021

Autor tekstu:

Tomasz Majta

Udostępnij:

Jak co roku pracodawcy zobowiązani są do sporządzania deklaracji podatkowych, takich jak np. PIT-11. Niezwykle ważnym jest, aby płatnik (pracodawca) prawidłowo sporządził
i wypełnił PIT dla podatnika! Następnie na podstawie otrzymanego dokumentu od
płatnika, podatnik dokonuje rozliczenia w rocznej deklaracji podatkowej PIT-37
oraz PIT-38. Jak wyglądają obecnie terminy przesyłania, a także formy składania
deklaracji do urzędów skarbowych? Jak skutecznie i poprawnie rozliczyć PIT-11?

PIT-11 w 2021 roku - terminy i sposoby przesyłania formularzy, jakie są terminy oraz formy przesłania deklaracji?

Uwaga! Przepisy prawa jasno wskazują, że należy przesłać formularz PIT-11 do urzędu skarbowego do końca stycznia danego roku za rok poprzedni. Dodatkowo należy pamiętać, iż nie jest możliwe przesyłanie deklaracji PIT w formie papierowej. Deklaracje przesłane w
formie tradycyjnej nie zostaną przyjęte oraz przetworzone przez Urząd Skarbowy. Płatnicy mogą zatem skorzystać z różnych systemów finansowo-księgowych, które posiadają odpowiednie moduły pozwalające na wypełnienie, podpisanie deklaracji, możliwe jest też jej przesłanie drogą elektroniczna wprost do Urzędu Skarbowego.

PIT-11 w 2021 roku - terminy i sposoby przesyłania formularzy, do kiedy płatnik obligatoryjnie musi przekazać deklarację PIT-11 Urzędowi Skarbowemu?

Zgodnie z przepisami prawa wypełnioną deklarację należy przesłać do Urzędu Skarbowego w terminie do 31 stycznia 2021 roku. Niezwykle istotnym jest, aby przesyłana deklaracja była
sporządzona w formie elektronicznej. W dalszej kolejności pracodawcy zobowiązani są do przekazania PIT pracownikom w terminie do końca lutego 2021 roku. Deklaracje powinny otrzymać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i ci wykonujący swoja pracę na mocy umowy zlecania, umowy o dzieło bądź pobierający różnego rodzaju diety, zasiłki z racji ubezpieczenia społecznego, otrzymujący świadczenia z Funduszu Pracy bądź pobierający stypendia naukowe. Należy pamiętać, że w sytuacji, gdyby pracodawca nie dotrzymał terminu przesłania deklaracji pracownikowi, to na pracowniku nadal ciąży obowiązek przesłania
zeznania podatkowego w adekwatnym do tego terminie tj. do końca kwietnia 2021
roku. Również obowiązek z tytułu złożenia wyjaśnień z tytułu braku wypełnienia przez pracodawcę deklaracji PIT-11, z uwagi błędnego adresu wysyłki czy też zwyczajnego zaginięcia przesyłki. W takim obrocie sprawy pracownik powinien ustalić z pracodawcą, co się wydarzyło, a w następnej kolejności powinien on złożyć odpowiednie wyjaśnienia w Urzędzie Skarbowym.

PIT-11 w 2021 roku - terminy i sposoby przesyłania formularzy, jak wygląda przekazywanie deklaracji PIT-11 pracownikom?

Ciągły rozwój systemów informatycznych w dużej mierze przyczynił się do informatyzacji systemów urzędów skarbowych. Jak wcześniej zostało już wspominane, PIT-11 generowany przez przedsiębiorcę w formie tradycyjnej nie zostanie zaakceptowany w Urzędzie Skarbowym. Sytuacja wygląda całkowicie odwrotnie w przypadku sporządzonej deklaracji, która ma zostać przekazana pracownikom. Pracodawca posiada możliwość wybrania formy, w jakiej deklaracja PIT-11 zostanie dostarczona pracownikom. Dokument może zostać
sporządzony i dostarczony w tradycyjny sposób tj. płatnik może ją sporządzić papierowo i przekazać pracownikowi osobiście lub za pomocą poczty jak i posiada możliwość sporządzenia jej w formie elektronicznej, a w dalszej kolejności przesłania jej za pomocą drogi mailowej. Dwojaka sytuacja przekazywania deklaracji pracownikom wynika z tego, że przepisy podatkowe nie regulują kwestii przekazywania deklaracji podatkowej pracownikom (co do samej formy przekazania). W przypadku, gdy pracownik wyrazi zgodę na przesyłanie deklaracji skarbowej PIT-11 w formie elektronicznej, a w dalszej kolejności przesłania jej
za pomocą drogi mailowej na wskazany przez podatnika adres mailowy, to pracodawca będzie miał możliwość do skorzystania z takiej możliwości przy spełnieniu poniższych założeń:

·       Wysyłana deklaracja podatkowa PIT-11 sporządzona jest w formacie PDF

·       Wysyłana deklaracja podatkowa PIT-11 opatrzona jest kwalifikowanym podpisem (bezpiecznym elektronicznym podpisem)

Ważne! Należy pamiętać, że przepisy prawa zezwalają na przesyłanie pracownikom rocznych deklaracji podatkowych za pomocą drogi mailowej przy spełnieniu wyróżnionych wyżej warunków. Dodatkowo przedsiębiorca decydujący się na przesyłanie rocznych deklaracji skarbowych w formie elektronicznej, powinien zadbać o uzyskanie potwierdzenia odbioru deklaracji w potencjalnych celach dowodowych.


Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >