Metoda kasowa – kto i kiedy może z niej skorzystać?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 19 Grudnia 2020

Metoda kasowa – kto i kiedy może z niej skorzystać?

Metoda kasowa jest całkiem często wybieranym sposobem rozliczania podatku VAT przez przedsiębiorców wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności. Na czym polega metoda kasowa, kto może z niej skorzystać i czym różni się od metody memoriałowej?

Na czym polega metoda kasowa?

Rozliczanie podatku VAT metodą kasową uzależnia zapłacenie podatku od tego, czy kontrahent zapłacił za sprzedany towar lub wykonaną usługę. To oznacza, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części należności, ale tylko w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika VAT czynnego. Jeśli nabywcą towarów lub świadczonych usług nie jest czynny podatnik VAT, obowiązek podatkowy powstaje nie później niż 180 dni od momentu wydania towaru lub wykonania usługi.

Skorzystanie z metody kasowej rozliczania VAT może być korzystne dla niektórych firm. Jednak należy już na wstępie zaznaczyć, że metoda kasowa nie jest dostępna dla wszystkich.

Metoda kasowa – kto może z niej skorzystać?

Skorzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT mogą tylko mali podatnicy. Zgodnie z ustawą o podatku towarów i usług są nimi podatnicy, których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Po zaokrągleniu jest to 5 248 000 zł.

Możliwość wyboru metody kasowej przysługuje również małym podatnikom, którzy prowadzą przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzają funduszami inwestycyjnymi lub alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, są agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu. Wobec tych podatników wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie może przekroczyć w poprzednim roku podatkowym 45 000 euro. Po zaokrągleniu jest to 203 000 zł.

Metoda kasowa – kiedy nie można jej stosować?

By stosować metodę kasową, należy spełnić pewne warunki. Jak mówi ustawa o podatku towarów i usług, metoda kasowa może dotyczyć wyłącznie dostaw towarów i usług świadczonych przez małego podatnika. W pozostałych przypadkach będą obowiązywać zasady właściwe dla danej czynności. Metody kasowej nie można stosować w przypadku:

 • importu towarów lub usług,
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • sprzedaży za pośrednictwem automatów,
 • świadczenia usług telekomunikacyjnych za pomocą żetonów i kart telefonicznych,
 • otrzymania dotacji, subwencji i podobnych dopłat,
 • nabycia praw do emisji gazów cieplarnianych,
 • wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,
 • przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,
 • dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18 ustawy o VAT,
 • świadczenia na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, stanowiących import usług,
 • świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 37–41 ustawy o VAT.

Metoda kasowa a metoda memoriałowa

Rozliczanie podatku VAT metodą kasową oznacza, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uregulowania całości lub części należności. Natomiast w metodzie memoriałowej za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień, w którym ujęto go w księgach rachunkowych na podstawie faktury, lub dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dokumentu.

Koszty uzyskania przychodu dzielimy na bezpośrednie i pośrednie. Koszty bezpośrednie mają związek z osiąganymi w danym roku podatkowym przychodami wynikającymi np. z zakupu towarów lub materiałów. Natomiast koszty pośrednie to wszystkie inne koszty związane z ogółem prowadzonej działalności gospodarczej. Podział na koszty bezpośrednie i pośrednie ma istotne znaczenie w przypadku stosowania metody memoriałowej, lecz nie metody kasowej.

Metoda kasowa – kiedy podatnik utraci do niej prawo?

Podatnik rozliczający podatek VAT metodą kasową może utracić do niej prawo, jeśli wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwotę 1 200 000 euro (5 248 000 zł po zaokrągleniu) lub 45 000 euro (203 000 zł po zaokrągleniu), w zależności od przedmiotu prowadzonej działalności. Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył wymienioną wyżej kwotę.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News