Czym jest pomoc de minimis i kto może ją otrzymać?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 13 Listopada 2020

Czym jest pomoc de minimis i kto może ją otrzymać?

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o pomoc de minimis. Wystarczy, że spełnią zaledwie kilka warunków, o których szczegółowo piszemy poniżej. Sprawdź, czy Twoja firma może otrzymać tę formę wsparcia.

Pomoc de minimis – co to jest?

Pomoc de minimis to specyficzna forma wsparcia publicznego, jakiego państwo może udzielić małym i średnim przedsiębiorcom. Co więcej, nie trzeba jej zgłaszać Komisji Europejskiej. Pomoc de minimis bazuje na prostej zasadzie, według której wsparcie finansowe jest na tyle niewielkie, że nie powinno zagrażać zasadom wolnego rynku.

Pomoc de minimis – jaką kwotę możemy otrzymać?

Pomoc finansowa, jakiej państwo członkowskie może udzielić jednemu przedsiębiorstwu, wynosi maksymalnie 200 tysięcy euro na przestrzeni trzech lat kalendarzowych. Wyjątkiem objęte są przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów, które mogą liczyć na pomoc de minimis w wysokości do 100 tysięcy euro w okresie trzech lat kalendarzowych.

Gdy dane przedsiębiorstwo przekroczy limit uzyskanej pomocy de minimis dla danego okresu, zostanie zmuszone do oddania kwoty, jaką uzyskało ponad limit wraz z odsetkami i nie będzie mogło korzystać z innych form wsparcia. Na szczęście wartość otrzymanej pomocy finansowej można łatwo sprawdzić w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub za pośrednictwem specjalnej aplikacji SHRIMP.

Określony pułap pomocy ma gwarantować brak nacisku na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Szczegóły na temat pomocy de minimis możemy znaleźć w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013, które weszło w życie 1 stycznia 2014, zastępując wcześniejsze rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 roku.

Jaki zakres obejmuje pomoc de minimis?

Pomoc de minimis obejmuje najpopularniejsze dotacje ze środków Unii Europejskiej i nie tylko. Państwo członkowskie może wesprzeć właścicieli firm, zwalniając ich z podatku od nieruchomości lub udzielając dotacji na cele środowiskowe. Wsparcie finansowe może zostać udzielone przedsiębiorstwom w formie dofinansowania szkoleń, inwestycji, dotacji, umorzeń podatkowych, kar i odsetek ZUS, gwarancji kredytowych lub jako jednorazowa amortyzacja środka trwałego.

Komu przysługuje pomoc de minimis?

Na pomoc de minimis mogą liczyć praktycznie wszystkie firmy pod warunkiem, że wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na rozwój. Innymi słowy, udzielona pomoc nie może służyć do ratowania firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Z programu nie mogą skorzystać przedsiębiorstwa z sektorów rybołówstwa i akwakultury oraz ttech, które wytwarzają podstawowe produkty rolne. Pomoc de minimis nie obejmuje również wsparcia uwarunkowanego pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych do towarów z zagranicy. Nie można jej również otrzymać na działalność związaną z eksportem do państw trzecich lub państw członkowskich Unii Europejskiej ani na działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeśli:

  • przyznanie pomocy de minimis jest uzależnione od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym,
  • wysokość pomocy de minimis ustalana jest na podstawie ceny lub ilości produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą.

Pomoc de minimis i jednorazowa amortyzacja

Niektórzy przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy de minimis, dokonując odpisów amortyzacyjnych do wysokości limitu, który wynosi 50 tysięcy euro. Z tej opcji mogą skorzystać tak zwani mali podatnicy oraz przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli swoją działalność gospodarczą w danym roku podatkowym. Innymi słowy, jeśli działalność rozpoczęła się w 2020 roku, to znaczy, że podatnicy mają prawo skorzystać z tej ulgi tylko w tym roku.

Należy jednak pamiętać, że jednorazowa amortyzacja środków trwałych w ramach pomocy de minimis dotyczy tylko określonych składników majątku. W tym przypadku mowa jest o środkach trwałych, zaliczanych do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT):

  • grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,
  • grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
  • grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
  • grupa 6 – urządzenia techniczne,
  • grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
  • grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Jak obliczyć pomoc de minimis?

Jeśli przedsiębiorca zamierza wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy de minimis, powinien sprawdzić, czy w danym roku podatkowym i w dwóch poprzednich otrzymał wsparcie finansowe. Należy pamiętać, że łączna wysokość otrzymanej pomocy w okresie trzech lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty 200 tysięcy euro lub 100 tysięcy euro - w przypadku sektora drogowego transportu towarów.

Jeśli wnioskodawca korzystał z możliwości zastosowania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych, powinien je uwzględnić w swoim oświadczeniu o wysokości pomocy de minimis, jaką otrzymał w ciągu danego roku i dwóch poprzednich lat.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News