Jak uzyskać pozwolenie na budowę?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 2 Grudnia 2020

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Gdy kupimy działkę, musimy postarać się o pozwolenie na budowę. Otrzymawszy je, musimy podjąć szereg działań, by móc rozpocząć budowę lub roboty budowlane. Jakie dokumenty są potrzebne, by złożyć wniosek o pozwolenie na budowę i ile trwa wydanie decyzji?

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Jeśli masz w planach inwestycję budowlaną, konieczne może być uzyskanie pozwolenia na budowę. Jest ono niezbędne w przypadku budowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy oraz przebudowy obiektów. Pozwolenie na budowę można uzyskać również razem z pozwoleniem na rozbiórkę. Gdy chcemy wykonać rozbiórkę, a następnie na miejscu starego obiektu wybudować nowy, wystarczy określić to w jednym wniosku. Pozwolenie na budowę można otrzymać także zamiast zgłoszenia budowy i innych robót budowlanych w przypadku, w którym zgłoszenie jest wystarczające. Wniosek będzie trzeba złożyć również, jeśli urząd w decyzji o sprzeciwie wobec wykonania robót budowlanych nakazał uzyskanie pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę możemy uzyskać przy zmianie sposobu użytkowania i wykonywaniu robót budowlanych tj. gdy zaistnieje zmiana sposobu użytkowania istniejącego już obiektu wymagająca przeprowadzenia robót, dla których niezbędne jest uzyskanie pozwolenia.

W przypadku, gdy podczas budowy obszar oddziaływania budynku nie będzie wykraczał poza teren inwestycji, a tym samym poza inwestorem nie ma innych stron postępowania administracyjnego, możliwe jest samo zgłoszenie budowy zamiast uzyskania pozwolenia na budowę. Zamiast zgłoszenia trzeba jednak uzyskać pozwolenie na budowę, gdy m.in. inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny wpływu na środowisko, oceny wpływu na obszar Natura 2000, jeśli roboty będą wykonywane przy zabytku lub na obszarze objętym rejestrem ochrony zabytków.

Co ważne, budowę można rozpocząć dopiero po otrzymaniu pozwolenia na budowę.

Jakie dokumenty należy złożyć, żeby wnioskować o pozwolenie na budowę?

Wniosek o pozwolenie na budowę jest gotowym formularzem możliwym do pobrania w Internecie. W jego treści należy uwzględnić dane inwestora, rodzaj inwestycji oraz jej adres. Ponadto istnieje szereg dokumentów, które należy przedłożyć wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę:

  • po trzy egzemplarze: projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej,
  • kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności,
  • kopię zaświadczenia o wpisaniu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualnego na dzień opracowania projektu – w przypadku projektanta lub na dzień sprawdzenia projektu – w przypadku projektanta sprawdzającego,
  • oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

W niektórych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, załączane do wniosku o pozwolenie na budowę. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład, gdy wykonywać będziemy budowę przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz w przypadku obiektów zakładów górniczych i obiektów na terenach zamkniętych, jak również w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.

Co dzieje się po złożeniu wniosku?

Na pierwszym etapie urząd sprawdzi, czy złożony wniosek jest kompletny. Jeśli wniosek posiada braki, osoba składająca go będzie miała na ich uzupełnienie przynajmniej 7 dni, liczonych od momentu otrzymania wezwania. Kolejnym krokiem jest konieczność uregulowania opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na budowę. Jeśli wnioskujący tego nie zrobi, urząd wyznaczy termin zapłaty wynoszący maksymalnie 14 dni. Następnym etapem jest ustalenie przez urząd stron postępowania administracyjnego, biorąc pod uwagę obszar oddziaływania obiektu. Po ustaleniu stron zostanie do nich skierowane pismo informujące o rozpoczęciu postępowania administracyjnego.

Co sprawdzi urząd przed wydaniem pozwolenia na budowę?

Zanim urząd podejmie decyzję o tym, czy może wydać pozwolenie na budowę, sprawdzi zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ochrony środowiska, ustaleniami uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Zweryfikowana zostanie również zgodność projektu zagospodarowania działki z przepisami, a także kompletność projektu. Sprawdzone zostaną również uprawnienia projektantów.

Co będzie zawierało pozwolenie na budowę?

Wydana decyzja o pozwoleniu na budowę będzie ostateczna, gdy upłynie 14 dni na wniesienie odwołania od dnia doręczenia decyzji wszystkim stronom postępowania administracyjnego lub jest zgodna z żądaniem wszystkich stron, lub gdy strony zrzekły się możliwości wniesienia odwołania.

W pozwoleniu na budowę mogą zostać określone m.in. warunki zabezpieczenia terenu budowy, czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych oraz termin rozbiórki. Wraz z decyzją urząd wydaje egzemplarz projektu budowlanego, jeden egzemplarz przekazywany jest do nadzoru budowalnego, a jeden pozostaje w tym urzędzie.

Dostarczenie dziennika budowy

Kolejnym krokiem zbliżającym do rozpoczęcia budowy jest uzyskanie dziennika budowy. Powinno to nastąpić w ciągu trzech dni od daty, w której decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna. Dziennik powinien być opieczętowany przez urząd i posiadać na stronie tytułowej numer, datę wydania, liczbę stron, imię i nazwisko lub firmę inwestora oraz rodzaj i adres rozbiórki, a także datę decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika. Dodatkowo inwestor po otrzymaniu dziennika powinien uzupełnić imię i nazwisko lub nazwę firmy wykonawcy/ wykonawców oraz osób sprawujących nadzór nad budową wraz z numerami uprawnień i ich podpisami.

Rozpoczęcie robót budowlanych

Przed rozpoczęciem roboty konieczne jest zawiadomienie urzędu oraz projektanta o zamierzonej dacie rozpoczęcia robót. Należy pamiętać, że pozwolenie na budowę wygaśnie, jeśli budowa nie zostanie rozpoczęta w ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub gdy budowa zostanie przerwana na okres dłuższy niż 3 lata. W takim momencie konieczne jest ponowne wnioskowanie o pozwolenie na budowę.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News