BiznesINFO.pl > Finanse > Kredyt dla firm. Czym jest? Jakie są rodzaje kredytu?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:39

Kredyt dla firm. Czym jest? Jakie są rodzaje kredytu?

kredyt dla firm
Pixabay.com

Kredyt dla firm. Zacznijmy od początku – czym jest kredyt?

Kredyt to stosunek ekonomiczny dotyczący kredytodawcy (osoby udzielającej kredytu) i kredytobiorcy (osoba biorąca kredyt). Udzielenie kredytu polega na postanowieniu przez osobę udzielającą kredytu do dyspozycji określonej kwoty pieniędzy przeznaczonych na ściśle określony cel. Osoba biorąca kredyt zobligowana jest do wykorzystania środków pieniężnych w sposób określony w umowie, a także zobowiązuje się do zwrotu kredytu wraz z należnymi odsetkami, w wyznaczonych ratach spłaty oraz uregulowania zapłaty prowizji od udzielanego kredytu. Najczęściej rolę kredytodawcy odgrywa bank. Co oczywiste, kredyt może być zaciągnięty również na firmę.

Kredyt dla firm. Umowa. Co powinna zawierać umowa o kredyt?

Co ważne, umowa o kredyt powinna zostać zawsze zawarta w formie pisemnej. Umowa o kredyt dla firmy, jak i osoby prywatnej powinna zostać określona w sposób precyzyjny. Należy przede wszystkim pamiętać, by biorąc kredyt dla firm lub osób prywatnych, koniecznie uregulować następujące aspekty:

 • strony biorące udział w umowie kredytu;

 • wysokość kredytu i walutę w jakiej jest udzielany;

 • cel, na który kredyt został udzielony;

 • zasady oraz termin spłaty;

 • wysokość oprocentowania kredytu oraz warunki zmiany;

 • sposób w jaki została zabezpieczona spłata kredytu;

 • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą co do wykorzystania kredytu oraz spłaty;

 • termin oraz sposób przekazywania środków kredytobiorcy;

 • w sytuacji gdy umowa przewiduje prowizje – jej wysokość;

 • warunki dotyczące dokonywania zmian w umowie oraz rozwiązania umowy;

 • w przypadku udzielania kredytu w walucie obcej, zasady określania kursu;

Kredyty dla firm. Jakie rodzaje kredytów udzielane są przedsiębiorstwom?

Do najczęściej udzielanych kredytów dla firm zaliczamy następujące zobowiązania:

 • kredyt krótkoterminowy na rachunku bieżącym to prawo do krótkotrwałego debetu na rachunku bieżącym o charakterze klasycznym lub walutowym; obowiązuje w określonej wysokości; przedsiębiorstwo zobligowane jest do spłaty tego kredytu dla firm, gdy pojawią się pierwsze wpływy na rachunku jednostki;

 • kredyt o charakterze obrotowym – udzielany jest w przeznaczeniu na zobowiązania przedsiębiorstwa, a kształtowany jest w dwojaki sposób – w formie transz z wyznaczonymi kwotami oraz terminami lub jako linia kredytowa; taki kredyt dla firm może mieć charakter zarówno odnawialny, jak i nieodnawialny – to zależy od zawartej z kredytodawcą umowy;

 • kredyt o charakterze inwestycyjnym, który przeznaczony jest na szerokorozumiane inwestycje przedsiębiorstwa, maksymalny termin do spłaty to 60 miesięcy. Uwaga! Jeśli pod uwagę brana jest jednorazowa spłata wraz z należnymi odsetkami, czas ulega skróceniu do zaledwie 6 miesięcy. Okres wykorzystania kredytu trwa maksymalnie do czasu zakończenia inwestycji;

 • kredyt dotyczący inwestycji wskazanych jest rodzajem kredytu, w którym finansowanie jest przeznaczone na ściśle określony cel, wcześniej wskazany przez osobę udzielającą kredyt. Z tytułu zawężonych możliwości wykorzystania środków z kredytu o tym charakterze, zwykle warunki udzielania są dużo korzystniejsze, a często ten właśnie rodzaj kredytu dla firm jest zdecydowanie prostszy do uzyskania.

Kredyt dla firm. Jakie czynniki wpływają na końcową decyzję o przyznaniu kredytu?

Końcowa decyzja odnośnie udzielenia kredytu dla firm zależy tylko i wyłącznie od kredytodawcy (najczęściej banku). Na podjętą decyzję przede wszystkim wpływa posiadanie zdolności kredytowej, ale istnieją też inne, niezwykle istotne czynniki, które również mają niebagatelny wpływ na podjętą decyzję. Należą do nich następujące aspekty:

 • wiek osoby ubiegającej się o kredyt;

 • dotychczas zgromadzony majątek lub kapitał firmy;

 • forma, w jakiej osoba ubiegająca się o kredyt jest zatrudniona;

 • liczba osób, które na utrzymaniu ma kredytobiorca;

 • miejsce zamieszkania kredytobiorcy.

W sytuacji gdy dojdzie do nagłego pogorszenia sytuacji majątkowej osoby lub firmy, a tym samym kredytobiorca utraci zdolność kredytową, bank może podjąć następujące kroki:

 1. zmniejszyć kwotę kredytu dla firm lub osób,

 2. wypowiedzieć umowę kredytu dla firm lub osób.

Tagi:
Polecane