Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Finanse > Kim jest asystent rodziny i na czym polega jego praca
Joanna Leja
Joanna Leja 22.03.2022 09:33

Kim jest asystent rodziny i na czym polega jego praca

asystent rodziny
https://pixabay.com/pl/photos/tata-c%C3%B3rka-trzymaj%C4%85c-r%C4%99ce-nadrz%C4%99dny-1853657/

Rodziny, które znajdą się w trudnej sytuacji lub potrzebują wsparcia w różnych aspektach życia, mogą skorzystać z usług asystenta rodziny. Ta funkcja ma na celu pracę z rodziną w problemach nie tylko wychowawczych, lecz także w sprawach codziennych. Jego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała trudności samodzielnie.

Asystent rodziny jest zawodem powołanym do pracy z rodziną i z dziećmi. Do jego głównych zadań należy wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec własnych dzieci. Pomaga on również kształtować umiejętności członków rodziny w zakresie znajdowania rozwiązań trudności życiowych. Pomoc asystenta jest przydzielana przez gminę, która ma obowiązek udzielania pomocy rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i nie radzi sobie z funkcją opiekuńczo-wychowawczą. Gdy ośrodek pomocy społecznej otrzyma informację o rodzinie, w której występują problemy z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci, zleca przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej po wywiadzie, który potwierdzi występowanie problemów w rodzinie, przekazuje kwestionariusz asystentowi rodziny.

Zawód asystenta rodziny to stosunkowo młody zawód, został wprowadzony w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ma ona na celu wsparcie rodzin z problemami wychowawczymi, ale także zmianę systemu opieki nad dziećmi, które pozbawione są opieki rodziców.

Kim jest asystent rodziny i na czym polega jego praca?

Asystent rodziny ma wzmacniać rodzinę, w której są z małoletnie dzieci. Pracuje w miejscu zamieszkania rodziny lub przez nią wskazanym. Prowadzi działania profilaktyczne i wspierające oparte na relacji asystenckiej. Jego rola w systemie pomocy rodzinie jest istotna, ponieważ efektem jego pracy jest osiągnięcie przez rodzinę będącą w kryzysie podstawowego poziomu stabilności życiowej umożliwiającego jej jej stworzenie optymalnego i bezpiecznego środowiska wychowawczego dla dzieci. Rodzina, która spełnia prawidłowo swoje funkcje, ma dawać możliwość do prawidłowego rozwoju potomstwa, co w przyszłości zaowocuje zmniejszeniem skali problemów społecznych. Głównym zadaniem asystenta jest więc pedagogizacja rodziców oraz ich wspieranie informacyjne, emocjonalne, instrumentalne poprzez towarzyszenie w różnych czynnościach dnia codziennego. Jednocześnie asystent rodziny jest zazwyczaj koordynatorem działań wielu innych służb społecznych pracujących z daną rodziną i na jej rzecz. Asystent rodziny nie powinien pracować sam, a w partnerstwie z innymi służbami społecznymi.

Kwalifikacje asystenta rodziny

Asystent rodziny musi spełniać określone warunki, aby móc spełniać powierzone mu zadania. Osoba pracująca w tym zawodzie powinna posiadać szeroką wiedzę i umiejętności, które powinien nabyć w czasie studiów wyższych na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub podczas pracy socjalnej. Do pełnienia funkcji asystenta rodziny uprawnia także szkolenie, które trwa co najmniej 230 godzin, warunkiem jest tutaj posiadanie wyższego wykształcenia w dowolnym kierunku studiów. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny określa zakres programowy szkoleń dla osób ze średnim lub wyższym wykształceniem, jest to równoznaczne z zakresem wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać każdy kandydat na asystenta rodziny.

Etapy procedury powołania asystenta rodziny

Aby asystent rodziny mógł zacząć swoją pracę, musi zostać uruchomiona określona procedura. Dzieli się ona na etapy:

  • Pierwszy etap – wywiad środowiskowy – aby uzyskać pomoc asystenta rodziny, na zlecenie kierownika ośrodka pomocy społecznej przeprowadza się środowiskowy wywiad rodzinny. Zazwyczaj jest on przeprowadzany przez pracownika socjalnego w ciągu dwóch tygodni od otrzymania sygnałów, że rodzina potrzebuje wsparcia. Zebranie informacji odbywa się zwykle w miejscu zamieszkania danej rodziny. Warto pamiętać, że osoba, która go przeprowadza, powinna się wylegitymować.

  • Przekazanie dokumentów asystentowi rodziny. Kolejnym krokiem jest przekazanie dokumentów asystentowi rodziny, który od tej pory będzie się nią zajmował. Taka pomoc powinna być starannie zaplanowana i obejmuje: sporządzenie odpowiedniego planu z rodziną, podjęcie współpracy z właściwymi organizacjami, które działają dla dobra rodziny, edukacja w zakresie rozwiązania problemów, pomoc, współpraca z placówkami lub rodzinami, do których zostało przeniesione dziecko danej rodziny, jeśli pojawi się konieczność przeniesienia małoletniego.

  • Asystent rodziny - monitoring zakończeniu pracy. Asystent monitoruje działania i postępy swoich "podopiecznych" także wtedy, gdy już skończy z nią pracować – dzięki temu możliwa jest natychmiastowa reakcja pomocowa.

Asystent rodziny może być często ostatnią deską ratunku. Pomaga, będąc w stałym kontakcie z potrzebującymi go rodzinami.