Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Deklaracja wekslowa – w jakim celu wystawia się ten dokument?
Bassa Iwona
Bassa Iwona 03.06.2021 02:00

Deklaracja wekslowa – w jakim celu wystawia się ten dokument?

man-5710164 1920
https://pixabay.com/pl/photos/cz%C5%82owiek-zarejestruj-papieru-5710164/

Deklaracja wekslowa stanowi dokument, który uzupełnia weksel in blanco. Jak sama nazwa mówi, jest to weksel niewypełniony, zawierający tylko podpis wystawcy. Często stosuje się go jako zabezpieczenie należności wierzyciela, na przykład przy zaciąganiu kredytu lub pożyczki. Deklaracja wekslowa służy więc doprecyzowaniu brakujących elementów weksla in blanco, do którego została dołączona i zawiera porozumienie stron upoważniające odbiorcę weksla do jego wypełnienia w razie zaistnienia ustalonych przez strony okoliczności. Prawo wekslowe nie narzuca formy sporządzania ani przekazywania deklaracji wekslowej, dopuszcza się możliwość pisemnego lub ustnego składania deklaracji. Deklaracja wekslowa nie stanowi o ważności weksla, określa jedynie przyszły dług i termin jego egzekucji.

Co to jest weksel?

Weksel to rodzaj papieru wartościowego, który zabezpiecza umowę pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Stanowi zobowiązanie wystawcy do obligatoryjnej spłaty określonej sumy pieniężnej w wyznaczonym terminie, nakładając na osobę podpisaną bezwarunkową odpowiedzialność. Sporządza się go według przepisów prawa wekslowego. Specjalnym rodzajem weksla jest weksel in blanco, który zazwyczaj stanowi pusty blankiet, na którym widnieje tylko podpis wystawcy. Stąd pojawia się potrzeba spisania dodatkowej umowy między stronami, dookreślającej warunki realizacji weksla, w postaci właśnie deklaracji wekslowej.

W jakim celu sporządza się deklarację wekslową?

Deklarację wekslową sporządza się najczęściej w sytuacji zaciągania lub poręczania kredytu bankowego, pożyczki czy jako zabezpieczenie umowy dostawy. Służy ona głównie interesom dłużnika i to on powinien przede wszystkim zabiegać o jej sformułowanie, ponieważ na jego barkach spoczywa ciężar dowodu, że weksel został wypełniony niezgodnie z zawartym porozumieniem. W przeciwnym wypadku wierzyciel mógłby uzupełnić weksel in blanco na dowolną kwotę, nawet znacznie przewyższającą sumę zaciągniętej pożyczki. Dzięki deklaracji wekslowej dłużnik, w razie konieczności, łatwo udowodni przed sądem swoje racje, a odpowiedzialność wekslową będzie ponosił tylko do sumy wskazanej w deklaracji. Dokument ten sporządza się więc głównie celem zabezpieczenia dłużnika przed ewentualną nieuczciwością wierzyciela. Zabezpieczeniem wierzyciela natomiast pozostaje weksel in blanco.

Co powinno się znaleźć w treści deklaracji wekslowej?

W treści deklaracji wekslowej powinny się znaleźć wszystkie te informacje, których brakuje na wekslu in blanco, mianowicie powód, dla którego wystawiony jest weksel, maksymalną kwotę, do której może być uzupełniony, oraz termin płatności i uzupełnienia weksla. Dokument precyzuje również warunki, od których spełnienia zależy prawo do wypełnienia weksla. W deklaracji muszą się też znaleźć dane wystawcy weksla oraz jego podpis. Często się zdarza, że wierzyciel również podpisuje deklarację, choć nie jest to wymagane, ponieważ wystarcza samo jej przyjęcie przez remitenta, aby zyskała ważność.

Forma deklaracji wekslowej

Deklaracja wekslowa może przybierać różne formy, pisemną, ustną albo tzw. dorozumianą. Wystawienie weksla in blanco pozwala na domniemanie istnienia deklaracji wekslowej, która zawiera porozumienie co do sposobu i terminu wypełnienia weksla. Zakłada się, że wystawca upoważnia wierzyciela do realizacji weksla w sytuacji zaistnienia pewnych okoliczności, na przykład zalegania ze spłatą pożyczki. Ponadto deklaracja wekslowa jest umową pomiędzy remitentem (wierzycielem) a wystawcą weksla, czyli porozumieniem będącym przejawem woli wywołania określonych skutków prawnych.

Oczywiście najbardziej pożądaną i najbezpieczniejszą formą deklaracji wekslowej jest postać pisemna, stanowiąca niepodważalny dowód w postępowaniu sądowym.

Tagi: umowa finanse