Biegły rewident – definicja, obowiązki, zasady pracy
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Biegły rewident – definicja, obowiązki, zasady pracy

Kim jest i czym zajmuje się biegły rewident? Kto może nim zostać? Dlaczego bywa mylony z księgowym? Może jest doradcą? Okazuje się, że łączy obie funkcje. Biegły rewident o nie tylko księgowy czy audytor, to także doradca, który może wspierać firmę doradztwem podatkowym, przeglądzie rachunkowości, przygotowywaniu sprawozdań i dostępie do kapitału. To zawód zaufania społecznego. Jest to również najbardziej prestiżowy tytuł wśród specjalistów sektora księgowo-finansowego.

Kim jest biegły rewident?

Biegły rewident przeprowadza czynności rewizji finansowej, czyli audyt finansowy, mający na celu ustalenie, czy dana jednostka przedstawia w sposób rzetelny swoją sytuację finansową, majątkową i wypracowany wynik finansowy. Przedmiotem rewizji są sprawozdania finansowe.

W myśl ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym biegłym rezydentem mogą zostać:

 • osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek,
 • wspólnicy firmy audytorskiej, uprawnionej do badania sprawozdań finansowych,
 • osoby, które zawarły umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę z firmą audytorską.

Ponadto, osoby takie muszą być wpisane do rejestru biegłych rewidentów oraz spełniać następujące warunki:

 • korzystać z pełni praw publicznych i mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • mieć nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazane prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • ukończyć studia wyższe w Polsce lub równorzędne za granicą,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • posiadać potwierdzenie wydane przez Komisję Egzaminacyjną odbycia:
  - rocznej praktyki w zakresie rachunkowości w państwie UE oraz co najmniej dwuletniej aplikacji w firmie audytorskiej zarejestrowanej w UE pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w UE,
  - trzyletniej aplikacji w firmie audytorskiej zarejestrowanej w UE pod kierunkiem biegłego rewidenta lub biegłego rewidenta zarejestrowanego w UE,
 • pomyślnie przejść egzamin dla kandydatów na biegłego rewidenta przed Komisją Egzaminacyjną oraz egzamin dyplomowy,
 • złożyć ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub innym upoważnionym członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Obowiązki biegłego rewidenta

Ustawa o biegłych rewidentach ściśle określa obowiązki biegłego rewidenta. Do najważniejszych należą stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przestrzeganie standardów rewizji finansowej, zasad niezależności, etyki zawodowej oraz przestrzeganie uchwał Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Biegły rewident zobowiązany jest również do opłacania składek członkowskich. Jej nieopłacenie uniemożliwia wykonywanie zawodu biegłego rewidenta.

Czy biegły rewident to księgowy?

Biegły rewident zajmuje się przede wszystkim weryfikowaniem sprawozdań finansowych, a także doradztwem podatkowym. Wykonuje również czynności rewizji finansowej oraz świadczy usługi, takie jak: ocena stanu majątkowego i finansowego wybranej jednostki, kompilacja danych finansowych według uzgodnionych reguł i zasad.

Z kolei księgowy prowadzi przede wszystkim księgi rachunkowe, rozlicza i oblicza zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa, ustala wynik finansowy, gromadzi i archiwizuje dokumenty księgowe oraz sporządza sprawozdania finansowe.

Biegły rewident niejako kontroluje pracę księgowego, ale nie pełni roli nadrzędnej. Obie profesje współpracują ze sobą, uzupełniając się wiedzą i umiejętnościami.

Które podmioty rewiduje biegły rewident?

W ustawie o rachunkowości wyszczególnione są podmioty podlegające rewizji finansowej. Biegły rewident bada m.in. roczne sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe podmiotów kontynuujących działalność, takich jak:

 • spółki akcyjne niemające statusu organizacji,
 • podmioty spełniające w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, co najmniej dwa z trzech warunków:
  - średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło minimum 50 osób,
  - suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w złotówkach minimum 2 500 000 euro,
  - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w złotówkach minimum 5 000 000 euro.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News