Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

Kara pozbawienia wolności związana jest z izolacją przestępcy, ma pełnić funkcję wychowawczą. Czasem jednak na taką karę zostaje skazana osoba, której czyn został uznany za społecznie niewłaściwy, ale nie uprawniający do uznania tych osób za niebezpieczne dla społeczeństwa. Kiedy zamiast więzienia można zastosować dozór elektroniczny?

Czym jest dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny umożliwia odbywanie kary na wolności, wypełnianie dotychczasowych obowiązków związanych z pracą zawodową, zajmowanie się domem czy rodziną. Umożliwia skazanemu integrację ze społecznością, ale niesie za sobą także pewne ograniczenia.

W Kodeksie karnym mianem dozoru elektronicznego określa się sprawowaną przez organy karne kontrolę zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Natomiast mianem systemu dozoru elektronicznego określa się ogół metod postępowania i środków technicznych służących do wykonywania dozoru. Dzięki temu odpowiednie organy mogą kontrolować skazanego przez cały czas trwania kary.

Dozór elektroniczny jest korzystną dla skazanego alternatywą, szczególnie w przypadku kary krótkoterminowej za czyny społecznie niewłaściwe, takie jak uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego czy przestępstwo skarbowe.

Jak działa dozór elektroniczny?

W Kodeksie karnym wykonawczym wyróżniono trzy formy dozoru elektronicznego:

  • stacjonarny – służy kontrolowaniu, czy skazany znajduje się w wyznaczonym miejscu w wyznaczonym czasie,
  • mobilny – monitoruje bieżące miejsce pobyt skazanego,
  • zbliżeniowy – służy weryfikacji, czy skazany zachowuje minimalną odległość od osoby wskazanej przez sąd.

Kto może skorzystać z dozoru elektronicznego?

O zmianę kary więzienia na karę wykonywaną w systemie dozoru elektronicznego może ubiegać się skazany:

  • wobec którego zapadł wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku,
  • przestępstwo, na podstawie którego nastąpiło skazanie, nie zostało dokonane w warunkach recydywy,
  • jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary,
  • posiada miejsce stałego pobytu,
  • w przypadku skazanego, który jeszcze nie rozpoczął odbywania kary w zakładzie karnym – jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie zamkniętym,
  • w przypadku skazanego, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym – jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

Ważne są również względy techniczne, takie jak liczba i zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości zorganizowania ich obsługi.

Jeżeli skazany zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami pełnoletnimi, potrzebne są również ich pisemne zgody na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego i związana z tym zgoda na umożliwieniu podmiotowi dozorującemu przeprowadzania czynności kontrolnych.

Koszty dozoru elektronicznego

Zarówno złożenie wniosku o możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jak i samo odbywanie kary są nieodpłatne. System dozoru elektronicznego jest również korzystne finansowo dla Skarbu Państwa, ponieważ nie trzeba opłacać pobytu skazanego w zakładzie karnym.

Procedura składania wniosku o dozór elektroniczny

Na wniosek skazanego, jego obrońcy, prokuratora, kuratora lub dyrektora zakładu karnego sąd udziela pozwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Wniosek należy złożyć do sądu penitencjarnego właściwego dla zakładu karnego, w którym ma odbywać lub odbywa karę skazany.

Sąd ma 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku na wydanie pozytywnego lub negatywnego postanowienia w sprawie takiego sposobu odbywania kary. W przypadku negatywnego orzeczenia możliwe jest składanie zażalenia.

Natomiast ponowny wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego w tej samej sprawie można składać dopiero po upływie 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia odmownego. Wnioski złożone wcześniej nie są rozpatrywane.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News