Koszty pośrednie – czym są i jak je dzielimy?
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 31 Grudnia 2020

Koszty pośrednie – czym są i jak je dzielimy?

Ponoszenie kosztów pośrednich jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Firma musi ponieść koszty, aby później wytworzyć produkty, np. dokonać zakupu surowca, energii elektrycznej itp. Niektóre koszty bardzo łatwo można powiązać z wytwarzanym wyrobem gotowym, natomiast bywają sytuacje dużo bardziej skomplikowane. Czym są zatem koszty pośrednie w jednostce gospodarczej?

Czym tak naprawdę są koszty pośrednie?

Kosztami pośrednimi nazywamy wydatki, których nie można połączyć w sposób bezpośredni z produkowanym wyrobem gotowym. Koszty pośrednie oraz bezpośrednie są bazą układu kalkulacyjnego. Wspomniany układ pełni funkcje analityczne oraz informacyjne, poprzez które działalność gospodarcza może w sposób swobodny zaplanować proces produkcji sprzedaży, ale także obserwować i kontrolować rentowność sprzedaży. Koszty pośrednie obejmują takie koszty produkcji, których w sposób bezpośredni nie można oszacować na podstawie dokumentów ani policzyć, ile przypada na dany wyprodukowany wyrób gotowy lub usługę. Koszty pośrednie są porządkowane zgodnie z przyjętym systemem w trakcie okresu, a następnie rozliczane są na poszczególne produkty przy użyciu adekwatnych kluczy podziałowych. Zasadniczo koszty pośrednie dzielimy na:

 • koszty wydziałowe,
 • koszty ogólnego zarządu,
 • koszty sprzedaży,
 • koszty zakupu.

Co zaliczamy w poczet kosztów o charakterze wydziałowym?

Są to pośrednie koszty wytworzonych produktów, które to zostały poniesione w wydziale podstawowej produkcji, ujmowane są na koncie „koszty wydziałowe”, zaliczamy do nich między innymi:

 • zużycie materiałów pomocniczych, które zostają spożytkowane przez wydziały podstawowe,
 • honoraria oraz narzuty na wynagrodzenia pracowników pośrednio produkcyjnych, administracji poszczególnych wydziałów,
 • koszty energii i paliwa dostarczane przez kontrahentów, a także własne wydziały pomocnicze,
 • amortyzację środków trwałych wydziałów o charakterze podstawowym,
 • konserwacje oraz niezbędne remonty majątku trwałego.

Co będzie kosztem ogólnego zarządu?

Najprościej mówiąc, koszty ogólne zarządu są to ogólnoadministracyjne oraz ogólnoprodukcyjne koszty, które dotyczą organizacji kierownictwa, a także ogólnie pojętej obsługi działalności przedsiębiorstwa i są ujmowane na koncie „koszty ogólnego zarządu”. Zasadniczo można wyróżnić dwojaki podział:

1. Koszty o charakterze administracyjno-gospodarczym obejmujące między innymi:

a. wynagrodzenia zarządu oraz administracji wraz z narzutami,

b. koszty podróży pracowników zarządu czy administracji,

c. koszty biurowe,

d. koszty powiązane z reprezentacją przedsiębiorstwa na zewnątrz.

2. Koszty o charakterze ogólnoprodukcyjnym – odnoszą się do działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa, która nie dotyczy wybranych wydziałów. Zasadniczo można wyróżnić tutaj koszty związane z utrzymaniem obiektu, które zapewniają istnienie przedsiębiorstwa jako całości.

Co uznajemy za ciężar kosztów sprzedaży?

W rachunkowości do ewidencji kosztów sprzedaży stosowane jest konto o tej samej nazwie, tj. „koszty sprzedaży”. Są to wydatki ponoszone przez przedsiębiorstwo w związku ze sprzedażą produktów. Do ponoszonych kosztów zalicza się m.in.: wydatki związane z opakowaniem produktu w celu zabezpieczenia go podczas transportu, koszty związane z załadunkiem oraz rozładunkiem, koszty reklamy powiązane ze sprzedażą produktu i inne koszty, które powiązane są ze sprzedażą produktu.

Co ujmujemy w szeroko rozumianych kosztach zakupu?

Jako ciężar kosztów zakupu ujmowane są wszelkie koszty powiązane z zakupem towarów i materiałów. Koszty te ewidencjonowane są na koncie „koszty zakupu”, do kosztów zakupu między innymi zaliczamy:

 • transport produktów, który obejmują wydatki za usługi ponoszone w związku z realizowana usługą przewozową oraz spedytorów wraz z kosztami składowania i koszty przewozów realizowanych we własnym zakresie,
 • zużyte materiały – np. zużyte opakowania jednorazowe,
 • koszty ponoszone na poczet ubezpieczenia dostarczanych składników.

W jaki sposób są rozliczane koszty pośrednie?

Rozliczenie kosztów pośrednich w sposób prawidłowy polega na tym, iż przyporządkowuje się poszczególnym jednostkom odniesienia tylko te koszty, które zostały poniesione przez nie. Całkowita dokładność, niestety, nie jest możliwa w trakcie rozliczania kosztów pośrednich. Dokładność kalkulacji warunkowana jest wieloma czynnikami, wyróżnić możemy:

 • wybór adekwatnych kluczy podziałowych,
 • poprawne rozliczanie kosztów w czasie,
 • ilość i trafność obranych kluczy podziałowych,
 • wybór adekwatnej metody rozliczania kosztów.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News