Kto może otrzymać zwrot podatku? Jaki jest czas oczekiwania?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 2 Grudnia 2020

Kto może otrzymać zwrot podatku? Jaki jest czas oczekiwania?

Coroczne rozliczenie z Urzędem Skarbowym to obowiązek każdego podatnika, nawet gdy jego zysk na dany rok był niewielki, ma obowiązek złożenia deklaracji PIT. Przedsiębiorcy zarejestrowani jako płatnicy podatku VAT mają obowiązek rozliczenia i tego podatku. Czasem w naszym rozliczeniu wychodzi nadpłata, co wiąże się ze zwrotem podatku. Jaki jest czas oczekiwania i w jaki sposób można wpłynąć na jego skrócenie?

Według polskiego prawa wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli PIT, oraz podatek dochodowy od osób prawnych, czyli CIT. Przepisy dotyczące tych podatków normują dwie ustawy.

Czym jest podatek dochodowy od osób fizycznych?

Ustawa o PIT nakazuje objęcie tym podatkiem osoby, które mają miejsce zamieszkania na terenie Polski, bez względu na to, jakie jest źródło przychodu tych osób. Podatnikami PIT są więc m.in. osoby, które pracują jako zatrudnione na umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne, np. umowy zlecenie, a także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub będące wspólnikami spółek cywilnych. Podatek PIT obejmuje dochody, a jego opłacenia dokonuje się w Urzędzie Skarbowym. Wysokość podatku PIT zależna jest od wybranej formy opodatkowania:

  • zasady ogólne – opodatkowanie według skali podatkowej 17% i 32%,
  • podatek liniowy – opodatkowanie według stawki 19%,
  • ryczałt ewidencjonowany,
  • karta podatkowa,
  • podatek tonażowy.

Czym jest podatek dochodowy od osób prawnych?

Ten rodzaj podatku dochodowego reguluje ustawa o CIT. Obowiązuje on podmioty, bez względu na to, w jaki sposób nabyły osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne i kapitałowe. Dochody w tym przypadku opodatkowane są w wysokości 9% lub 19%.

Zwrot podatku dochodowego

Jeśli złożona deklaracja o podatku CIT lub PIT przynosi informację o nadpłacie podatku dochodowego, Urząd Skarbowy ma obowiązek zwrotu kwoty nadpłaty. W przypadku deklaracji, które zostaną złożone drogą elektroniczną po 15.02, Urząd Skarbowy ma 45 dni na dokonanie zwrotu. Ze względu na taki czas oczekiwania co roku rośnie liczba deklaracji składanych drogą elektroniczną. W przypadku deklaracji złożonych inną drogą niż elektroniczna, Urząd Skarbowy ma 3 miesiące na zwrot nadpłaty. Termin liczony jest od dnia złożenia deklaracji, wyjątek stanowi sytuacja złożenia deklaracji przed dniem 15.02. W tym przypadku termin na zwrot nadpłaty liczony jest także od 15.02. W przypadku, gdy podmiot złoży korektę do deklaracji podatkowej, termin na zwrot liczony jest od dnia złożenia tej korekty.

Jeśli podatnik chce otrzymać zwrot podatku PIT na konto bankowe, wraz z deklaracją podatkową konieczne jest wypełnienie formularza ZAP-3

Kiedy okres oczekiwania na zwrot podatku PIT może się wydłużyć lub skrócić?

Zdecydowanie skrócimy czas oczekiwania, gdy zamiast składać deklarację w formie papierowej zrobimy to drogą elektroniczną. Dużą szansę na krótszy czas oczekiwania mamy również w momencie, gdy złożymy deklarację jak najwcześniej. Dodatkowo, gdy w rozliczeniu zaznaczamy fakt posiadania karty dużej rodziny, przysługującej rodzinom z co najmniej trójką dzieci, termin na zwrot podatku skróci się do 30 dni. Jeśli zależy nam na szybkim zwrocie, możemy również złożyć wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego, powołując się na szczególną sytuację podatnika.

Są też okoliczności, w których czas oczekiwania na zwrot podatku może zostać wydłużony. Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy podatnik dokona korekty deklaracji PIT. Okres oczekiwania na zwrot może się wydłużyć również w momencie, gdy po czynnościach sprawdzających deklarację, wykryte zostaną nieprawidłowości. Czas może zostać wydłużony także w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania, gdy średni czas zwrotu w tym miejscu jest dłuższy.

Kiedy nie przysługuje zwrot podatku PIT?

Mimo że w deklaracji podatkowej okazane zostało prawo do uzyskania zwrotu nadpłaty za podatek dochodowy, podatnik może takiej nadpłaty nie otrzymać. Może to mieć miejsce w sytuacji, gdy osoba rozliczająca się posiada na swym koncie zaległości podatkowe. Nadpłata może być też zaliczona na poczet postępowania egzekucyjnego.

Zwrot podatku VAT

VAT, czyli podatek od towarów i usług, to podatek pośredni, który jest pobierany na każdym etapie obrotu towarami i usługami. Dla przedsiębiorców najważniejsze jest rozdzielenie tego, który podatek jest naliczony, a który należny przedsiębiorstwu. Podatek naliczony powiązany jest z zakupem, a jego wartość można pomniejszyć o wartość zobowiązania z tytułu podatku VAT, jaka musi być zapłacona do urzędu skarbowego. Podatek należny związany jest ze sprzedażą, a przedsiębiorca musi opłacić go w urzędzie. Jego wartość może być pomniejszona o wartość podatku naliczonego.

Jeżeli deklaracja VAT wykazuje, że podatek naliczony przewyższa podatek należny, dochodzi do powstania nadwyżki podatku, która może być przeniesiona na rzecz następnych okresów rozliczeniowych. Jeśli natomiast przedsiębiorca chce taką nadwyżkę odzyskać, może wnioskować o zwrot na rachunek bankowy lub rachunek VAT. Podatnik może ubiegać się o zwrot nadwyżki w jednym z trzech terminów

  • do 60 dni od dnia złożenia deklaracji – nie ma tu znaczenia rodzaj dokonywanych zakupów oraz stawka podatkowa; termin ten obowiązuje też w odniesieniu do transakcji zagranicznych;
  • do 180 dni od założenia deklaracji – w przypadku, gdy w danym okresie nie było sprzedaży opodatkowanej, a tylko koszty;
  • do 25 dni od złożenia deklaracji – jest to skrócony termin, żeby o niego wnioskować, należy spełnić określone warunki.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News