BiznesINFO.pl
Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne?

pixabay.com

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne?

3 Stycznia 2021

Autor tekstu:

Iga Marciniszyn

Udostępnij:

Przyznanie zasiłku przedemerytalnego następuje na wniosek osoby ubiegającej się o świadczenie, złożony w oddziale ZUS, jeśli spełni ona określone kryteria. Spełnienie określonych warunków uzależnionych między innymi od wieku czy stażu pracy jest niezbędne

Jakie są warunki uzyskania świadczenia przedemerytalnego?

By uzyskać świadczenie przedemerytalne, należy spełnić dwa rodzaje warunków. Pierwszy z nich to warunki wspólne dla wszystkich osób, które ubiegają się o ten rodzaj świadczenia. Drugim są warunki indywidualne, które uzależnione są od wieku, stażu pracy czy przyczyn ustania stosunku pracy z dotychczasowym miejscem zatrudnienia.

1. Warunki wspólne dla wszystkich osób wnioskujących o świadczenie przedemerytalne:

  • pobieranie przez co najmniej 180 dni zasiłku dla bezrobotnych, okres ten musi zostać potwierdzony przez urząd pracy odpowiednim oświadczeniem,

  • zarejestrowanie w urzędzie pracy potwierdzone przez zaświadczenie,

  • przyjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych potwierdzone przez urząd zaświadczeniem,

  • złożony w ciągu 30 dni od wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego pobieranie przez 180 dni zasiłku dla bezrobotnych, wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.

2. Warunki indywidualne dla osób wnioskujących o świadczenie przedemerytalne:

Poza koniecznością spełnienia warunków wspólnych dla wszystkich osób wnioskujących o świadczenie, niezbędne jest też spełnienie warunków szczególnych, uzależnionych od sytuacji wnioskującego.

  • warunki dla osób, którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Aby otrzymać prawo do świadczenia przedemerytalnego, muszą spełnić warunki wspólne, a ponadto jeden z poniższych:

- do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego spowodowanego likwidacją lub niewypłacalnością pracodawcy, osoba ta była zatrudniona co najmniej 6 miesięcy u tego pracodawcy, ponadto ma ukończone 56 lat w przypadku kobiet i 61 w przypadku mężczyzn oraz posiada okres pracy wymagany do uzyskania emerytury, tj. 30 lat dla kobiet i 35 dla mężczyzn,

- do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez co najmniej 6 miesięcy, udowodni, że posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn,

- do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona przez co najmniej 6 miesięcy, udowodni okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn,

- do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn oraz wykaże, że przez co najmniej 10 lat pracowała w pełnym wymiarze czasu pracy w zakładach, które produkują lub produkowały wyroby zawierające azbest oraz, że osoba ta pracowała w takim zakładzie we wrześniu 1998., a rozwiązanie stosunku pracy z ostatnim pracodawcą nastąpiło z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy.

  • warunki dla osób, prowadzących pozarolniczą działalność, które ogłosiły upadłość:

Pracownicy mogą wnioskować o świadczenie poza warunkami wspólnymi, jeśli od dnia ogłoszenia upadłości prowadziły nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność i za ten okres opłacały składki na ubezpieczenia społeczne; jeśli od dnia ogłoszenia upadłości ukończyły co najmniej 56 lat w przypadku kobiet i 61 w przypadku mężczyzn oraz jeśli posiadają wymagany okres uprawniający do emerytury. Dodatkowo konieczne jest wydanie przez sąd postanowienia o upadłości firmy.

  • warunki dla osób, którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy:

Osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy mogą wnioskować o świadczenie poza warunkami ogólnymi, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez minimum 5 lat oraz do dnia, w którym ustało prawo do renty oraz gdy do tego dnia ukończyły 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) i osiągnęły okres uprawniający do emerytury.

  • warunki dla osób, którym ustało świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z powodu śmierci osoby, nad którą sprawowano opiekę:

Osoby te muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do powyższych świadczeń. Zasiłek ten musiał być pobierany nieprzerwanie przez okres minimum 365 dni, a do dnia ustania prawa do niego osoba ta ukończyła co najmniej 55 lat, w przypadku kobiet, lub 60 lat, w przypadku mężczyzn, oraz posiada wymagany okres pracy uprawniający do emerytury.

Jak złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne?

By wnioskować o świadczenie przedemerytalne, konieczne jest złożenie odpowiedniej dokumentacji osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym oddziale ZUS. Można to również zrobić przez portal PUE oraz przez operatora pocztowego i polskiego urzędnika konsularnego. Dokumentacją składaną wraz z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne może być m.in.: informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych, dokumenty potwierdzające okresy pracy czy pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Jaka jest wysokość świadczenia i ile czasu ZUS ma na odpowiedź?

Wniosek o świadczenie przedemerytalne rozpatrywany jest przez organ terenowy ze względu na miejsce zamieszkania lub jednostkę wyznaczoną przez prezesa ZUS. Organ rentowy wydaje decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Świadczenie przedemerytalne podlega waloryzacji przeprowadzanej według wytycznych ustawy emerytalnej. Od 1 marca 2020 r. przysługuje zasiłek wynoszący 1 210,99 zł.

Podobne artykuły

pixabay, piviso

Twój portfel

500 plus na zdrowie. Nowy program resortu zdrowia obejmie tylko osoby powyżej 40. roku życia

Czytaj więcej >
Trwają prace nad europejską płacą minimalną

Twój portfel

Europejska płaca minimalna. Poprawki w dyrektywie korzystne dla pracowników

Czytaj więcej >
Emerytura

Twój portfel

Pomoc też dla emerytów, mogą dostać 2080 zł. Warunek jest jeden

Czytaj więcej >
Zmiana cen gazu o kilka procent

Twój portfel

Musimy przygotować się na zmianę cen gazu. Czeka nas już od lipca

Czytaj więcej >
Abonament nadal trzeba płacić. KRRiT poinformowała wszystkich.

Twój portfel

KRRiT wydała specjalny komunikat dotyczący abonamentu. Polacy będą wściekli na jego treść

Czytaj więcej >
Banki nie mają innego wyjścia i muszą podnosić opłaty?

Twój portfel

Banki drastycznie podnoszą ceny swoich usług. Będziemy płacić znacznie więcej

Czytaj więcej >