BiznesINFO.pl > Finanse > Emerytura KRUS – jakie warunki trzeba spełnić, aby ją uzyskać?
Bassa Iwona
Bassa Iwona 22.03.2022 08:51

Emerytura KRUS – jakie warunki trzeba spełnić, aby ją uzyskać?

farmer-657333 1920
https://pixabay.com/pl/photos/rolnik-ziarna-%C5%BCywno%C5%9Bci-organiczne-657333/

KRUS to skrócona nazwa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czyli instytucji państwowej, która zajmuje się ubezpieczeniami społecznymi rolników, między innymi przyznawaniem i wypłatą świadczeń emerytalno-rentowych, wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich. Wśród tych świadczeń znajduje się między innymi emerytura KRUS, do której pobierania upoważnieni są rolnicy spełniający określone kryteria. Kto może ubiegać się o emeryturę rolniczą? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w poniższym tekście.

Warunki uzyskania emerytury z KRUS

Emerytura rolnicza przysługuje opłacającemu składki rolnikowi, a także domownikowi (osobie bliskiej rolnikowi), który spełnił łącznie dwa warunki: • osiągnął wiek emerytalny, który w przypadku kobiety wynosi 60 lat, w przypadku mężczyzny 65 lat, czyli nie różni się wieku emerytalnego ustanowionego przez ZUS; • podlegał społecznemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Istnieje także możliwość przyznania ubezpieczonemu rolnikowi tzw. wcześniejszej emerytury rolniczej, jeśli do końca 2017 roku spełnił trzy następujące warunki: • osiągnął wiek 55 lat dla kobiety, albo 60 lat dla mężczyzny; • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat, • zrezygnował z prowadzenia działalności rolniczej.

Prawo do emerytury KRUS uzyska więc osoba, która osiągnie wymagany wiek oraz przedstawi historię podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Z tzw. wcześniejszej emerytury mogą skorzystać rolnicy, którzy dodatkowo zaprzestaną wykonywania działalności rolniczej.

Okresy składkowe

Jednym z warunków uzyskania emerytury rolniczej jest udokumentowanie odpowiedniego wymiaru okresów składkowych, czyli czasu opłacania składek emerytalno-rentowych. Do tych okresów zalicza się: • podleganie ubezpieczeniu społecznemu dla rolników indywidualnych i ich rodzin w latach 1983-1990; • prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.; • inne okresy składkowe, zgodnie z przepisami emerytalnymi. Jeśli o emeryturę stara się osoba urodzona po 1948 roku, uwzględnia się wyłącznie okresy ubezpieczenia rolniczego.

Dokumenty potrzebne do uzyskania emerytury z KRUS

Prawo do emerytury rolniczej ustala się na wniosek zainteresowanego, złożony na obowiązującym formularzu KRUS SR-20. Do wniosku dołącza się szereg dokumentów zaświadczających o prowadzeniu gospodarstwa lub pracy na roli i opłacaniu składek ubezpieczenia rolniczego, jeśli KRUS nie dysponuje tymi danymi. Przedstawia się również zaświadczenia o ubezpieczeniach społecznych innych niż rolnicze, w tym ubezpieczeniach uzyskanych za granicą.

Zawieszenie lub zmniejszenie emerytury rolniczej

Kiedy już emerytura zostanie rolnikowi przyznana, może zdarzyć się sytuacja, że wypłata świadczenia ulegnie zmniejszeniu lub zawieszeniu. Dzieje się tak w przypadku osiągnięcia przez emeryta przychodów z tytułu zatrudnienia, służby, innej pracy zarobkowej lub prowadzenia pozarolniczej działalności, w tym również przychodów uzyskiwanych za granicą, które przekroczą dopuszczalne kwoty. Kwoty te ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS. Jeśli przychody rolnika przekroczą 70% tej kwoty, ale nie przekroczą 130%, następuje zmniejszenie części uzupełniającej emerytury rolniczej. Część uzupełniająca emerytury zostaje zawieszona, gdy przychód przekroczy 130% kwoty, o której mowa powyżej. Zawieszeniu lub ograniczeniu nie może podlegać część składkowa emerytury. Zasada ta dotyczy tylko rolników pobierających tzw. wcześniejszą emeryturę. Osoby, które osiągnęły przepisowy wiek emerytalny, mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń.

Emerytura KRUS, nazywana też rolniczą, należy się rolnikom, którzy spełniają określone warunki. Przyznawana jest na wniosek osoby zainteresowanej i obwarowana ukończeniem odpowiedniego wieku oraz udokumentowania opłacania składek rolniczego ubezpieczenia społecznego przez co najmniej 25 lat. Istnieje możliwość starania się o tzw. wcześniejszą emeryturę, ale tylko w przypadku rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Opracowano na podstawie: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/emerytura-rolnicza/