BiznesINFO.pl
businessman-1477601 1920

https://pixabay.com/photos/businessman-silhouette-windows-1477601/

Nierezydent‌ ‌-‌ ‌kto‌ ‌to‌ ‌i‌ ‌jakie‌ ‌przepisy‌ ‌go‌ ‌obowiązują?‌

25 Maja 2021

Autor tekstu:

Małgorzata Młynarczyk

Udostępnij:

W Polsce spotykamy się z pojęciem nieograniczonego oraz ograniczonego obowiązku podatkowego - jeden z nich dotyczy osób niezamieszkujących terytorium kraju i nazywanych nierezydentami. Jakie są obowiązki i prawa nierezydenta? 

Kim jest nierezydent?

Nierezydent, w przeciwieństwie do rezydenta podatkowego, w obliczu przepisów podatkowych nie posiada miejsca zamieszkania w granicach Polski. Przepisy prawne, a dokładniej ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o Prawie dewizowym, określają, że nierezydentem jest:

 • osoba fizyczna, której miejsce zamieszkania jest za granicą,

 • osoba prawna posiadająca siedzibę za granicą,

 • oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów za granicą,

 • inne podmioty z siedzibą za granicą, posiadające zdolność do nabywania i zaciągania praw we własnym imieniu,

 • obce przedstawicielstwa dyplomatyczne,

 • misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

Czy nierezydent płaci podatki w Polsce?

Mimo innego miejsca zamieszkania, nierezydent podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co oznacza, że musi odprowadzić podatek w Polsce w przypadkach uzyskania dochodu na terenie kraju. Mowa tu o dochodach otrzymanych na skutek:

 • pracy wykonanej w Polsce na podstawie istniejącego stosunku służbowego, stosunku pracy lub przy wykonywaniu pracy nakładczej czy spółdzielczego stosunku pracy - bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,

 • osobiście wykonywanej działalności w granicach Polski, nawet jeśli wynagrodzenie wypłacane jest w innym kraju,

 • prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski,

 • posiadania nieruchomości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (także jej sprzedaży).

Rozliczenie PIT nierezydenta - pracownika zatrudnionego

Nierezydent wykonujący pracę i otrzymujący dochód w oparciu o zawarty stosunek służbowy, stosunek pracy, pracę nakładczą bądź spółdzielczy stosunek pracy, odprowadza podatek zgodnie z ogólnymi zasadami według skali podatkowej. Osoba  ta musi złożyć zeznanie podatkowe PIT-37 do 30 kwietnia, roku następującego po roku podatkowym, w którym osiągnięto dochód.

Rozliczenie PIT nierezydenta - wykonującego działalność osobiście

Artykuł 13 Ustawy o PIT określa działalność wykonywaną osobiście, jako pracę w zakresie:

 • wykonywania usług,

 • umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem czy kontraktu menedżerskiego,

 • umowy zlecenia lub umowy o dzieło na rzecz  zleceniodawcy, który jest przedsiębiorcą,

 • działalności twórczej,

 • konkursów naukowych, dziennikarskich, kulturowych i związanych ze sztuką,

 • uprawiania sportu oraz sędziowania na zawodach sportowych,

 • innych czynności, z których przychody kwalifikuje się jako uzyskane z tytułu działalności wykonywanej osobiście.

Od przychodów uzyskanych w ten sposób należy odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy, wynoszący 20%. Płatnikiem podatku jest pracodawca, który musi stworzyć i przekazać dokument IFT-1 odpowiedniemu urzędowi skarbowemu oraz samemu podatnikowi. Nie ma konieczności składania zeznania podatkowego mówiącego o wysokości uzyskanego przychodu (lub poniesionej straty), ale zgodnie z prawem można to uczynić, jeśli miejsce zamieszkania nierezydenta znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, dołączając do zeznania certyfikat rezydencji państwa, w którym podlega się prawu podatkowemu.


Ulgi, odliczenia i preferencje podatkowe dla nierezydentów

Jeżeli nierezydent rozlicza PIT po osiągnięciu przychodu w Polsce, może skorzystać z przysługujących mu ulg, odliczeń i preferencji. Tak jak w przypadku rezydentów i polskich obywateli, nierezydent może rozliczyć się wraz z małżonkiem lub jako osoba, która samotnie wychowuje dzieci. Prawo do tego przysługuje jednak tylko określonym rezydenturom, przy posiadaniu certyfikatu rezydencji i uzyskaniu 75% swoich dochodów w Polsce. 

Uwzględnienie ulgi podatkowej dotyczy każdej osoby rozliczającej PIT-36 lub PIT-37 w kraju, niezależnie od rezydentury i rodzaju obowiązku podatkowego. Zaliczają się do nich między innymi ulgi na internet, na dzieci, leki, samochód czy ulgi rehabilitacyjne. Osoby będące rezydentami innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy Konfederacji Szwajcarskiej, po spełnieniu warunków określonych w ustawie, mają prawo do odliczenia składek zdrowotnych i społecznych zapłaconych w krajach UE, EOG bądź w Szwajcarii.

Jaki jest właściwy urząd skarbowy dla nierezydenta? Lista

W celu ustalenia właściwego urzędu skarbowego dla nierezydenta, należy uwzględnić:

 • miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby płatnika, jeśli podatek pobierany jest za pośrednictwem płatnika,

 • miejsce pobytu płatnika,

 • miejsce wykonywania czynności przynoszących przychód. 

Dla odpowiednich województw, właściwymi organami podatkowymi będą Naczelnicy:

1) Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole - województwo dolnośląskie,

2) Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy - województwo kujawsko-pomorskie,

3) Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie - województwo lubelskie,

4) Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze - województwo lubuskie,  

5) Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście - województwo łódzkie,

6) Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście - województwo małopolskie,

7) Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa- Śródmieście - województwo mazowieckie,

8) Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu - województwo opolskie,

9) Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - województwo podkarpackie,

10) Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku - województwo podlaskie,

11) Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku - województwo pomorskie,

12) Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach - województwo śląskie,

13) Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach - województwo świętokrzyskie,

14) Urzędu Skarbowego w Olsztynie - województwo warmińsko-mazurskie,

15) Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto - województwo wielkopolskie,

16) Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie - województwo zachodniopomorskie.

Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >