Dofinansowania dla firm - rodzaje, warunki
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Dofinansowania dla firm - rodzaje, warunki

Zdarza się, że przedsiębiorca potrzebuje zastrzyku konkretnej gotówki. Czasem zgromadzone przed założeniem działalności oszczędności są niewystarczające. Wtedy przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania dla firm. Jakie są możliwości dofinansowania dla firm i gdzie należy szukać dodatkowych pieniędzy?

Dofinansowanie dla firm rozpoczynających działalność

Bezrobotny zarejestrowany w urzędzie pracy, który chciałby prowadzić działalność gospodarczą, może złożyć wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacje są finansowane z Funduszu Pracy. Aby móc ubiegać się o to dofinansowanie bezrobotny musi spełnić pewne warunki, tj.:

 • przez 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie prowadził działalności gospodarczej ani nie miał wpisu do CEIDG,
 • przez 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku był zarejestrowany jako bezrobotny, nie odmówił (bez uzasadnionej przyczyny) przyjęcia propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych ani z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy,
 • do tej pory nie otrzymał z FP lub z innych środków publicznych dotacji na założenie firmy,
 • w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie był karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie ma nieopłaconych składek ZUS w związku z prowadzoną poprzednio działalnością gospodarczą lub zaległości podatkowych wobec urzędu skarbowego,
 • nie ma długu i innych zobowiązań w bankach lub innych instytucjach finansowych (chyba że regularnie je spłaca),
 • nie złożył wniosków o przyznanie dotacji do innego urzędu pracy.

Ponadto powinien złożyć wniosek, w którym zamieści biznesplan działalności.

Dofinansowanie dla firm z inkubatora przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości to instytucja wspierająca rozwój biznesu zorganizowana wokół trzech głównych filarów wsparcia:

 • początkujących przedsiębiorców,
 • młodzieży i studentów,
 • podmiotów społecznych.

Inkubatory przedsiębiorczości w pierwotnym założeniu miały eliminować ekonomiczne nierówności poszczególnych regionów Polski. Obecnie ich oferta jest systematycznie poszerzana. Pojawiły się także inkubatory technologiczne, które zajmują się tworzeniem nowych miejsc pracy i zwiększaniem konkurencyjności.

Dofinansowanie dla firm w postaci pożyczki lub kredytu bankowego

Wśród dostępnych na rynku ofert przedsiębiorca ma do wyboru dwa rodzaje pożyczek: kredyt zabezpieczony hipoteką oraz kredyt niezabezpieczony. W przypadku kredytu zabezpieczonego kwota udzielonej pożyczki jest wyższa, a jej koszty niższe. Warunkiem starania się o ten rodzaj dofinansowania dla firm jest posiadanie przez przedsiębiorcę własnej nieruchomości.

Z kolei w przypadku kredytu niezabezpieczonego kwota, o którą można się ubiegać, jest niższa, a termin spłaty krótszy niż w przypadku kredytu zabezpieczonego hipoteką.

Dofinansowanie dla firm z funduszy Unii Europejskiej

Obok samorządów przedsiębiorcy należą do najliczniejszej grupy beneficjentów funduszy unijnych. Na rozwój przedsiębiorstw w latach 2014–2020 przeznaczono 20 mld euro.

Do głównych funduszy wspierających rozwój gospodarczy należą:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz udzielane małym i średnim przedsiębiorcom,
 • Europejski Fundusz Społeczny – walka z bezrobociem w krajach członkowskich, pieniądze z EFS zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia, współfinansowana jest pomoc dla różnych regionów i grup społecznych, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy,
 • Fundusz Spójności – promowanie zrównoważonego rozwoju głównie poprzez duże inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska,
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – wspieranie przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich,
 • Europejski Fundusz Morski i Rybacki – wsparcie restrukturyzacji rybołówstwa państw członkowskich.

Unia wprowadziła również cztery instrumenty finansowe:

 • JASPERS i JASMINE – finansują wsparcie techniczne przy przygotowaniu dużych projektów infrastrukturalnych,
 • JEREMIE2 – ułatwia małym i średnim dostęp do mikrofinansowania,
 • JESSICA2 – wspomaga rozwój obszarów miejskich.

Każdy projekt, który ma być finansowany z Funduszy Europejskich, jest oceniany w kontekście zgodności z trzema podstawowymi politykami:

 • zrównoważony rozwój – czyli racjonalne i oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych oraz ochrona środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów czy upowszechnienie technologii przyjaznych środowisku,
 • równość szans – zapewnienie równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminowanie ze względu na wiek, poglądy, pochodzenie, religię czy niepełnosprawność,
 • społeczeństwo informacyjne – upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej.

Specjalne środki na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach:

 • Program Horyzont 2020 – stymulowanie prowadzenia prac badawczych na najwyższym poziomie, wspieranie współpracy międzynarodowej, innowacyjnych przedsiębiorstw itp.,
 • Program COSME – ułatwianie sektorowi MŚP dostępu do rynków na terenie Wspólnoty i poza nią, a także łatwiejszy dostęp do finansowania poprzez gwarancje kredytowe i kapitał,
 • Program „Łącząc Europę” – najważniejszy instrument finansujący strategiczne inwestycje w infrastrukturę w zakresie budowy dróg, linii kolejowych, sieci energetycznych, a także rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • Program Erasmus+ – ułatwianie pobytu młodych ludzi na stażach zagranicznych,
 • Program Kreatywna Europa – środki dla instytucji i dziedzin kultury: kin, telewizji, muzyki, literatury, teatru, dziedzictwa kulturowego itp.

Dofinansowanie dla firm z samorządu, czyli lokalny fundusz pożyczkowy

Celem lokalnych funduszy pożyczkowych jest udzielanie pożyczek i stałe wsparcie poprzez budowę instytucjonalnego zaplecza wspierającego nowo powstałe przedsiębiorstwa przedsiębiorcom zarejestrowanym na terenie danej gminy. Lokalny fundusz pożyczkowy działa na terenie gmin uczestniczących w Projekcie „Samorządowa Polska”.

Dofinansowanie dla firm z venture capital

To inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym dokonywane we wczesnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa, głównie do uruchomienia danej spółki. Są to inwestycje dużych przedsiębiorstw w ryzykowne projekty mniejszych podmiotów.

Dofinansowanie dla firm od Anioła Biznesu

Aniołami Biznesu są z reguły osoby znajdujące się na tzw. biznesowej emeryturze, które interesują się wspieraniem nowych, innowacyjnych projektów z pobudek innych niż finansowe, np. uczestnictwa w procesie rozwoju gospodarki czy chęci nawiązania kontaktów biznesowych. Zamożna osoba przeznacza własny kapitał na finansowanie przedsięwzięć we wczesnych fazach rozwoju.

Aniołowie Biznesu skupiają się w tzw. sieciach biznesu, które umożliwiają im zachowanie anonimowości.

Dofinansowanie dla firm z obligacji

To rozwiązanie, z którego mogą korzystać duże firmy, uzyskujące stabilne przychody i w dobrej kondycji finansowej. Obligacje to szczególna forma pożyczki w formie papierów wartościowych, której warunki spłaty ustala emitent – przedsiębiorca.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News