BiznesINFO.pl
Koszty pośrednie – czym są i jak je dzielimy?

Pixabay.com

Koszty pośrednie – czym są i jak je dzielimy?

31 Grudnia 2020

Autor tekstu:

Tomasz Majta

Udostępnij:

Ponoszenie kosztów pośrednich jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Firma musi ponieść koszty, aby później wytworzyć produkty, np. dokonać zakupu surowca, energii elektrycznej itp. Niektóre koszty bardzo łatwo można powiązać z

Czym tak naprawdę są koszty pośrednie?

Kosztami pośrednimi nazywamy wydatki, których nie można połączyć w sposób bezpośredni z produkowanym wyrobem gotowym. Koszty pośrednie oraz bezpośrednie są bazą układu kalkulacyjnego. Wspomniany układ pełni funkcje analityczne oraz informacyjne, poprzez które działalność gospodarcza może w sposób swobodny zaplanować proces produkcji sprzedaży, ale także obserwować i kontrolować rentowność sprzedaży. Koszty pośrednie obejmują takie koszty produkcji, których w sposób bezpośredni nie można oszacować na podstawie dokumentów ani policzyć, ile przypada na dany wyprodukowany wyrób gotowy lub usługę. Koszty pośrednie są porządkowane zgodnie z przyjętym systemem w trakcie okresu, a następnie rozliczane są na poszczególne produkty przy użyciu adekwatnych kluczy podziałowych. Zasadniczo koszty pośrednie dzielimy na:

 • koszty wydziałowe,

 • koszty ogólnego zarządu,

 • koszty sprzedaży,

 • koszty zakupu.

Co zaliczamy w poczet kosztów o charakterze wydziałowym?

Są to pośrednie koszty wytworzonych produktów, które to zostały poniesione w wydziale podstawowej produkcji, ujmowane są na koncie „koszty wydziałowe”, zaliczamy do nich między innymi:

 • zużycie materiałów pomocniczych, które zostają spożytkowane przez wydziały podstawowe,

 • honoraria oraz narzuty na wynagrodzenia pracowników pośrednio produkcyjnych, administracji poszczególnych wydziałów,

 • koszty energii i paliwa dostarczane przez kontrahentów, a także własne wydziały pomocnicze,

 • amortyzację środków trwałych wydziałów o charakterze podstawowym,

 • konserwacje oraz niezbędne remonty majątku trwałego.

Co będzie kosztem ogólnego zarządu?

Najprościej mówiąc, koszty ogólne zarządu są to ogólnoadministracyjne oraz ogólnoprodukcyjne koszty, które dotyczą organizacji kierownictwa, a także ogólnie pojętej obsługi działalności przedsiębiorstwa i są ujmowane na koncie „koszty ogólnego zarządu”. Zasadniczo można wyróżnić dwojaki podział:

1.      Koszty o charakterze administracyjno-gospodarczym obejmujące między innymi:

a.      wynagrodzenia zarządu oraz administracji wraz z narzutami,

b.      koszty podróży pracowników zarządu czy administracji,

c.      koszty biurowe,

d.      koszty powiązane z reprezentacją przedsiębiorstwa na zewnątrz.

2.      Koszty o charakterze ogólnoprodukcyjnym – odnoszą się do działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa, która nie dotyczy wybranych wydziałów. Zasadniczo można wyróżnić tutaj koszty związane z utrzymaniem obiektu, które zapewniają istnienie przedsiębiorstwa jako całości.

Co uznajemy za ciężar kosztów sprzedaży?

 W rachunkowości do ewidencji kosztów sprzedaży stosowane jest konto o tej samej nazwie, tj. „koszty sprzedaży”. Są to wydatki ponoszone przez przedsiębiorstwo w związku ze sprzedażą produktów. Do ponoszonych kosztów zalicza się m.in.: wydatki związane z opakowaniem produktu w celu zabezpieczenia go podczas transportu, koszty związane z załadunkiem oraz rozładunkiem, koszty reklamy powiązane ze sprzedażą produktu i inne koszty, które powiązane są ze sprzedażą produktu.

Co ujmujemy w szeroko rozumianych kosztach zakupu?

Jako ciężar kosztów zakupu ujmowane są wszelkie koszty powiązane z zakupem towarów i materiałów. Koszty te ewidencjonowane są na koncie „koszty zakupu”, do kosztów zakupu między innymi zaliczamy:

 • transport produktów, który obejmują wydatki za usługi ponoszone w związku z realizowana usługą przewozową oraz spedytorów wraz z kosztami składowania i koszty przewozów realizowanych we własnym zakresie,

 • zużyte materiały – np. zużyte opakowania jednorazowe,

 • koszty ponoszone na poczet ubezpieczenia dostarczanych składników.

W jaki sposób są rozliczane koszty pośrednie?

Rozliczenie kosztów pośrednich w sposób prawidłowy polega na tym, iż przyporządkowuje się poszczególnym jednostkom odniesienia tylko te koszty, które zostały poniesione przez nie. Całkowita dokładność, niestety, nie jest możliwa w trakcie rozliczania kosztów pośrednich. Dokładność kalkulacji warunkowana jest wieloma czynnikami, wyróżnić możemy:

 • wybór adekwatnych kluczy podziałowych,

 • poprawne rozliczanie kosztów w czasie,

 • ilość i trafność obranych kluczy podziałowych,

 • wybór adekwatnej metody rozliczania kosztów.

Podobne artykuły

Ozonatory robią furorę. Polacy w szale zakupów sprzętu, który do tej pory był sprzedawany profesjonalistom.

Finanse

Jedno urządzenie coraz częściej pojawia się w polskich domach. Pomaga zadbać o prawdziwą czystość

Czytaj więcej >
Kurs złotego umacnia się, ale na jak długo?

Finanse

Nie nadchodzi zbyt dobry okres dla złotówki. Czarne chmury nad polską walutą

Czytaj więcej >
By Wistula - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77468950

Finanse

PKO BP: ceny mieszkań czeka potężny spadek. Eksperci podają o ile

Czytaj więcej >
Właściciele galerii unikną podatku od przychodów z budynku?

Finanse

Nie będą płacić podatku za okres lockdownu. Ministerstwo Finansów w końcu zajęło stanowisko

Czytaj więcej >
Rząd zabierze myśliwym pieniądze?

Finanse

Rząd sięga po pieniądze myśliwych. Polski Związek Łowiecki oburzony, w grę wchodzą miliony złotych

Czytaj więcej >
Dodatek solidarnościowy w Sejmie

Finanse

Dodatek solidarnościowy już rozpatrywany w Sejmie. Wiemy, kto będzie mógł się o niego starać

Czytaj więcej >