Koszty sądowe a koszty postępowania cywilnego
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Koszty sądowe a koszty postępowania cywilnego

Udając się do sądu, trzeba mieć na względzie, że być może trzeba będzie ponieść koszty sądowe. Czym są i czym różnią się od kosztów postępowania cywilnego? Kto opłaca koszty sądowe?

Co to są koszty sądowe?

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, koszty sądowe to opłaty sądowe i wydatki. Opłata sądową jest ekwiwalent za usługę o charakterze publicznym udzieloną przez państwo.

Wyróżnia się następujące rodzaje opłat sądowych:

 • stałą – nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 5 000 zł i pobiera się ją w sprawach o prawa niemajątkowe i tylko w niektórych sprawach o prawa majątkowe,
 • stosunkową – wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu i pobiera ją w sprawach o prawa majątkowe, nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 100 000 zł,
 • tymczasową – pobierana w sprawach o prawa majątkowe, gdy w chwili wszczęcia nie można określić wartości przedmiotu sporu, musi mieścić się w granicach od 30 zł do 1 000 zł,
 • podstawową – gdy prawo nie przewiduje opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej, wynosi 30 zł.

Z kolei wydatki sądowe obejmują w szczególności:

 • koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z nakazanym przez sąd jej osobistym stawiennictwem,
 • zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków,
 • wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie,
 • wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez nie kosztów,
 • koszty przeprowadzenia innych dowodów,
 • koszty przewozu zwierząt i rzeczy, utrzymywania ich lub przechowywania,
 • koszty ogłoszeń,
 • koszty osadzenia i pobytu w areszcie,
 • ryczałty należne kuratorom sądowym za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach: o unieważnienie małżeństwa, o rozwód oraz separację, a także za uczestniczenie przy ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dziećmi,
 • koszty wystawienia zaświadczenia przez lekarza sądowego.

Koszty sądowe – opłaty i wydatki – ponoszą:

 • strony sporu,
 • uczestnicy postępowania,
 • świadkowie,
 • biegli,
 • tłumacze przysięgli.

Co to są koszty postępowania cywilnego?

Kodeks postępowania cywilnego definiuje je jako koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, jakie zobowiązana jest zwrócić strona przegrywająca sprawę swojemu przeciwnikowi na jego żądanie.

W koszt procesu wlicza się:

 • odpowiedzialność za wynik procesu – sąd zasądza koszty od strony przegrywającej sprawę, przegranie oznacza tu jednak nie tylko oddalenie powództwa, ale także np. odrzucenie pozwu z przyczyn formalnych,
 • koszty celowe – poniesione przez stronę lub pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, takie jak: koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie, wynagrodzenie adwokata, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach,
 • zawinienie – sąd może zasądzić od świadka, biegłego, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego – po ich wysłuchaniu – zwrot kosztów wywołanych ich rażącą winą, a także nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów, wywołanych ich niesumiennym lub niewłaściwym postępowaniem,
 • słuszność – sąd może w wyjątkowych wypadkach zasądzić tylko część kosztów (lub nie zasądzać ich wcale) od strony przegrywającej,
 • kompensata – strona, która sprawę wygrała, może żądać zwrotu poniesionych nakładów niezbędnych do celowej obrony lub wykazania swoich praw.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News