Fundusz pracy
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 29 Listopada 2020

Fundusz pracy. Czym jest fundusz pracy? Jakie cele finansuje?

Wśród wielu składek, do których odprowadzania zobligowani są przedsiębiorcy w naszym kraju, znajduje się również ta wpłacana na konto Funduszu Pracy. Co jest głównym celem tej instytucji i czym ona tak naprawdę jest? Jakie cele do sfinansowania obiera sobie Fundusz Pracy?

Fundusz pracy. Czym jest? Aspekty formalne

Fundusz pracy jest państwowym celowym funduszem, który jest do dyspozycji ministra właściwego dla przedmiotu sprawy. Działalność Funduszu Pracy uregulowana została za pomocą ustawy z dnia 16 października 1991 roku o zatrudnieniu i bezrobociu – Dz. U. z 1991 nr 106 pozycja 457 z późniejszymi zmianami. Poprzez odprowadzanie składki na fundusz pracy osoby opłacające zyskują świadczenia w razie utraty zatrudnienia, co stanowi swego rodzaju zabezpieczenie.

Fundusz pracy. Skąd biorą się środki na finansowanie celów?

Podstawowe źródła tworzące budżet, którym dysponuje Fundusz Pracy pochodzą z następujących źródeł:

 • obligatoryjnej składki, której to wysokość ustalana jest co roku w ustawie budżetowej, zamierzonej dotacji z budżetu państwa na pokrycie zasiłków przedemerytalnych oraz świadczeń przedemerytalnych,
 • dotacji uzupełniającej budżet w celu pokrycia innych obligatoryjnych świadczeń oraz wydatków,
 • oprocentowania środków własnych na rachunkach bankowych.

Ustawa wyróżnia w ponad trzydziestu różnych punktach koszty oraz świadczenia finansowane za pomocą Funduszu Pracy, w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem urzędu pracy czy samorządów. Fundusz posiada prawo do udzielania pożyczek, w takiej sytuacji wpłaty z tytułu pożyczek zasilają bieżące środki. Składki na Fundusz pracy są obligatoryjne, natomiast od obowiązku istnieją pewne wyjątki. Powinność odprowadzania składek ciąży na płatniku, który z własnych środków pokrywa je w całości.

Fundusz pracy. Na jakie cele Fundusz Pracy przeznacza środki?

Środki pochodzące z Funduszu pracy przeznaczane są w głównej mierze na aktywizację osób bezrobotnych oraz przyczyniają się do ich powrotu na rynek pracy. Z budżetu Funduszu pracy pokrywane są przede wszystkim poniższe koszty:

 1. zasiłki pobierane przez bezrobotnych,
 2. wydatki mające na celu aktywne przeciwdziałanie bezrobociu:
  • pokrywanie kosztów prac interwencyjnych,
  • pokrywanie kosztów prac publicznych,
  • udzielanie pożyczek osobom bezrobotnym na rozwinięcie działalności gospodarczej,
  • udzielanie pożyczek firmom, które kreują nowe miejsca pracy,
  • finansowanie kosztów przyuczania oraz przekwalifikowania osób bezrobotnych,
  • refundacja miejsc pracy i kosztów zatrudnienia absolwentów.

Fundusz pracy. Jakie działania wchodzą w zakres obowiązków funduszu?

Głównym celem funduszu pracy jest zabezpieczenie pracowników przed bezrobociem. Istotną funkcją tej instytucji jest wspieranie robót publicznych uzasadnionych ekonomicznie czy też robót o charakterze publicznym. Do zakresu działalności fundusz należą również:

 • pomoc w kreowaniu nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych w zakładach pracy;
 • pośrednictwo a także przyuczenie zawodowe osób bezrobotnych;
 • publiczne pośrednictwo pracy;
 • pomoc przy zatrudnieniu młodzieży w ramach zasad społeczno-wychowawczych;
 • pomoc osobom, które nie pobierają zasiłku z tytułu zabezpieczenia w sytuacji bezrobocia, nadzorowane przez organizacje o charakterze społecznym pośrednio oraz bezpośrednio.

Fundusz pracy. Składki odprowadzane na fundusz. Kto jest zobowiązany zapłacić ?

Składki odprowadzane na fundusz pracy stanowią koszt uzyskania przychodu, z wyjątkiem jednej sytuacji. W przypadku, gdy składka płacona na Fundusz pracy jest odprowadzana od nagrody z wypracowanego zysku przez spółkę, wówczas nie stanowi ona kosztów podatkowych, co reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Wymiar odprowadzanej składki na Fundusz Pracy zmienia się co roku, składka jest zawsze określana w ustawie budżetowej. Pobór składki dokonywany jest raz w miesiącu za pomocą ZUS. Potrącenie dokonywane jest wraz ze składkami emerytalnymi oraz tymi przeznaczonymi na ubezpieczenie zdrowotne. W sytuacji nie opłacenia składek w terminie, bądź zalegania z płatnością, ZUS posiada prawo do naliczenia odsetek za zwłokę. Uwaga! Odsetki wiążą się z niebagatelnymi kosztami, mogą stanowić nawet 100% kwoty należnej. Obowiązek opłacania składek dotyczy przede wszystkim pracowników, a same składki są uiszczane za:

 • osoby w stosunku służbowym lub pracy;
 • osoby przyjęte do pracy na podstawie umowy o parce nakładczą;
 • osoby, które zostały przyjęte do pracy podczas aresztu tymczasowego lub odbywania kary pozbawienia wolności;
 • osoby, które podczas urlopu górniczego pobierają świadczenia socjalne.

Ustawodawca przewidział również odstępstwa od obligatoryjnego wpłacania środków na fundusz pracy. Następujący pracownicy w drodze wyjątku zostali zwolnieni z obowiązku wpłacania składki.

 • osoby w wieku 55 lat (kobiety) oraz 60 lat (mężczyźni);
 • osoby, które posiadają co najmniej 50 lat, a przez 30 dni przed podjęciem zatrudnienia w zakładzie pracy znajdowali się w ewidencji bezrobotnych;
 • pracownicy powracający z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News