Odprawa emerytalna – kto może z niej skorzystać?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 20 Listopada 2020

Odprawa emerytalna – kto może z niej skorzystać?

Myślisz o przejściu na emeryturę? Pamiętaj, że w takiej sytuacji może przysługiwać Ci dodatkowe świadczenie w wysokości co najmniej jednomiesięcznego wynagrodzenia. Sprawdź, czy przysługuje Ci odprawa emerytalna i ile pieniędzy możesz otrzymać.

Czym jest odprawa emerytalna?

Według Kodeksu Pracy odprawa emerytalna stanowi dodatkowe wynagrodzenie, które jest wypłacane pracownikowi przechodzącemu na emeryturę. Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia i jest ono zależne od grupy zawodowej, do której należy pracownik. Oczywiście pracodawca może ustalić inną, wyższą kwotę odprawy, jednak nie może być mniejsza niż jednomiesięczna pensja pracownika. Aby otrzymać odprawę emerytalną, należy spełnić kilka warunków, które opiszemy poniżej.

Odprawa emerytalna – komu przysługuje?

Odprawa emerytalna przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę, któremu ustaje stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Pracodawca wypłaca osobie odchodzącej na emeryturę jednomiesięczne (lub wyższe) wynagrodzenie w dniu ustania stosunku pracy. Jeśli pracodawca nie wypłaci jednorazowego wynagrodzenia w terminie, lub nie będzie chciał wypłacić go wcale, może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1 000 złotych do nawet 30 000 złotych. Dlatego w tym przypadku, bycie uczciwym zdecydowanie popłaca.

Należy podkreślić, iż odprawa emerytalna jest świadczeniem jednorazowym. To oznacza, że nawet jeśli pracownik podejmie się nowej pracy będąc na emeryturze i zakończy ją, kolejnej odprawy już nie otrzyma. Warto jednak dodać, że jeśli pracownik jest zatrudniony na kilku etatach jednocześnie i wraz z przejściem na emeryturę zakończy wszelkie stosunki pracy, otrzyma odprawy emerytalne od każdego z pracodawców.

Odprawa emerytalna – kto nie otrzyma?

Niestety niektórzy pracownicy nie mogą liczyć na odprawę emerytalną. Dotyczy to przede wszystkim osób zatrudnionych na umowie zleceniu lub umowie o dzieło. Kolejną sytuacją, która uniemożliwi nam pobranie jednorazowego świadczenia, jest przejście na świadczenie przedemerytalne oraz rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Zwolnienie dyscyplinarne może nastąpić w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie na zajmowanym stanowisku lub utraty uprawnień niezbędnych dla wykonywania danej pracy.

Odprawa emerytalna a składki ZUS

Dla osób przechodzących na emeryturę mamy dobrą wiadomość. Odprawa emerytalna nie jest opodatkowana! Z dodatkowego jednorazowego świadczenia nie są odprowadzane składki ZUS. To oznacza, że odprawa emerytalna będzie wyższa od otrzymywanej pensji, choć nie jest zwolniona z podatku dochodowego – pracodawca ma obowiązek obliczyć i odprowadzić zaliczkę, tak jak w przypadku wynagrodzenia.

Odprawa emerytalna urzędników państwowych

Niektórym grupom zawodowym przysługuje wyższa odprawa emerytalna. Zgodnie z ustawą z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych, pracownicy samorządowi oraz urzędnicy państwowi mogą liczyć na jednorazowe świadczenie, które jest zależne od stażu pracy. Jeśli:

  • staż pracy wynosi ponad 10 lat – odprawa emerytalna będzie stanowić dwumiesięczne wynagrodzenie,
  • staż pracy wynosi ponad 15 lat – odprawa emerytalna wyniesie trzymiesięczne wynagrodzenie,
  • staż pracy wynosi ponad 20 lat – odprawa emerytalna będzie równa sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa emerytalna pracowników służby cywilnej

Kolejną grupą uprzywilejowaną są pracownicy służby cywilnej. Według ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej, urzędnicy z tej grupy zawodowej mogą otrzymać wyższą odprawę emerytalną. Jeśli:

  • staż pracy wynosi poniżej 20 lat – odprawa emerytalna wyniesie trzymiesięczne wynagrodzenie,
  • staż pracy wynosi ponad 20 lat – odprawa emerytalna będzie równa sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa emerytalna nauczycieli

Karta nauczyciela określa wysokość odprawy emerytalnej dla nauczycieli, która również jest większa niż przewiduje Kodeks pracy. Pracownicy, których stosunek pracy ustaje wraz z przejściem na emeryturę, otrzymają jednorazowe świadczenie, które jest uzależnione od stażu pracy. Jeśli:

  • staż pracy wynosi mniej niż 20 lat – odprawa emerytalna wyniesie dwumiesięczne wynagrodzenie,
  • staż pracy wynosi ponad 20 lat – odprawa emerytalna będzie stanowić trzymiesięczne wynagrodzenie.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News