Abolicja ZUS – kiedy długi mogą zostać umorzone?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 31 Stycznia 2021

Abolicja ZUS – kiedy długi mogą zostać umorzone?

Problemy z opłaceniem zaległych składek prędzej czy później mogą spotkać każdego przedsiębiorcę. Jeśli masz zaległości w opłatach, sprawdź czym jest abolicja ZUS i w jakich okolicznościach długi mogą zostać umorzone.

Na czym polega abolicja ZUS?

Abolicja ZUS oznacza umorzenie zaległych składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z takiego rozwiązania, gdy z określonych przyczyn nie są w stanie opłacić należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zwykle dotyczy to osób, które są zadłużone i nie potrafią wyjść z kryzysu finansowego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może umorzyć nieopłacone składki na własne ubezpieczenie zgodnie z ustawą abolicyjną ZUS, która obowiązuje od 15 stycznia 2013 roku. Oznacza to również umorzenie należnych odsetek za zwłokę, opłatę prolongacyjną, opłatę dodatkową, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu. Jednak umorzenie składek może nastąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Kogo dotyczy abolicja ZUS?

Ustawa abolicyjna ZUS obowiązuje od 15 stycznia 2013 roku i obejmuje okres od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku. Osoby, które w tym czasie miały zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, mogły liczyć na umorzenie. Ustawa obejmuje:

  • osoby, które w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku objęte były obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz wypadkowym z tytułu: prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej, działalności w zakresie wolnego zawodu, jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej,
  • spadkobierców i osób trzecich, wobec których wydana została decyzja o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku.

Jak z niej skorzystać?

Abolicja ZUS obejmuje nieopłacone składki w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku. Należy jednak zaznaczyć, że termin na złożenie wniosku o umorzenie zadłużenia upłynął 15 stycznia 2015 roku. Przedsiębiorcy wciąż mogą wystąpić z wnioskiem, jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję o objęciu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne lub przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią za okres od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku. Termin na złożenie wniosku wynosi 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji.

Wymagane dokumenty

Aby wnioskować o abolicję ZUS, osoby, które nie prowadzą pozarolniczej działalności w dniu złożenia wniosku o umorzenie lub prowadzą pozarolniczą działalność w dniu złożenia wniosku o umorzenie, wobec których nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, muszą jedynie wypełnić i złożyć wniosek o umorzenie należności (RSU). Natomiast osoby prowadzące pozarolniczą działalność w dniu złożenia wniosku o umorzenie oraz osoby, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, muszą złożyć dodatkowe dokumenty:

  • wypełniony "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" lub wypełniony "Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę" – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  • oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej,
  • zaświadczenia/oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

Abolicja ZUS 2021

Ostatnia abolicja ZUS została wprowadzona na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2012 roku. W 2019 roku media głośno mówiły o trwających pracach nad nową ustawą abolicyjną. Niestety, z czasem okazało się, że nowej ustawy abolicyjnej nie będzie.

Jeśli mamy problemy z opłacaniem składek na ubezpieczenia, w każdej chwili możemy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku kłopotów finansowych płatnika ZUS może podjąć decyzję np. o rozłożeniu należności na raty bądź o odroczeniu terminu płatności składek. W wyjątkowych przypadkach ZUS może umorzyć należność.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News