BiznesINFO.pl
business-861327 960 720

pixabay.com

Pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód

3 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Stępień Renata

Udostępnij:

Przedsiębiorcy i pracownicy wykorzystują w firmach samochody w celach służbowych. I w tym przypadku wiąże się to z określonymi kosztami. Jednakże podatnicy mają możliwość ewidencjonowania wydatków związanych z użytkowaniem samochodu. W jakiej wysokości można dokonać odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym i ciężarowym?

Odliczenie VAT od wydatków na samochód osobowy

W sytuacji, gdy pojazd kwalifikowany jest jako samochód osobowy i wykorzystywany jest do czynności opodatkowanych, czynny podatnik VAT może odliczyć 100% podatku VAT od wydatków związanych z jego użytkowaniem, zarówno od jego nabycia, jak i kosztów eksploatacyjnych. Pełne odliczenie VAT od wydatków związanych z bieżącym użytkowaniem samochodu osobowego możliwe jest, gdy jednocześnie zostaną spełnione określone warunki:

– należy założyć i stale prowadzić kilometrówkę (dla celów VAT),

– należy spisać regulamin zasad użytkowania pojazdu, z którym zaznajomiony zostanie każdy pracownik,

– samochód osobowy musi zostać zgłoszony do urzędu skarbowego na druku VAT-26.

Pełne prawo dotyczy samochodów osobowych podatnika przeznaczonych wyłącznie do:

– odprzedaży (jedynie w sytuacji, gdy sprzedaż samochodów jest przedmiotem naszej działalności),

– sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,

– oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze – jeżeli czynności te stanowią przedmiot działalności podatnika.

Odliczenie VAT od wydatków na samochód ciężarowy

W przypadku samochodów ciężarowych, gdy pojazd ten spełnia definicję samochodu ciężarowego zgodnie z ustawą o VAT, podatnikowi przysługuje pełne odliczenie podatku VAT.

Dla celów podatku od towarów i usług, samochodem ciężarowym jest samochód o masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt. 1b również do pojazdów tych można zaliczyć pojazdy „konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie” a także zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy, pojazdy których konstrukcja „wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne”. Wówczas potwierdzenie użytkowania pojazdu w celach działalności następuje poprzez zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów na podstawie dodatkowego badania technicznego oraz odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym. Są to następujące adnotacje:

VAT-1 – dla pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, mających „jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą” klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju:
wielozadaniowy, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

VAT-2 – dla pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe posiadających „kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu” (zgodnie z art. 86a ust. 9 pkt. 2).

W przypadku gdy pojazd ciężarowy nie spełnia tej definicji, traktowany jest jako samochód osobowy. Wówczas konieczne jest spełnienie 4 warunków do odliczenia 100% VAT, które zostały omówione w poprzednim akapicie (użytkowanie wyłącznie w działalności, prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, stworzenie regulaminu, zgłoszenie pojazdu do Urzędu Skarbowego przez VAT-26).

Jak wykluczyć użytek prywatny

Przepisy ustawy o VAT nie określają, w jaki sposób podatnik ma zapewnić w przedsiębiorstwie wyeliminowanie użytku prywatnego wykorzystywanych w nim pojazdów samochodowych dla celów pełnego odliczenia podatku naliczonego. Może tego dokonać za pomocą wprowadzonych regulaminów, umów, zarządzeń wraz z podjęciem dodatkowych działań zabezpieczających ich wykonanie. Działania te muszą być dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa i sposobu używania dla jego celów pojazdów. Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku tych pojazdów np. przez pracowników (przykładowo w celu dojazdu do swojego miejsca zamieszkania).

Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >